วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

. . . . . .
 
ประเมินอาจารย์ ประเมินกระบวนวิชา
       
       
       
       
       
       
     
   
  ภาคการศึกษาที่ 2/2557
   
  

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

   
   ภาคการศึกษาที่ 2/2556
 
 
. . . . . .
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944643