หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างอัตรากำลังคน
ปฏิทินกิจกรรมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมหน่วยพัฒนาฯ
ทุนการศึกษา
ประกาศ/เอกสารด้านทุนการศึกษา
เอกสารรายงานการประชุม
CMU MAIL


 

 

 

 

 

 

 

 

Last updatede : 25-Apr-2017 25-Apr-2017
 
คณะเกษตรศาสตร์ งานบริการการศึกษา หน่วยวิทยบริการ นักศึกษาเก่า บุคลากร
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944644
e-mail : agri_edu_cmu@hotmail.com//webmaster : Jetnawat Footan