วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา

Last update :25/04/2560

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา

ปีปฏิทิน 2560
  รายงานการประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
   
   
 

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642