วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


อบรมการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2554


Last update 27/06/2554
 

 

    อบรมการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2554
 
 

            วันพุธที่ 22 มิถุนายน  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 351 คน เข้ารับการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากท่านเรืองฤทธิ์  บัวลอย ผู้พิภากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้พิภากษาสมทบ โดยมี         
อ.ดร.จิรวัฒน์  พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยาการ


 

รูปกิจกรรม


 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642