วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 
 
 

รวมสรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ

 
 

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561
  สรุปผลการประเมิน Let'sSpeakEnglish
  สรุปผลการประเมินการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  บรรยายพิเศษด้านวิชาการวันปฐมนิเทศฝึกงาน
  สรุปผลการประเมินฝึกงาน1-400190
  สรุปผลการประเมินภาคการศึกษาที่1-60
  สรุปผลการประเมินภาคการศึกษาที่2-60
  สรุปผลการประเมินปิดเทอม-60
   
   
 
 

 

 


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642