วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
June 20, 2018
 
 
 

รวมสรุปผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ

 
 

 to head

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560
  ผลการประเมินโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 61-62"
  ผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมบูธแนะนำการศึกษาต่อและความคาดหวังต่อคณะเกษตรศาสตร์ในงานโรลโชว์โรงเรียนจักรคำคณาทร
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมบูธแนะนำการศึกษาต่อและความคาดหวังต่อคณะเกษตรศาสตร์ในงานโรลโชว์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 (กิจกรรม CMU Open House)"
  ผลการประเมินการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
  ผลการประเมินการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2560
  ผลการประเมินผู้บริหารพบผู้ปกครอง ปี2560
  ผลการประเมินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559
  ผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปรับปรุงหลักสูตร 2560
  แบบประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2560
  ผลประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์่ วันที่ 31 ส.ค.60
  ผลประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือตอนบน
  ผลประเมินการเยี่ยมชมบูธคณะเกษตรศาสตร์ โครงการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมบูธคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการ Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60"
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 (กิจกรรม CMU Open House)"
  ผลการประเมินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผลการประเมิน Pre-college Program ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
  ผลการประเมินปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
  ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
  ผลประเมินความพึงพอใจและความเห็นที่มีต่อหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส 56..) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
  ผลการประเมินความคิดเห็น/ความคาดหวัง/ความต้องการของนักศึกษาเก่าที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2559
  ตารางสรุปแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
  ผลประเมินการจัดโครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
  ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตรุ่นที่ 51)
ระดับบัณฑิตศึกษา
  ผลการประเมินการปฐมนิเทศและความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการประเมิน
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมบูธคณะเกษตรศาสตร์ "งานนทิรรศการ Education Expo เปิดประตูสู่่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพปี 60" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
ผลการประเมิน
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 (กิจกรรม CMU Open House)" วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2558
  ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
(บัณฑิตรุ่นที่ 50)
  ผลการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร(ปีการศึกษา 2558)
  สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab”
  ผลการประเมินความความคาดหวังของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่1 (รหัส 57) ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ "Walk Rally For Aggie Vocab" วันที่ 20,27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2559
  แบบประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” โดยผู้จัดกจิกรรมฐานต่างๆ วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2559
  ผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559
  ผลการประเมินการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
  ผลการประเมินpre-college 2558
   
ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 (บัณฑิตรุ่นที่ 48)
ผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอในวิชาสัมมนา วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
ผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290) ฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
ผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290) ฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการการศึกษา และภาควิชา ปี 2557 เรื่อง “งานบริการการศึกษาสาหรับนักศึกษา”
   
ปีการศึกษา 2556
ผลประเมินการจัดการบรรยายพิเศษภาคกลางคืน โดย คุณวิษณุ ศรีโสภา
ผลประเมินการจัดการบรรยายพิเศษภาคกลางคืน กิจกรรมห้วข้อเรื่อง คนเหนือดวงหรือดวงเหนือคน โดย หลวงพี่เรียว จาก ธรรมสถานวัดฝายหิน
ผลประเมินการจัดการบรรยาย/กิจกรรม การฝึกงานภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ผลประเมินการจัดการบรรยายการฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 2556 (ก่อนเข้าไร่)
ผลประเมินการจัดการบรรยายพิเศษภาคกลางคืน กิจกรรมหัวข้อเรื่อง การสื่อสารด้วยภาพ โดย คุณเดี่ยวและทีมงาน
ผลประเมินภาพรวมการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 1 (400190)
สรุปผลประเมินโครงการฝึกงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
สรุปผลการบรรยายพิเศษภาคกลางคืน เรื่อง "การสร้างและพัฒนาวินัยในตนเอง" โดย ผศ.ดร อังสนา อัครพิศาล
ผลการประเมินโครงการบรรยายพิเศษภาคกลางคืน เรื่อง “Let’s Speak English” โดย อาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค
ผลการประเมินโครงการบรรยายพิเศษภาคกลางคืน เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” โดย อาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค
ผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอน: การสอนแบบไม่บรรยายและการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา” วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
ผลการประเมินโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
สรุปผลการประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี)
   
ปีการศึกษา 2555
ผลประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการประเมินการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการประเมินการจัดบอร์ดนิทรรศการ "งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่17" วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลประเมินโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน เรื่อง "แนวทางการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล" วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง AB5 - 456 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลประเมิน "ด้านสวัสดิการ" ในการฝึกงานของ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ฝึกงาน1) ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหีย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 1 (400190) ประจำปีการศึกษา 2555
สรุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องทศวรรษที่สี่ของการพัฒนากาแฟอาราบิก้าไทย : บนเส้นทางของการค้าเสรี และความยั่งยืน
สรุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องเกษตรไทยในภาวะวิกฤติโลกร้อน และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (กรณีศึกษาข้าว)
รุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องโอกาสและความท้าทายปศุสัตว์ไทยในประชาคมอาเซียน
สรุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องผึ้งแห่งชาติ "น้ำผึ้งและผึ้งเพื่อการบำบัด
สรุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องผึ้งแห่งชาติ "ผึ้งเพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม"
สรุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการตลาดมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
สรุปผลการประเมินการประชุมและเสวนาวิชาการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่องการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพเยี่ยม
   
ปีการศึกษา 2554
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ "สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก" ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2554
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "การอบรมเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ" วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
สรุปผลการประเมินการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปผลการประเมินการจัดบอร์ดนิทรรศการ "งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่16" วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปผลประเมินการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290) นักศึกษารหัส 53 ฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
สรุปผลประเมินวิชาการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กระบวนวิชาฝึกงาน 1 (400190) นักศึกษารหัส 54 ประจ าปีการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 นักศึกษารหัส 54 ที่เข้ารับการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ"
สรุปผลประเมินการบรรยาย เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"
สรุปผลความพึงพอใจนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ (13 ก.ค. 54)

สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553

สรุปผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
สรุปผลการประเมินอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2553
สรุปผลการประเมินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 3/2554 (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์)
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกรอก มคอ. 3 ผ่านระบบ AG-MIS (วันที่ 28 เมษายน 2554)
สรุปความคิดเห็นของผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจาปีการศึกษา 2555
สรุปความคิดเห็นของผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจาปีการศึกษา 2555
สรุปผลการประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับศิษย์เก่าเรื่อง นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
สรุปผลประเมินนักศึกษาฝึกงาน/เกณฑ์การให้คะแนน
สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2553
สรุปผลประเมินนักศึกษาฝึกงาน/เกณฑ์การให้คะแนน
สรุปผลการประเมินอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2553
บบประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ''การจัดตารางสอนผ่าน Internet''
 
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สรุปผลการประเมินปลอดเหล้าเข้าวัด
สรุปผลการประเมินสี่จอบ
สรุปผลการงานเกษตรแห่งชาติฝ่ายนักศึกษาเก่า
สรุปผลการประเมินโครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนาธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการจัดกิจกรรมใช้ชีวิต
รายงานผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554
 
 

 

 


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642