วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

Last update 30/09/2558
 

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
                งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน "พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558" เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และการขอบคุณต่อท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปีนี้มีคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ครบเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 17 ท่าน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

รูปกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
 
     
 
 
 
 
             
     
             
     
             
 
 
             
 
             
         
         
             
 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642