วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

Last update 27/09/2559
 

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
                งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับคณะเกษตรศ าสตร์ร่วมงาน "พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559" เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และการขอบคุณต่อท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปีนี้มีคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ครบเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 9 ท่าน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

 
             
- รูปพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (กล้องการศึกษาฯ)
- รูปพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (กล้องการศึกษาฯ)
- รูปพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (กล้องคณะฯ)
 
 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642