วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

:: กราฟแสดงการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมปลายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555-2557 ::

 

. . . . . .
 
  กราฟแสดงสถานะการรู้จักคณะเกษตรศาสตร์ก่อนการเยี่ยมชมคณะฯ ของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555-2557
กราฟแสดงสถานะการรู้จักคณะเกษตรศาสตร์หลังการเยี่ยมชมคณะฯ ของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555-2557
กราฟแสดงสถานะความสนใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ระดับมัธยมปลายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555-2557

กราฟแสดงสถานะอันดับที่คาดว่าจะเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมปลายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ     ปีการศึกษา 2555-2557

กราฟแสดงความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียน ระดับมัธยมปลายใน 17 จังหวัดภาคเหนือต่อการเยี่ยมชม คณะเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2555-2557
   
   
. . . . . .
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642