สุทธิณี   อินถา
หัวหน้างานงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (นักวิชาการ ระดับ 6)
โทรศัพท์ 053-944642


                   

 

 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
หน่วยทะเบียนและประมวลผล
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยวิทยบริการ
       
 
ทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 053-944641
ธีรนุช  ภัทธกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 053-944641

สมโภชน์  อริยจักร์
พนักงานปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 053-944644

ธวัช  คำฝั้น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ 053-944097 ต่อ 107

อาทิตย์ กันจินะ
พนักงานปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 053-944642
11
เจตณวัฒน์  ฟูตั๋น
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 053-944641

เอกรัตน์  คงยอด
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 053-944644
นพดล  ณ เชียงใหม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทรศัพท์ 053-944097 ต่อ 107

ศิริขวัญ ใจสม
พนักงานปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 053-94461
 
         
         
       
 
 
 
 
งานบริการการศกึษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-4 โทรสาร 053 - 944642