วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ

Last update :: November 23, 2017

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งสอบ

ปีการศึกษา 2560
  1/2560
  เพิ่มเติมกระบวนวิชาสอบไล่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
   
ปีการศึกษา 2559
  3/2559
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
  2/2559
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  แบบสำรวจกระบวนวิชาจำนวนนักศึกษาและรายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  1/2559
  คำสั่งเพิ่มเติมกระบวนวิชาและเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคระดับปริญญาตรี 1/2559
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559
   
ปีการศึกษา 2558
  3/2558 (ภาคฤดูร้อน)
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
2/2558
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1/2558
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบการกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบการกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   
ปีการศึกษา 2557
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642