วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี

Last update : 28-Mar-2017

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี

คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559
  เปลียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโรคพืช จำนวน 2 ราย
  เปลียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากีฎวิทยา จำนวน 10 ราย
  เปลียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จำนวน 5 ราย
  เปลียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (ชมพูนุช คำปัด)
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ จำนวน 12 ราย
  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 33 ราย
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของน.ส.นันทัชพร กากูล รหัส 550810183 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 56 สาขาวิชาพืชสวน จำนวน 45 ราย
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนายจรณชัย ไชยหาญ รหัส 550810100 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642