วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี

Last update : 4/12/2558

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 59  
     - สาขาวิชาทั่วไป
     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 58
      - สาขาวิชาทั่วไป
      - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 57

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642