วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


อบรม "การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน และธุรกิจด้านการเกษตร"

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last update 23/06/2554
 

 

      การอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน และธุรกิจด้านการเกษตร"

 
 

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานการอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน และธุรกิจด้านการเกษตร" ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ดำเนินรายการโดยทีมงานจากบริษัท Monsato Thailand จำกัด โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3,4 เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 120 คน


 

รูปกิจกรรม

 
 
 
 
                 
                 
 
   
 
 
 
 

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642