วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554


Last update 01/06/2554
 

 

     การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรศาสตร์
 
 

           เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 54 ในพิธีปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่  พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการชี้แจงการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม


 

รูปกิจกรรม

 
                 
 
 
 
 
                 
                 

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642