วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสัมมนา ครั้งที่ 1/2554

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last update 23/06/2554
 

 

      โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสัมมนา ครั้งที่ 1/2554 คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 
 

     เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนาครั้งที่ 1/2554 ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร โดยมีผศ.สุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล อาจารย์จาก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว จำนวน 154 คน


 

รูปกิจกรรม

 
 
 
 
                 

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642