วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา    
     
ระดับปริญญาตรี
                 แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
                       - แบบฟอร์มภาษาไทย (Word) (PDF)
                       - แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ (Word) (PDF)
 
คำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก   (คลิก)
คำขอทั่วไประดับปริญญาตรี มช.19   (คลิก)
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี   (คลิก)
แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   (คลิก)
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ปริญญาตรี)   (คลิก)
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง (ปริญญาตรี มช.19)   (คลิก)
คำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด   (คลิก)
คำขอเปลี่ยนตอนกรบวนวิชาหลังกำหนด   (คลิก)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์   (คลิก)
ขั้นตอนและคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ลาพักการศึกษา)   (คลิก)
คำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา   (คลิก)
คำขอลาพักการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   (คลิก)
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด      (คลิก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับภาควิชา    
ใบสรุปลำดับขั้น ป.ตรี/ บัณฑิต   (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง   (คลิก)
แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา (คลิก)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา (คลิก)
แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา (คลิก)
แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าคุมสอบภาคฤดูร้อน (คลิก)
แบบฟอร์มการจัดทำตารางสอบ (คลิก)
แบบสำรวจกระบวนวิชาจำนวนนักศึกษาและรายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (คลิก)
   

   

 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642