วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
Last update 29/07/2558
 
       
         
       
         

              8

 
 
 
 


ถาม - ตอบ ปัญหา : KM 
 

 ความหมายของ KM

 ถาม :

นักศึกษาและภาควิชายังไม่เข้าใจ การลงทะเบียน และการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา  

 ตอบ : ให้นักศึกษาและภาควิชาติดต่องานบริการการศึกษา หรือเข้าไปศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) สำนักทะเบียนฯ
   
 ถาม : ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสอบเสร็จแล้ว ภายใน 30 วันต้องเสนอจบเลยหรือไม่
 ตอบ : ไม่จำเป็น แต่หากนักศึกษาสอบก่อนปิดภาคเรียน สามารถเสนอจบได้ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไป
 
 ถาม : ระดับบัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องเสนอจบเมื่อไหร่
 ตอบ : หากต้องการสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องเสนอสำเร็จการศึกษาภายในรอบการประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย http://grad.cmu.ac.th/th/files/gsTimeTable58.pdf
 
 ถาม : นักศึกษาจะสมัครงาน/สมัครทุนต่างๆ จะติดต่อได้ที่ไหน
 ตอบ : ติดต่อได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไม่ใช้ติดต่องานบริกากรารศึกษา
 
 ถาม : นักศึกษาทำ password หาย จะติดต่อได้ที่ไหน
 ตอบ : ติดต่อที่หน่วยงานบริการการศึกษา หรือติดต่อที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.(ITSC)
 
 ถาม : เหตุใดนักศึกษาถึงกู้เงิน กยศ.ไม่ได้
 ตอบ : 1.คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น บิดา/มารดา มีเงินเดือนเกินกำหนด เป็นต้น
2. พ้นกำหนดระยะเวลา/นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอน
 
 ถาม : ภาควิชา/หน่วยงานอื่นๆ ไม่ทราบว่างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมเมื่อไหร่
 ตอบ : 1.ดูได้จากปฏิทินกิจกรรมที่แจกให้ตามภาควิชาต่างๆ
2.สอบถามได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (053-944644)
 
   
 
 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944642 โทรสาร 053 - 944642