วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 
           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

         1 .รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นายณัฐชนน สันธทรัพย์ รหัสประจำตัว 570810146
         2. รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่ นางสาวนทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา รหัสประจำตัว 540810183 จากสาขาวิชาพืชไร่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา         


(
ประมวลภาพ : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
 
         

 

                            

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642