วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

 

 

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Template) มคอ.3 - 7 กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตร ประจำปี 2560
     
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
  มคอ.3-บัณฑิตศึกษา   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) (update 22 ต.ค. 58)
  มคอ.3-กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ [05/02/2558]    แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) (ฉบับเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร) (update 22 ต.ค. 58)
  มคอ.4-บัณฑิตศึกษา   มคอ.3 (ภาษาไทย ฉบับเต็ม) (update 25 มิ.ย. 55)
  มคอ.5-บัณฑิตศึกษา   มคอ.3 (ภาษาไทย ฉบับย่อ) (update 10 พ.ค. 55)
  มคอ.5-กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ [05/02/2558]    มคอ.3 (หมวดที่ 2 ภาษาอังกฤษ) (update 25 มิ.ย. 55)
  มคอ.6-บัณฑิตศึกษา   ตัวอย่าง มคอ. 3
  มคอ.7-บัณฑิตศึกษา   มคอ.4 (ภาษาไทย ฉบับเต็ม) (update 9 มี.ค. 54)
     มคอ.4 (ภาษาไทย ฉบับย่อ) (update 9 มี.ค. 54)
     มคอ.4 (หมวดที่ 2 ภาษาอังกฤษ) (update 25 มิ.ย. 55)
     ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
     ตัวอย่าง มคอ. 4 กระบวนวิชาสหกิจศึกษา
     ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
      ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) (update 8 ส.ค. 57)
      ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (update 17 ก.พ.2558)
      ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
      ตารางปิดสอนกระบวนวิชา
      ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (update 17 ก.พ.2558)
      ตารางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง mapping GE (เฉพาะหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)
      ตารางปิดสอนกระบวนวิชา
      มคอ.5 (update 9 มี.ค. 54)
      มคอ.6 (update 9 มี.ค. 54)
      มคอ.7 (update 23 มิ.ย. 59)
     
     

 


** พบข้อสงสัย ติดต่อ : คุณทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ หรือ โทรศัพท์ 4641 **

 

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642