วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

 

 

 


ดาวน์โหลดฐานข้อมูล มคอ.3 - 4 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
   
สาขาวิชา
 
 

   เศรษฐศาสตร์เกษตร

 
 

   พืชไร่

 
 

   ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
     เกษตรศาสตร์
   
   
 
ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ มช.

 


** พบข้อสงสัย ติดต่อ : คุณทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ หรือ โทรศัพท์ 4641 **

 

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642