แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ครั้งที่ 51
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ครั้งที่ 50
    แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ครั้งที่ 49
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ครั้งที่ 48
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ครั้งที่ 47
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ครั้งที่ 46
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642