วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

เอกสารรายงานการประชุมกรรมการระดับปริญญาตรี

Last update :21/04/2560

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายงานการประชุม

ปีปฏิทิน 2560
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2560
   
ปีปฏิทิน 2559
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2559
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2559
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2559
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2559
  ายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559
ปีปฏิทิน 2558
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2558
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2558
   
ปีปฏิทิน 2557
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2557
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2557
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557
   
ปีปฏิทิน 2556
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2556
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2556
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2556
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2556
   
ปีปฏิทิน 2555
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2555
   
ปีปฏิทิน 2554
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554     
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554
   
 

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642