วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

เอกสารรายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์

Last update 30-mar-17 9:10

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์

ปีปฎิทิน 2560
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 22 ก.พ. 2560)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
   
ปีปฎิทิน 2559
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 14 ก.ย. 2559)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 11 พ.ค. 2559)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
   
ปีปฎิทิน 2558
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
   
ปีปฎิทิน 2557
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 30 ก.ค. 2557)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 22 พ.ค. 2557)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 12 มี.ค. 2557)
 
ปีปฎิทิน 2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2556
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556
   
ปีปฎิทิน 2555
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2555
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2555
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2555
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2555
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2555
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2555
   
ปีปฏิทิน 2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2554
  รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2554

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642