วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงาน 400190

Last update :02/05/2560

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาย้ายสาขาวิชาเอก ระดับปริญญาตรี
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ปีการศึกษา 2559
   
   

 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642