ทำเนียบรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
 


รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

 
             
             
 


ผศ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

 


อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 


ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา

 


อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

 
 
 
             

 
  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 - 2559
 
  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
           
       
  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และวิชาการ
      อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
         
      อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ
   
 

 

 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2555 - 2558

 

 
                 
 
 
   
 

 
                 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 - 2555
                 
 
 
 
       
                 

 
                 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2548 - 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
                 
 
 
 
       
                 

 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2545 - 2548
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
                 
                 
 
 
 
รศ.ถนอม คลอดเพ็ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
     
             

 
 
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944642