รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642