Last update 18/05/2554
วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์

 

       ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
 
 
      งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554

 
 
         
   
         

                            

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642