วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

:: สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ::

 

. . . . . .
การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(โดยสุวนีย์ พรหมมา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
   
  

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

 
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 
  สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
 
  สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
 
  กระบวนวิชาฝึกงาน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
 
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา : แยกอาจารย์เป็นรายบุคคล
 
 
. . . . . .
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944643