ปีการศึกษา 2558      
     
   
     

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมกลางคืน นักศึกษาฝึกงาน 1 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมกลางคืน นักศึกษาฝึกงาน 1 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างคืนวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ - คืนที่ 19 เป็นการชี้แจงกฎระเบียบเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักของศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดย อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ - คืนวันที่ 20 เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม วิทยากรโดย คุณสมโภชน์ อริยจักร คุณนเรศ ปินตาเลิศ และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ - คืนวันที่ 22 เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย อาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คืนวันที่ 23 เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง Let’s Speak English วิทยากรโดย อาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คืนวันที่ 26 กิจกรรมพิเศษ เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คืนวันที่ 27 กิจกรรมพิเศษ โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพ  

การฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ดังนี้

- วันที่ 17 เป็นการปฐมนิเทศการฝึกงาน ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์
- วันที่ 18 เป็นการฝึกงานของภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช โดยช่วงเช้าเป็นการฝึกงานสาขาวิชาโรคพืช และช่วงบ่ายเป็นการฝึกงานสาขาวิชากีฎวิทยา
- วันที่ 19 – 20 เป็นการฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยในวันที่ 18 เป็นภาคทฤษฎี ฝึกอยู่ในคณะฯ และในวันที่ 19 จะเป็นการฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- วันที่ 21- 22 เป็นการฝึกงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดย บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด ณ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- วันที่ 23 – 25 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ภาควิชาเกษตรที่สูง และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- วันที่ 26 – 27 เป็นการฝึกงานของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- วันที่ 28 นักศึกษาทุกกลุ่มนำเสนอผลการฝึกงานของแต่ละกลุ่ม ประเมินผลการฝึกงาน และพิธีปิดการฝึกงาน โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยายานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และวาระอื่นๆ

ประมวลภาพ  

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1(400190) ประจำปีการศึกษา 2559


รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59081..ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา การเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2560 โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คณะเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0 โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์,การปฐมนิเทศการฝึกงานโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ,การบรรยายวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม, การบรรยาย เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด โดย บุคลากรพยาบาลจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเกษตร และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer" โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. และการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางสาวปราณี หะซัน ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาลงฝึกงานทั้งหมด 383 คน

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษารหัส 59) ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีกำหนดการฝึกงานในระหว่างวันที่ 17-28 พ.ค. 2560 

ประมวลภาพ  

ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณาเร่งด่วนเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ประมวลภาพ  

การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในวันที่ 26 เมษยายน 2560 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยในภาคการศึกษานี้ได้มีโครงการให้นักศึกศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 16 โครงการ มีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน183 คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังและประเมินกิจกรรมดังกล่าว

ประมวลภาพ  ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และโอกาสนี้ คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 33 บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน และในช่วงท้ายของงานในวันนี้เป็นการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 , วันที่ 21 เมษายน 2560

ประมวลภาพ  โครงการอนุรักษ์และร่วมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาล้านนา(การตัดตุง)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์และร่วมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาล้านนา(การตัดตุง) ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีคุณสถาพร ชูดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 46 เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ประมวลภาพ  ร่วมงาน International Exchange Program Show and Share 2017

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมงาน International Exchange Program Show and Share 2017 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ITSC) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาให้กับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ประมวลภาพ  

KM 2/2560 : การพัฒนาการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานบริการการศึกษา และหน่วยวิทยบริการ เรื่อง การพัฒนาการทำงานให้หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานสามารถที่จะทำงานแทนกันได้ โดยให้การจัดคู่การทำงานร่วมกัน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาของการอบรมจะประกอบด้วยการปรับบุคลิกภาพตัวเอง การฝึกมารยาทบนฌต๊ะอาหาร การรับประทานอาหารแบบเซตยุโรป และการฝึกพูดในที่ชุมชน ซึ่งนำทีมวิทยากรโดยคุณภัชฌามน พูนศรีโชติ

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นณ ห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคุณจุฑารัตน์ แสนคำ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา ครั้งที่2/2560 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับกับการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะถึงนี้

ประมวลภาพ  

นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาเอก ได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความต้องการของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสบรรยากาศในแต่สาขาวิชาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเข้าสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาถนัด โดยในปีนี้ได้ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเลือกเยี่ยมชมทั้งภาคเช้าและบ่าย ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก , วันที่ 22 มีนาคม 2560

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา ครั้งที่2/2560 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับกับการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะถึงนี้

ประมวลภาพ  

โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 " ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58081...) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูบอร์ดแนะนำสาขาวิชาต่างๆ บริเวณใต้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป , วันที่ 19 มีนาคม 2560

ประมวลภาพ  

ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณาเร่งด่วนเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชาที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ประมวลภาพ 

สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2560 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรเป็นประธาน ,อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา และอ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี อ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร พืชไร่ สัตวศาสตร์และวาระอื่นๆ

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 296 คน

ประมวลภาพ 
ENGLISH FOR PRESENTATIONS AND SEMINAR2560 for Word English for Seminar & Presentation
for PPT

โครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559" 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559" ขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 คณะด้วยการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และนันทนาการเป็นสื่อกลาง ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักศึกษา ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมนันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆภายในงาน , วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพ  

คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา บุคลากรงานบริการการศึกษาฯ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้แนะแนวในทางในการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพ  

ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2560 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2560 โดย อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร การขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และการขอปรับปรุงกระบวนวิชา ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร) และการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมดังนี้ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง พร้อมทีมงาน , คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน , คุณสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ พร้อมทีมงาน , วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพ  

สอบสัมภาษณ์โควต้า ปีการศึกษา 2560

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ใ้ห้การต้อนรับนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ชี้แจงแนวทางการศึกษา สวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และมีคณาจารย์ทำการสอบสัมภาษณ์ ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 184 คน , วันที่ 28 มกราคม 2560

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่1/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อเป็นหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ประมวลภาพ  

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในโอกาสนี้ รศ. ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณวสันต์ ลีละยูวะ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6 (รหัส 12) ได้รับรางวัลสาขาบริหารธุรกิจ และ คุณศรีสุรางค์ ศรีศุกรี ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 (รหัส 17) ได้รับรางวัลสาขาบริการสังคม จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 และกล่าวให้ข้อคิดกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. คุณวสันต์ ลีละยูวะ คุณศรีสุรางค์ ศรีศุกรี และผู้แทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมือวันที่ 21 มกราคม 2560

ประมวลภาพ  

พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ครั้งที่ 51 ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยในปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาทั้งหมด 386 คน , วันที่ 20 มกราคม 2560

ประมวลภาพ  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยในปีนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตในวันศุกที่ 20 - 21 ณ คณะเกษตรศาสตร์ และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่ 23 ม.ค. 2560 , วันที่ 16 มกราคม 2560

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี อ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ , วันที่ 11 มกราคม 2560

ประมวลภาพ  

การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 อาจารย์ ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศน์โครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยในภาคการศึกษานี้ได้มีโครงการให้นักศึกศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 11 โครงการ มีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน 82 คน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว , วันที่ 11 มกราคม 2560

ประมวลภาพ  

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ km1/2560 : การจัดทำพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษาในระบบ mis agri

    
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้กลับมาให้การได้และปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถที่จะรองรับข้อมูลงานประกันคุณภาพนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

ประมวลภาพ  

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสุตรพบปะเจ้าหน้าหน้างานงานบริการการศึกษา 2

    
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา และ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

ประมวลภาพ  

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำโดยอาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากลและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในการแข่งขันครังนี้ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลดังนี้ ประเภททักษะทางการเกษตรได้ 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ส่วนกีฬาสากล ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาสากลมาครองเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน , วันที่ 28 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพ  

ค่ายเกษตร มช. อาสาพัฒนาชนบท

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดโครงการ "ค่ายเกษตร มช. อาสาพัฒนาชนบท" ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการติดตั้งถังกรองน้ำให้ชุมชน(สนับสนุนโดยร้านโอ้กะจู๋) การปรับปรุงแปลงสาธิตการเกษตร การปรับปรุงโรงเรือนเอนกประสงค์ (ภาพถ่ายโดย นายธีรพงษ์ ไชยสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์) , วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพ  

การนำเสนอผลการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจรของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58....) กระบวนวิชา 400290 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานทั้งหมด 18 โครงการ และมีคณาจารย์ ผู้ฝึกสอน ให้เกียรติในการเข้าร่วมฟังและประเมินผลการฝึกงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ , วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าพบและสัมภาษณ์รองคณบดีฯ และผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในโอกาสเข้าพบและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ เรื่อง "การสนับสนุนเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรให้เข้าสู่ภาคเกษตร" โดยมี นายนราธิป ใจเด็ด นายกสโมสรนักศึกษา และ นางสาวพัชรียา ไวยภารา เป็นผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี , วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโอกาสนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ได้นำกล่าวน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการในวันนี้ , วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

งาน “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพปี 60” ครั้งที่ 3

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้เข้าร่วมงาน “Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพปี 60” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดย ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของคณะ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์คณะและมีการแนะนำคณะบนเวทีกลาง ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 2,000 คน , วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2559

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2559 โดย อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ทั้งนี้ มีวาระสืบเนื่องในการพิจารณาการขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และขอปรับปรุงกระบวนวิชา ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 ในวันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี อ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ , วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 21

งานบริการการศึกษา และพัฒคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุมศึกษา ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 7- 8 พ.ย. 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ด้านการเรียนการสอน งานหลักสูตร แก่กลุ่มนักเรียน ครู หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมี อ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมในภาคเช้า และมีอ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับในภาคบ่าย โดยในปีนี้คณะได้จัดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชากีฎวิทยา ห้องปฏบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ร้านค้าสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ และร้านค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีนี้มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ประมาณ จำนวน 400 คน , วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุรภาพนักศึกษา ครั้งที่1/2559 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง , สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ , วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2559

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2559 โดย อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีวาระพิจารณาการขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และขอปรับปรุงกระบวนวิชา ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ประมวลภาพ  

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสุตรพบปะเจ้าหน้าหน้างานงานบริการการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้และมอบหมายงานให้กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสุตร ผุ้บริหารชุดใหม่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563 และในการนี้หัวหน้างานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และหน่วยวิทยบริการ ได้ชี้แจงขอบเขตหน้าที่การทำงานของแต่ละบุคคลให้กับท่านผู้บริหารชุดใหม่ด้วย ณ ห้องงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประมวลภาพ  

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km งานบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ kM "การวางแผนการทำงานของหน่วยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ของการทำงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนถึงได้มีการวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมรับนโยบายคณะบริหารชุดใหม่ ที่จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ต.ค. 59 นี้ " ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ในวันที่ 29 กันยายน 2559 นปีการศึกษาถัดไป

ประมวลภาพ  

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับคณะเกษตรศ าสตร์ร่วมงาน "พิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559" เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และการขอบคุณต่อท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิชคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในปีนี้มีคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ครบเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 9 ท่าน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ประมวลภาพ  

ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในงานวันนี้ประกอบด้วยการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม เพื่อหาตัวแทนจากนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสต่อไป และในโอกาสนี้ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านคณบดี และอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งการบริหาร และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี , วันที่ 25 กันยายน 2559

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 68 คน , วันที่ 21 กันยายน 2559

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ , วันที่ 14 กันยายน 2559

ประมวลภาพ  

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 “"เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย" ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง , วันที่ 10 กันยายน 2559

ประมวลภาพ  

โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านอภิพงศ์ ศานติเกษม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดโครงการครั้งนี้ , วันที่ 7 กันยายน 2559

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ให้ความเมตตาให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มที่สอดแทรกเสื้อหาด้านธรรมมะ พร้อมด้วยการฝึกมารยาทชาวพุทธจากคณะพระวิทยากรประจำโครงการ , วันที่ 5 กันยายน 2559

ประมวลภาพ  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์ และในโอกาสนี้คณะฯ ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร , วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพ  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ให้ความเมตตาให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และตลอดช่วงเวลาของการทำกิจกรรมคณะพระวิทยากรได้สอดแทรกความรู้ด้านคติธรรมผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน , วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพ  

งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่และอนุรักษณ์วัฒธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา โดยมีอาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในพิธีครั้งนี้นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านและร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก

ประมวลภาพ  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงาน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" ภายในพิธีฯ มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ทุนรางวัลเรียนดีเด่น พิธีมอบสูทประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 พิธีมอบไท และเข็ม senior แก่ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และในโอกาสนี้มีศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย คุณพาโชค พงษ์พานิช (กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 12 มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท คุณสมถวิล จันทราช (ประธานบริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 26 มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล (กรรมการผู้จัดการร้านสวนผักโอ้กะจู๋) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 44 มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ จะนำเงินที่ได้ไปจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เหมาะสมเป็นลำดับต่อไป ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประมวลภาพ  

พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกระเบียบ มีวินัยในตนเอง และในโอกาสนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธี ได้รับข้อคิดในการเรียนระดับอุดมศึกษาจากศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ อีกด้วย

ประมวลภาพ  

โครงการ "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ปลูกข้าววัมแม่" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินาถ ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านการเกษตรเสมอมา และร่วมอนุรักษณ์วัฒธรรมพื้นบ้านล้านนาในการทำพิธีแฮกนา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงแขกดำนาเนื่องในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพ  

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2559

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการขอปรับปรุงกระบวนวิชา การขอเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลกระบวนวิชา และการกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ประมวลภาพ  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ เพื่อแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางในการลงทะเบียนและกฎระเบียบในการเรียน

ประมวลภาพ  

โครงการ "เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559"

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นปรธานในการเปิดโครงการ "เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559" ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพ  

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ ได้กล่าวรายงานการท่านคณบดี โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 395 คน ทั้งนี้ท่านคณบดีได้แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าได้มีการบรรยายแนะนำการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และการศึกษา ต่อด้วยการบรรยายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา/ตอบข้อซักถาม โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแนะนำโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประมวลภาพ  

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ ซึ่งตลอดโครงการนักศึกษาใหม่จะได้รับการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มจากวิทยากร อาทิ อาจารย์ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ , คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน ,อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์และอาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คุณโอภาส หมื่นแสน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปิดท้ายด้วยการเสวนาจากศิษย์เก่านำโดยคุณนเรศ ปินตาเลิศ คุณจิรายุทธ ภูวพูนผลและคุณชินวัตร ตาไคร้

ประมวลภาพ  

โครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดยดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 08.00 – 08.30 น.นักศึกษาลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น.กล่าวรายงานการจัดโครงการ Pre-College Program: ด้านวิชาการ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี) 08.40 – 09.00 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช) กล่าวเปิดงาน 09.00 – 09.30 น. Student in 21St Century โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี) 09.30 – 10.30 น. Smart Farmer & Smart Officer โดย คุณธีระพงศ์ ทาหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 – 12.00 น. ความปลอดภัยในการขับขี่และวินัยจราจร โดย กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00 น. English for Agriculture โดย อาจารย์ ดร.สรณะ สมโน และ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 14.00 – 15.00 น. Experience of Intensive Course Program and Scholarships โดย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาเก่า 15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.20 – 16.30 น. Faculty Tours

ประมวลภาพ  

วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักศึกษา เนื่องในวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมนี้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และการบรรยายเกี่ยวกับด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและแนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม โดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประมวลภาพ  

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 59.... โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่เข้าร่วมการรับฟัง และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทั้งหมด 412 คน , วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
- โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปีที่ 1
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ์)

- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และการดำเนินงานด้านทะเบียนการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและนางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง AB5401 และ AB5402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตอนเช้าโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร จำนวน 70 คน และนักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 143 คน

พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 , วันที่ 15 กรกฏาคม 2559

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์ผู้แทนสาขาวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์รุ่นใหม่และอาจารย์รุ่นกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาของคณะและภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 คน , วันที่ 14 กรกฏาคม 2559

ชมภาพเพิ่มเติม


ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่4/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 13 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ , วันที่ 13 กรกฏาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษารหัส 59) ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ เป็นประธานการประชุม และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดหลักเกณฑ์การฝึกงาน ฯลฯ , วันที่ 12 กรกฏาคม 2559

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการจัดประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ เป็นผู้บรรยายการแนะนำคณะ/สาขาวิชา ช่องการการรับเข้าและแนะนำการเลือกคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , วันที่ 4 กรกฏาคม 2559

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเข้าศึกษาดูงาน/ปฏิบัติงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศนิ เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ประธานกล่าวต้อนรับนักเรียน คณะครู และพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้ชี้แจงแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่บุคลากรการศึกษาฯ เป็นผู้พาเยี่ยมชมตามฐานต่างๆ อาทิ สาขาวิชากีฎวิทยา สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุ โดยมีนักเรียนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 150 คน , วันที่ 20 มิถุนายน 2559

สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่คณะเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 139 คน โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษากล่าวให้การต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา สวัสดิการด้านการศึกษา และนายสมโภชน์ อริยจักร หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 14 มิถุนายน 2559

โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความในการบริหารงานสโมสรนักศึกษารวมถึงชมรมในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ คุณสุทธิณี ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงได้รับแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานองค์กรนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558


การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2559

านบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีวาระการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 11 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ , วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ค่ายสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาสาเกษตรพัฒนาชนบท

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญปรธโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ค่ายสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาสาเกษตรพัฒนาชนบท" ณ บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ , วันที่ 4 เมษายน 2559

Walk Rally for Aggie Vocab ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา ครั้งที่ 3 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน โดยมีการสอบ Pre test และ Post test ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเกษตรก่อนที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะเข้าประจำฐาน การจัดกิจกรรม walk rally จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เรียนรู้คำศัพท์ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกออกเสียงและพูดเป็นประโยค จาก 5 ฐานสาขาวิชา ได้แก่ (1) ฐานกีฎวิทยาและโรคพืช (2) ฐานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (3) ฐานพืชไร่และพืชสวน(4) ฐานปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) ฐานพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร , วันที่ 3 เมษายน 2559

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 โดยการจัดกิจกรรม walk rally จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม หมุนเวียนกันเข้าไปเรียนรู้คำศัพท์ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกออกเสียงและพูดเป็นประโยค จาก 5 ฐานสาขาวิชา ได้แก่ (1) ฐานกีฎวิทยาและโรคพืช (2) ฐานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (3) ฐานพืชไร่และพืชสวน(4) ฐานปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) ฐานพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา 2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผศ. ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 68 คน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร

ประชุมโครงการ Walk Rally for Aggie Vocab

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดประชุมโครงการ "Walk Rally for Aggie Vocab" เพื่อคัดเลือกคำศัพท์ในการจัดทำ Pre test - Post test ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษดานการเกษตรแก่นักศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานการประชุม มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ

ประชุมเพื่อตรวจทาน มคอ.2 และ มคอ.3 หลักสูตรเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร อ่อนประไพ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และ อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจทาน มคอ.2 และ มคอ.3 หลักสูตรเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณาต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนไชย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ , สถานที่ ห้องประชุมมนู ศีติสาร , วันที่ 4 มีนาคม 2559

พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program) และกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน เพื่อเข้าศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ( ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 1 เมษายน 2559) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงเย็นเป็นพิธีเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคุ่มิตร (Buddy) ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12nd Intensive Course Program) พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักศึกษาคู่มิตร ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา (AB1-222) , วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส58) ครั้งที่1/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมกรรมการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (นักศึกษารหัส 58) ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยจะเริ่มฝึกงานในวันที่ 18-29 พ.ค. 2559 , วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
       เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร โดยมีผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ,อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกล่าวกล่าว จำนวน 29 คน , วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558
       เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาจะประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการสร้างบุคลิกภาพด้านต่างๆ รวมถึงการฝึกรับประทานอาหารแบบเซตยุโรป โดยมีคุณณดล ณ บางช้าง และคุณจุฑารัตน์ แสนคำ เป็นวิทยากร , วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดประชุมโดยมีวาระเรื่องเสนอพิจารณาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษาศึกษา 2557 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุม , วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

สอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
         งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ใ้ห้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา และสวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 216 คน , วันที่ 30 มกราคม 2559

การประชุมความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาในการปรับปรุงหลักสูตร หัวหน้างานฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ) จำนวน 19 คน , วันที่ 27 มกราคม 2559

การประชุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ จำนวน 12 คน โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้.- 1. ความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิชาชีพ โดย อาจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี 2. การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ "WALK RALLY FOR AGGIE VOCAB"

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่1/2559
        งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 13 ม.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย , วันที่ 13 มกราคม 2559

สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ กล่าวให้การต้อนรับ และนางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง AB5401 และ AB5402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตอนเช้าโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร จำนวน 200 คน และนักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 200 คน

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : eduagricmu@gmail.com / webmaster : Jetnawat Footan