การนำเสนอผลการฝึกงาน 1 (400190) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติในการกล่าวปิดงาน การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 58 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกงานของแต่ละกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการฝึกงานของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ประเมิน

  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมกลางคืน นักศึกษาฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2558

นอกจากกิจกรรมการฝึกงาน1 ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามช่วงเวลากลางวันแล้ว คณะยังได้จัดกิจกรรมภาคกลางคืน เพื่อเป็นเสริมสร้างพัฒนาความรู้และสันทนาการในแก่นักศึกษาอีกด้วย โดยในวันที่ 20 พ.ค. 59 นั้นถือเป็นศืนแรกที่นักศึกษาได้เข้าไร่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกฎระเบียบ การใช้ชีวิต การปฏิบัติตัว และการเข้าฝึกงานภาคสนาม คืนวันที่ 21 พ.ค. 59 เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม บรรยายโดยคุณสมโภชน์ อริยจักร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คืนวันที่ 23 - 24 พ.ค. 59 เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ Let's Speak English ได้รับเกียรติให้การบรรยายโดย อ.พัชรากรานต์ อินทะนาค คณะมนุษยศาสตร์ มช. คืนวันที่ 26 พ.ค. 59 กิจกรรมโดยสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. นำทีมโดยคุณสตาร์ จริงเข้าใจ และคืนวันที่ 29 พ.ค. 59 กิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และช่วงเย็นเป็นการเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักศึกษาทุกๆ คน โดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

  การฝึกงานของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

กิจกรรมในฝึกงาน1 ในวันที่ 27-28 พ.ค. 2559 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์ม แพะ แกะ กระต่าย สุกร วัวนม และสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

  การฝึกงานของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

กิจกรรมในฝึกงาน1 ในวันที่ 23-26 พ.ค. 2559 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกงานออกเป็น 3 วัน และแบ่งการฝึกงานของเป็น 4 กลุ่ม ในวันที่ 23 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาพืชสวนและภาควิชาเกษตรที่สูง วันที่ 24 เป็นการศึกษาดูงานสาขาวิชาพืชสวนและภาควิชาเกษตรที่สูง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันที่ 25 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ และวันที่ 26 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาพืชไร่

 

วันที่ 3-4 ของการฝึกงานภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรมวันที่ 3-4 ของการฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกงานออกเป็น 2 วัน และแบ่งการฝึกงานของเป็น 6 กลุ่ม โดยวันที่ 3 เป็นการฝึกงานภาคทษฎี ฝึกงานอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ ส่วนวันที่ 4 จะเป็นการฝึกงานภาคปฎิบัติโดยจะเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าพืชผลทางการเกษตร ในไร่แม่เหียะ , วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559


 

วันที่ 2 ของการฝึกงานภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

กิจกรรมวันที่ 2 ของการฝึกงานของภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกงานออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ภาคเช้าจะเป็นการฝึกงานของสาขาวิชากีฎวิทยาและโรคพืช และช่วงบ่ายเป็นการฝึกงานของสาขาวิชาโรคพืช


 

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1 (400190)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58081..ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา การเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2559 โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ การปฐมนิเทศการฝึกงานโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์, การบรรยายวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกษตรเก็บเกี่ยว ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ, การบรรยาย เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด โดย บุคลากรพยาบาลจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "บางครั้งคนที่ไม่มีใครคาดคิด ก็อาจจะสามารถทำสิ่งที่ที่ใครไม่คาดฝันได้" โดยคุณวิชัย วชิรพงศ์ (ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.รุ่นที่ 11) และการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางสาวปราณี หะซัน ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาลงฝึกงานทั้งหมด 364 คน


  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (English Skill Development for Faculty of Agriculture Student, CMU) ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้.- 1. การบรรยาย เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. การบรรยาย เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ 3. การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Techniques) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ มี ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 คน , วันที่ 12 กรกฏาคม 2559

  การนำเสนอผลการฝึกงาน 1 (400190) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติในการกล่าวปิดงาน การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 58 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกงานของแต่ละกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการฝึกงานของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ประเมิน

 
  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมกลางคืน นักศึกษาฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2558

นอกจากกิจกรรมการฝึกงาน1 ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามช่วงเวลากลางวันแล้ว คณะยังได้จัดกิจกรรมภาคกลางคืน เพื่อเป็นเสริมสร้างพัฒนาความรู้และสันทนาการในแก่นักศึกษาอีกด้วย โดยในวันที่ 20 พ.ค. 59 นั้นถือเป็นศืนแรกที่นักศึกษาได้เข้าไร่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกฎระเบียบ การใช้ชีวิต การปฏิบัติตัว และการเข้าฝึกงานภาคสนาม คืนวันที่ 21 พ.ค. 59 เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม บรรยายโดยคุณสมโภชน์ อริยจักร หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คืนวันที่ 23 - 24 พ.ค. 59 เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ Let's Speak English ได้รับเกียรติให้การบรรยายโดย อ.พัชรากรานต์ อินทะนาค คณะมนุษยศาสตร์ มช. คืนวันที่ 26 พ.ค. 59 กิจกรรมโดยสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. นำทีมโดยคุณสตาร์ จริงเข้าใจ และคืนวันที่ 29 พ.ค. 59 กิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และช่วงเย็นเป็นการเลี้ยงอาหารว่างให้แก่นักศึกษาทุกๆ คน โดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 
  การฝึกงานของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

กิจกรรมในฝึกงาน1 ในวันที่ 27-28 พ.ค. 2559 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์ม แพะ แกะ กระต่าย สุกร วัวนม และสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

 
  การฝึกงานของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

กิจกรรมในฝึกงาน1 ในวันที่ 23-26 พ.ค. 2559 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกงานออกเป็น 3 วัน และแบ่งการฝึกงานของเป็น 4 กลุ่ม ในวันที่ 23 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาพืชสวนและภาควิชาเกษตรที่สูง วันที่ 24 เป็นการศึกษาดูงานสาขาวิชาพืชสวนและภาควิชาเกษตรที่สูง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันที่ 25 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ และวันที่ 26 เป็นการฝึกงานสาขาวิชาพืชไร่

 
 

วันที่ 3-4 ของการฝึกงานภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรมวันที่ 3-4 ของการฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกงานออกเป็น 2 วัน และแบ่งการฝึกงานของเป็น 6 กลุ่ม โดยวันที่ 3 เป็นการฝึกงานภาคทษฎี ฝึกงานอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ ส่วนวันที่ 4 จะเป็นการฝึกงานภาคปฎิบัติโดยจะเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดสินค้าพืชผลทางการเกษตร ในไร่แม่เหียะ , วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559


 

วันที่ 2 ของการฝึกงานภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช

กิจกรรมวันที่ 2 ของการฝึกงานของภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช โดยแบ่งกิจกรรมการฝึกงานออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ภาคเช้าจะเป็นการฝึกงานของสาขาวิชากีฎวิทยาและโรคพืช และช่วงบ่ายเป็นการฝึกงานของสาขาวิชาโรคพืช


 

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1 (400190)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58081..ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา การเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2559 โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ การปฐมนิเทศการฝึกงานโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์, การบรรยายวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกษตรเก็บเกี่ยว ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ, การบรรยาย เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด โดย บุคลากรพยาบาลจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "บางครั้งคนที่ไม่มีใครคาดคิด ก็อาจจะสามารถทำสิ่งที่ที่ใครไม่คาดฝันได้" โดยคุณวิชัย วชิรพงศ์ (ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.รุ่นที่ 11) และการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางสาวปราณี หะซัน ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาลงฝึกงานทั้งหมด 364 คน


 

โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความในการบริหารงานสโมสรนักศึกษารวมถึงชมรมในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ คุณสุทธิณี ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงได้รับแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานองค์กรนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558


 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2559

านบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีวาระการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


  การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 11 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ , วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 
  การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เมื่อวันที่ วันที่ 6 มกราคม 2559 การนำเสนอผลการฝึกงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยในภาคการศึกษานี้ได้มีโครงการให้นักศึกศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 14 โครงการ มีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน183 คน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังและประเมินกิจกรรมดังกล่าว

  ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวมอบปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และในโอกาสนี้มีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยวิทยากรจากเครือเบทาโกร นำทีมโดย ดร.ธนัชพร พรมหมทันต์และคุณอภิศักดิ์ ไชยเสน ส่วนในภาคกลางคืน สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยง Goodbye Senior ด้วยแนวคิด "บ้านนาสัญญารัก" บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งงาน

  ค่ายสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาสาเกษตรพัฒนาชนบท

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญปรธโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ค่ายสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาสาเกษตรพัฒนาชนบท" ณ บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ , วันที่ 4 เมษายน 2559

  Walk Rally for Aggie Vocab ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา ครั้งที่ 3 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน โดยมีการสอบ Pre test และ Post test ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเกษตรก่อนที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะเข้าประจำฐาน การจัดกิจกรรม walk rally จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เรียนรู้คำศัพท์ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกออกเสียงและพูดเป็นประโยค จาก 5 ฐานสาขาวิชา ได้แก่ (1) ฐานกีฎวิทยาและโรคพืช (2) ฐานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (3) ฐานพืชไร่และพืชสวน(4) ฐานปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) ฐานพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร , วันที่ 3 เมษายน 2559

  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 โดยการจัดกิจกรรม walk rally จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม หมุนเวียนกันเข้าไปเรียนรู้คำศัพท์ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกออกเสียงและพูดเป็นประโยค จาก 5 ฐานสาขาวิชา ได้แก่ (1) ฐานกีฎวิทยาและโรคพืช (2) ฐานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (3) ฐานพืชไร่และพืชสวน(4) ฐานปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) ฐานพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

  การเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเยี่ยมภาควิชา/สาขาวิชา "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชาเอก ได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เปิดโอกาสให้สัมผัสสาขาวิชาต่างๆ ก่อนการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับความถนัดของตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชาเป็นจำนวนมาก 

  โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีคุณภัชฌามน พูนศรีโชติ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และในช่วงท้ายของการอบรม กลุ่มบริษัทมิตรผล ได้เข้าแนะนำธุรกิจและรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงานด้วย

  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ “Walk Rally for Aggie Vocab” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน และมีการสอบ Pre test ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเกษตรก่อนที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะเข้าประจำฐาน การจัดกิจกรรม walk rally จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เรียนรู้คำศัพท์ด้านการเกษตร รวมถึงการฝึกออกเสียงและพูดเป็นประโยค จาก 5 ฐานสาขาวิชา ได้แก่ (1) ฐานกีฎวิทยาและโรคพืช (2) ฐานสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (3) ฐานพืชไร่และพืชสวน(4) ฐานปฐพีศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ (5) ฐานพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 20, 27 มีนาคม 2559 และ 3 เมษายน 2559 , วันที่ 20 มีนาคม 2559

 

โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 " จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากคณาจารย์ แต่ละสาขาวิชา และทั้งนี้นักศึกษายังสามารถดูบอร์ดแนะนำสาขาวิชาต่างๆ ได้ตรงบริเวณใต้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 มี.ค. 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจในหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกก่อนเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 3 ซึ่งสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนนั้น จะมีผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาต่อไป 


  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา 2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผศ. ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 68 คน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร

  ประชุมโครงการ Walk Rally for Aggie Vocab

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดประชุมโครงการ "Walk Rally for Aggie Vocab" เพื่อคัดเลือกคำศัพท์ในการจัดทำ Pre test - Post test ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษดานการเกษตรแก่นักศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานการประชุม มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

  โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทเนื่องในการพิธีโครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์คะเณยะ อ่อนนางและ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อภาวะผู้นำนักศึกษา:บทเรียนและความมีคุณค่าของการเป็นผู้นำนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อคิดและกล่าวปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ , วันที่ 14 มีนาคม 2559

  ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และวาระอื่นๆ

  ประชุมเพื่อตรวจทาน มคอ.2 และ มคอ.3 หลักสูตรเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร อ่อนประไพ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และ อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจทาน มคอ.2 และ มคอ.3 หลักสูตรเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณาต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร

  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนไชย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ , สถานที่ ห้องประชุมมนู ศีติสาร , วันที่ 4 มีนาคม 2559

  พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program) และกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน เพื่อเข้าศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ( ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 1 เมษายน 2559) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงเย็นเป็นพิธีเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคุ่มิตร (Buddy) ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่

  การปฐมนิเทศนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12nd Intensive Course Program) พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นนักศึกษาคู่มิตร ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา (AB1-222) , วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

 
การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส58) ครั้งที่1/2559

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมกรรมการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (นักศึกษารหัส 58) ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยจะเริ่มฝึกงานในวันที่ 18-29 พ.ค. 2559 , วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 
การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
       เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร โดยมีผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ,อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกล่าวกล่าว จำนวน 29 คน , วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558
       เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาจะประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการสร้างบุคลิกภาพด้านต่างๆ รวมถึงการฝึกรับประทานอาหารแบบเซตยุโรป โดยมีคุณณดล ณ บางช้าง และคุณจุฑารัตน์ แสนคำ เป็นวิทยากร , วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 
การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดประชุมโดยมีวาระเรื่องเสนอพิจารณาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษาศึกษา 2557 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุม , วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 
สอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
         งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ใ้ห้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา และสวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 216 คน , วันที่ 30 มกราคม 2559

 
การประชุมความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาในการปรับปรุงหลักสูตร หัวหน้างานฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ) จำนวน 19 คน , วันที่ 27 มกราคม 2559

 
พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50
       รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี ได้กล่าวให้โอวาทในงานพิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ ของคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50 จากนั้นเป็นพิธีแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (รหัส 11) สาขานักวิชาการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (รหัส 16) สาขาบริการสังคม และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง) รวมทั้งสิ้น 86 คน ในโอกาสนี้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 48 ได้มอบเงินจากการทำกิจกรรมของรุ่น จำนวน 20,048 บาท สมทบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รุ่นต่อไป เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 23 มกราคม 2559
 

 
การประชุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ จำนวน 12 คน โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้.- 1. ความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิชาชีพ โดย อาจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี 2. การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ "WALK RALLY FOR AGGIE VOCAB"

 
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่1/2559
        งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 13 ม.ค. 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย , วันที่ 13 มกราคม 2559

 
เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
       เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่าง 2 คณะ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเลี้ยงและร่วมมอบรางวัลขวัญใจเกษตร-พยาบาล , วันที่ 11 มกราคม 2559

 
การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศน์โครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยในภาคการศึกษานี้ได้มีโครงการให้นักศึกศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 10 โครงการ มีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน 92 คน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว , วันที่ 6 มกราคม 2559

  พิธีปิดงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (National Agriculture Student Activity)
       เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ สนามฟุตบอลหน้า 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงฬหม่ ซึ่งในการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับถ้วยคะแนนรวมกีฬาสากล และในโอกาสนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34"

  พิธีเปิดงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (National Agriculture Student Activity)
        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน “ประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33” ภายใต้คำขวัญ ‘กึ่งศตวรรษเกษตรมอเชิงดอยร่วมย้อนรอย 33 ปี ประเพณี 4 จอบ’ ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลคะแนนรวม จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางด้านการเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานฯ ณ บริเวณลานสนามฟุตบอลหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณบดีทั้ง 4 มหาลัยวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งประเพณี 4 จอบ ทำพิธีปักจอบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน นำโดย รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตจราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใสรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , วันที่ 24 ธันวาคม 2558

 
การประชุมเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

       งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษษ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่1/2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา 3 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชา ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาในการปรับปรุงหลักสูตร หัวหน้างานฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ) จำนวน 18 คน , วันที่ 4 ธันวาคม 2558

 
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33
      อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้

 
เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2558
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เช่น การทำพิธีแฮกข้าว (แรกเกี่ยวข้าว) การใช้เคียวเกี่ยวข้าวด้วยมือ การฟาดข้าวด้วยไม้หนีบในคุฟาดข้าว เป็นต้น , สถานที่ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

  งานบริการการศึกษาฯ ประชุมและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 3
      
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)งานบริการการศึกษาฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศนี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

 
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมนี้ยังได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ , วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

 
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/25585
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 ในวันพุธที่ 11 พ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย

 
งานบริการการศึกษาฯ ประชุมและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2
      
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)และมอบหมายนโยบายในวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่แก่งานบริการการศึกษาฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศนี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558


 
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำ
        ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดค่ายอาสาขึ้นเพื่อออกพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำให้แก่ชุมชนบ้านห้วยไฟ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งก่อนเข้าที่พักได้รับการต้อนรับและให้โอวาทจากนายเสน่ห์ จักขุเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ โดยตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บบ้านชุมชนห้วยไฟ รวมถึงการประงานการจัดกิจกรรมจากคุณบุญฤทธิ์ ใจไว หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 19 ตุลาคม 2558

 
ประชุมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
         รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพิจารณาการจัดทำหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
        นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับพิจารณาให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 6 คน

 
งานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร มช.
         รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานงานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร มช. "Glow in the dark" โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในงานวันนี้ประกอบด้วยการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม เพื่อหาตัวแทนจากนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสต่อไป ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี , วันที่ 28 กันยายน 2558

 
โครงการผูกสายใยพี่น้องเกษตร 58
         รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "ผูกสายใยพี่น้องเกษตร 58" ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและเกิดความสามัคคี รู้จักการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้เกิดความรักและหวงแหนในคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 21 กันยายน 2558

 
ประเพณีนำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2558 
         สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาแป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน" เพื่ิอสร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ , วันที่ 14 กันยายน 2558

 
ประชุมกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 9 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย , วันที่ 9 กันยายน 2558

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2
        อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในโครงการนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มที่สอดแทรกเสื้อหาด้านธรรมมะจากพระวิทยากรประจำโครงการซึ่งรวมถึงพระศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รูป และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ในการตอบปัญหาธรรมะแก่นักศึกษาที่สนใจอีกด้วย , วันที่ 7 กันยายน 2558


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์
        ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ น.ส.ปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอการเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ทั้งนี้ยังมีภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช และห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ สาขาวิชาพืชไร่ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชม โดยมีคณะครูและนักเรียน จำนวน 16 คน , วันที่ 3 กันยายน 2558

 
โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2558
         อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ , วันที่ 3 กันยายน 2558

 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1
           รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ได้ให้ความเมตตาตอบคำถามธรรมะแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และตลอดช่วงเวลาของการทำกิจกรรมคณะพระวิทยากรได้สอดแทรกความรู้ด้านคติธรรมผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน , วันที่ 31 สิงหาคม 2558

 

ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13

            อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จากนักศึกษาทั้ง 12 สถาบัน ณ โรงเรียนบ้านตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


โครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

            รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา โดยมีกำหนดการ ดังนี้.- 1. แนะนำการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ (ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี) 2. HOW TO WORK IN INTERNATIONAL LEVEL? โดย คุณสตาร์ จริงเข้าใจ (ศิษย์เก่า) 3. อาชีพเกษตรในศตวรรษที่ 21 โดย คุณรติกร ไชยองค์การ (ศิษย์เก่า) 4. แนะนำโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนำการลงทะเบียน


 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

            รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ เพื่อแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางในการลงทะเบียนและกฎระเบียบในการเรียน


 

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธื์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในโครงการนี้จะเป็นการบรรยายพร้อมกับทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากคุณสุทธินี ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการเสวนาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 44 โดยคุณนเรศ ปินตาเลิศ คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล คุณวิทยากร บุตรเชื่อ คุณจตุพจน์ แสนคำและคุณประดับพันธ์ คำเปียน

 

โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2558

             เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปลูกข้าววันแม่ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญต่องานด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มช. และรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. และประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธีเปิดกิจกรรม


 

พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

            รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ มีวินัยในตนเอง และในโอกาสนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธี ได้รับข้อคิดในการเรียนระดับอุดมศึกษาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ อีกด้วย


 

เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558

            เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่าน สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ 2558" เพื่อส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาท พร้อมนี้ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย


 

การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ประจำปีการศึกษา 2558

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 57 จำนวน 200 คน โดยในปีการศึกษานี้ได้มีโครงการให้นักศึกศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 16 โครงการ และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว


 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

             รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ โถงอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ ภายในพิธีในวันนี้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี การมอบทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ทุนรางวัลเรียนดีเด่น พร้อมนี้ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง คุณพาโชค พงษ์พานิช คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 21 รุ่น 26 รุ่น 33 ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในวันนี้อีกด้วย


 

งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่และอนุรักษณ์วัฒธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา โดยมีอาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในพิธีครั้งนี้นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านและร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก


 

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 58 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 58.... โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานการประชุม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาข้าร่วมประชุมดังกล่าว 46 ท่าน และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทั้งหมด 396 คน


 

พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี2558

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และในโอกาสนี้ยังได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณสระบัว ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ


 

ประเพณีร้บน้องรถไฟ ปี 2558 

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ัได้จัดกิกรรมประเพณีร้บน้องรถไฟ ปี 2558 "The Best memory" ณ สภารถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้รับการสนับสนุนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการเช่าเหมารถขบวนพิเศษ ขบวนที่ 961 จำนวน 13 โบกี รวมถึงการสนับสนุนจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 900 คน ตลอดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา


 

ประชุมสรุปหัวข้อโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2558 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการประชุมสรุปหัวข้อโครงการฝึกานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 15 โครงการ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


 

วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

            รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหมา ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมนี้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา การบรรยายเกี่ยวกับด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและแนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม โดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 

สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2558 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ กล่าวให้การต้อนรับ และนางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง AB5401 และ AB5402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตอนเช้าโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร จำนวน 200 คน และนักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 200 คน

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : eduagricmu@gmail.com / webmaster : Jetnawat Footan