วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 
 
       
ปีการศึกษา 2559
 
 
 

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน1 (กระบวนวิชา 400190)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57081... ประจำปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศน์การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 57081..ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา การเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2557 โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรม อาทิ การปฐมนิเทศการฝึกงานโดยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ อาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี, การบรรยายวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ, การบรรยาย เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด โดย บุคลากรพยาบาลจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การยายเรื่องประสบการณ์การเรียนวิชาเกษตรก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ โดยคุณชัยชุมพล สุริยศักดิ์ (ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มช.รุ่นที่ 12) และการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางสาวปราณี หะซัน ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาลงฝึกงานทั้งหมด 360 คน


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 400100 ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน 400100 ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58 โดยในปีนจะเริ่มฝึกงานวันที่ 19 - 30 พ.ค. 2558


การะประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2558

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมโดยมีวาระเรื่องเสนอพิจารณาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษาศึกษา 2557 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km งานบริการการศึกษา ครั้งที่ 12/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ประธานที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ kM "การวางแผนการทำงานของหน่วยงานบริการการศึกษา " ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ของการทำงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนถึงได้มีการวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาถัดไป


โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งในโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การบรรยายเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งานและการทำประวัติย่อ โดยคุณไชยวัฒน์ เศรษฐวงศ์สิน คุณธันยาภรณ์ มิตรสัมพันธ์และคุณนฤมล เยี่ยมผา และในโอกาสนี้ทางกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มพืชครบวงจร รับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมงานในอนาคตอีกด้วย


การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจรของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 56....) กระบวนวิชา 400290 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานทั้งหมด 18 โครงการ และมีคณาจารย์ ผู้ฝึกสอน ให้เกียรติในการเข้าร่วมฟังและประเมินผลการฝึกงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ , วันที่ 29 เมษายน 2558

โครงการวันปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา กิจกรรมในภาคเช้าการมีเสวนาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ คุณ เกรียงไกร แผ่ตระกูลและคุณวิทัศน์ เตชะบุญ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ "การรู้จักตนเอง รู้จักตัวตนกับ 4 ปีที่ผ่านมา ก่อนก้าวสู่สังคมใหญ่" โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ในภาคบ่ายจะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และพิธีอำลาสถาบัน ส่วนในภาคกลางคืนเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้แนวคิด Aggie 48 on the Harbour


กิจกรรม Chiang Mai Big Cleaning Day

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการกับจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม "Chiang Mai Big Cleaning Day" เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ ประตูเกษตร และประตูโครงการหลวง ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก


โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ผ่านกระบวนการกลุ่มและการนำเสนอเป็นรายบุคคล


พิธีปิดการสัมมนาและปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 11 (The 11th Intensive Course Program)

วันที่ 27 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาและปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 11 (The 11th Intensive Course Program) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น (Kinki University) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2558 และในวันเดียวกัน เวลา 18.00 - 20.00 น.ได้จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาของมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ณ บางช้างและคุณพลากร แซ่ตัน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ , วันที่ 23 มีนาคม 2558

โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 " จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งหมด 246 และทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูบอร์ดแนะนำสาขาวิชาต่างๆ ได้ตรงบริเวณใต้อาคารเรียนเดิม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ทราบและเข้าใจในหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกก่อนเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 3 ซึ่งสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนนั้น จะมีผลต่อไปในการประกอบอาชีพภายในอนาคตของนักศึกษาต่อไป , วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2558

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย การพิจารณาทุน และวาระแจ้งหลักสูตรใหม่ , วันที่ 11 มีนาคม 2558

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร , วันที่ 11 มีนาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานทุนการศึกษา)

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานทุนการศึกษา) ครั้งที่2/2257 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 , วันที่ 9 มีนาคม 2558

การพิจารณาจำนวนรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาเป็นประธานในการพิจารณาจำนวนรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ , วันที่ 5 มีนาคม 2558

พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 11

วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 11 (The 11th Intensive Course Program) ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมตลอดหลักสูตร

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2557 โดยมีหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาและการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

โคงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโคงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคุณสุทธิณีย์ ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

สอบสัมภาษณ์โคว้ต้า ประจำปีการศึกษา 2558

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา และสวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 244 คน


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6,311 คน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ โดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ของคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (รหัส 14) สาขาบริหารองค์กรเอกชน และ คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (รหัส 25) สาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มช. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49 ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ร่วมทำการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ


งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 32 "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 117 คน และในปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 33 ภายให้คำขวัญ "กึ่งศตวรรษมอเชิงดอย ร่วมย้อนรอย 33 ปี ประเพณี 4จอบ"


ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)สาขาเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์

 

การประชุมคณะกรรมการปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงพิจารณาค่าธรรมเนียม และการเขียนมคอ.1 หลักสูตรสาขาวิชาเกษตร ณ ห้องประชุมสุขม อัศเวศน์

โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ "เกี่ยวข้าววันพ่อ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" ที่ได้ลงกล้าดำนาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กิจกรรมในวันนี้เริ่มจากพิธีกรรมตามวัฒนธรรมล้านนา หลังจากนั้นจึงเริ่มเกี่ยวข้าว มัดข้าวและฟาดข้าว ตามขั้นตอนดั้งเดิมทั้งหมด


การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดให้นักศึกษา นำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290)นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 รหัส 56 จำนวน 158 คน โดยในปีการศึกษานี้มีจำนวน 16 โครงการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกงานเข้าร่วมรับฟัง และร่วมประเมินผลการนำเสนอการฝึกงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ


พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 115 คน และในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ทิพย์ ณ ลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.สการัตน์ ณ ลำปาง ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่คณะเกษตรศาสตร์เพื่อจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป


เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่าง 2 คณะ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ 2. กิจกรรมการประกวดดาว-เดือนเกษตรพยาบาล การแสดงดนตรีและงานเลี้ยง ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน , วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 19

งานบริการการศึกษา และพัฒคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุมศึกษา ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พ.ย. 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ด้านการเรียนการสอน งานหลักสูตร และประชามสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 -11 ม.ค. 2558 แก่กลุ่มนักเรียน ครู หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ อ.ดร.ศิวพร ธรรมดี ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชากีฎวิทยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช และห้องปฏบัติการเทคโนโลยีชีวภาพคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมคณะประมาณ จำนวน 400 คน , วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาและภาควิชา ปีการศึกษา 2557 

งานบริการการศึกษา และภาควิชา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง งานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินประเด็ดการแลกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมสุข อัศเวศน์ , วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

งานราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร มช.

มื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร มช. "AGGIE ARMY" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา และโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา , อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ , อาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ , รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน หัวหน้าภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช ,คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่างๆภายในงาน

พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557

คุณโทมิโอะ ฟุกุสุมิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน ได้รับพิจารณาให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว - , วันที่ 10 ตุลาคม 2557

ประเพณีนำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2557

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด "รำลึกคุณครูบา ปู่จ่าองค์พระธาตุเจ้า 50ปีขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย" ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ , วันที่ 15 กันยายน 2557

อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม turnitin โปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร์


พิธีมอบเนคไท ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2557

มื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเนคไท-ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้แต่งกายอย่างถูกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาดั้งเดิม


งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งในงานวันพรครั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ภายในงานประกอบด้วยการบายศรีสู่ขวัญตามพิธีกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ การฟ้อนเบิกโตก และการ่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน "ขันโตก"


ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 25557รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พร้อมทั้งการมอบเสื้อประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ จากนั้นจึงทำการมอบไท-ใส่เข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4


กิจกรรมโรดโชว์ คณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

         งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมจัดกิจกรรมโรดโชว์ ประชาสัมพันธ์แนะนำคณะฯ และการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กันยายน 2557


ปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ

เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกข้าววันแม่-เกี่ยวข้าววันพ่อ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในการทำพิธีแรกนา ตามพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2557 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในโครงการนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มที่สอดแทรกเสื้อหาด้านธรรมมะ พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ในการตอบปัญหาธรรมะแก่นักศึกษาที่สนใจอีกด้วย , วันที่ 8 กันยายน 2557

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในโครงการนี้จะประกอบด้วยการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มที่สอดแทรกเสื้อหาด้านธรรมมะ พร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ในการตอบปัญหาธรรมะแก่นักศึกษาที่สนใจอีกด้วย


โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับทีมผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ แสดงวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรงานบริการการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 57081... ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 387 คน พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการชี้แจงการลงทะเบียนเรียน


โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 5 และวันพุธที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งในโครงการนี้นักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยาย การเสวนาและการทำกิจกรรมต่างๆจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืนของการร่วมโครงการในครั้งนี้


โครงการ Pre-college Program ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Pre-college Program ระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 4 เป็นกิจกรรม Prel-college Program ด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และวันที่ 5 - 6 เป็นกิจกรรมด้านการสร้างพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และในโอกาสนี้คุณบัลล์พ์กุล ทิพย์เนตร ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และได้เป็นเกียรติ บรรยายพิเศษเรื่องอาชีพเกษตรในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องอาชีพเกษตรในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) โดยคุณจิรายุทธ ภูวพูนผล นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมภาควิชา


ประเพณีรับน้องรถไฟย้อนยุค 50 ปี มช.

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการ "ประเพณีรับน้องรถไฟย้อนยุค 50ปี มช." ที่ได้เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางมาทั้งสิ้น 14 คน โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การดูแลตลอดการเดินทาง


การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 57 โดยมีอ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานการประชุม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทั้งหมด 378 คน


สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณจารย์ และรุ่นพี่คณะเกษตรศาสตร์ ยินต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา สวัสดิการด้านการศึกษา และทุนการศึกษา , วันที่ 7 กรกฏาคม 2557

สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและนางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง AB5401 และ AB5402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตอนเช้าโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร จำนวน 75 คน และนักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร จำนวน 178 คน


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาที่จะจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฯ และมอบหมายผู้ประสานงานด้านต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการสรุปกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้


โครงการต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและพัฒนารับใช้สังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับชมรมอาสาและพัฒนา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "นักศึกษาเกษตรศาสตร์ มีจิตสาธารณะร่วมพัฒนาบ้านดอกไม้ป่า" ภายใต้โครงการต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและพัฒนารับใช้สังคม โดยจัดกิจกรรมด้านการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนครัวและนำความรู้ด้านการปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponics) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากมูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า ที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมนั้น เป็นที่พักพิงและดูแลหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านความรู้ด้านการเกษตรเบื้องต้นเพื่อที่จะได้พึ่งพาตนเองและเป็นการฝึกอาชีพแก่สมาชิกของมูลนิธิต่อไป ในกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ร่วมโครงการด้วย


โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 "ลูกพระนเรศวรเกษตรไทย สานสายใยค่ายผู้นำ" ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 32 ณ คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน อ.วังทอง จ.พิษณุโลกและกิจกรรมค่ายอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ของผู้นำนักศึกษาจากภาคี 4 จอบทั้ง 12 สถาบัน


ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจาราณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย และการพิจารณาหลักสูตรใหม่
     
     

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : agri_edu_cmu@hotmail.com
webmaster : Jetnawat Footan