วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

                


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : agri_edu_cmu@hotmail.com
webmaster : Jetnawat Footan

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

เมื่อวันพฤหัสสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1 / 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


พิธีมอบหัวเข็มขัด ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบหัวเข็มขัด ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์อย่างเต็มตัว โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี , วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2557

สรุปการประชุมคณะกรรมการเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2556

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมสรุปผลการเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2556 โดยมี อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานใน ในปีการศึกษานี้ได้มีนักศึกษาเข้าเลือกสังกัดสาขาวิชาเอก จำนวน 258 คน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

การะประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2551

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 และกล่าวให้ปัจฉิมโอวาท นอกจากนี้ในภาคเช้ายังมีการบรรยายจากอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยวิทยากรจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคบ่ายเป็นพิธีอำลาสถาบัน และต่อด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ในตอนค่ำของวันเดียวกัน , วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาต้นแบบคนทำดี มีจิตสาธารณะ

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการนักศึกษาต้นแบบคนทำดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการสร้างฝายชะลอน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และคุณขยัน พงค์ดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ , วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจรของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 55....) กระบวนวิชา 400290 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีนักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานทั้งหมด 12 โครงการ และมีคณาจารย์ ผู้ฝึกสอน ให้เกียรติในการเข้าร่วมฟังและประเมินผลการฝึกงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ , วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท มอนซานโต้ ประเทศไทย จำกัด แนะนำการดำเนินงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน

คุณดวงธิดา สุวรรณฉวี H.R. Manager บริษัท มอนซานโต้ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมแนะนำการดำเนินงานของบริษัทด้านต่างๆและรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงาน , วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการอบรมผู้นำองค์กรนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริหารสโมสรนักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษาในสังกัดชมรมต่างๆ โดยมีคุณภัชฌามน พูนศรีโชติและคณะ เป็นวิทยากร


สอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และนางนงเยาว์ แสงคำเฉลียง หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา และสวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ซึ่งในปีการศึกษามีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 247 คน


พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ของคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และ ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ กรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48

คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ร่วมทำการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ


โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล ณ โรงแรมคุ้มภูคำ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีคุณภัชฌามน พูนศรีโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีการฝึกปฎิบัติในการพูดต่อที่ชุมชน การเดิน การยืน การไหว้และการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ รวมถึงการฝึกรับประทานอาหารแบบยุโรป


งานสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก 2556

อาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก" จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 และนักศึกษาสามารถดูบอร์ดแนะนำสาขาวิชาต่างๆ ได้ตรงบริเวณใต้อาคารเรียนเดิม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ทราบและเข้าใจในหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกก่อนเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 3 ซึ่งสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนนั้น จะมีผลต่อไปในการประกอบอาชีพภายในอนาคตของนักศึกษาเอง

 


ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

 


งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ 10 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรจากทั่วประเทศ เพื่อทำกิจกรรมด้านทักษะการเกษตรและกีฬาสากล มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วม 90 คน โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก นายสมโภชน์ อริยจักร์และนายเอกรัตน์ คงยอด เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา


โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ "เกี่ยวข้าววันพ่อ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ" ที่ได้ลงกล้าดำนาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กิจกรรมในวันนี้เริ่มจากพิธีกรรมตามวัฒนธรรมล้านนา หลังจากนั้นจึงเริ่มเกี่ยวข้าว มัดข้าวและฟาดข้าว ตามขั้นตอนดั้งเดิมทั้งหมด


ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2556

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


การอบรม "เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ" 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม "เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาเเละก้าวสู่แหล่งงานในอนาคต โดยมีอาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค เป็นวิทยากรตลอดการอบรม


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


การฝึกงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2556 เป็นการฝึกงานของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


การฝึกงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2556 เป็นการฝึกงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร โดยลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน และในวันที่ 15 ได้มีการสรุปถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


บริษัทยันม่าร์ เอส.พี จำกัดมอบเครื่องยนต์ดีเซลยันม่าร์ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ (การฝึกงานในวันที่ 3)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องยนต์จักรกลดีเซลยันม่าร์ จากบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาให้กับคณะเกษตรศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรงานบริการการศึกษา และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ สำหรับการฝึกงานในวันที่ 3 นี้ นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มการฝึกงานออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ ฐานเครื่องยนต์จักรกลดีเซลยันม่าร์ร่วมกับธกส. ฐานปฐีศาสตร์ฯ ฐานพืชไร่ ฐานพืชสวน และฐานการเพราะเห็ด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคกลางคืนโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ การฝึกงานวันที่การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยมีกำหนดการฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2556


การฝึกงานภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช(วันที่ 2 ของการฝึกงาน) 8 ตุลาคม 2556

การฝึกงาน 1, วันที่ 8 ตุลาคม 2556 (วันที่ 2 ของการฝึกงาน) 08.30 - 12.00 น. เป็นการฝึกงานด้านกีฏวิทยา และเวลา 13.00 – 17.00 น. เป็นการฝึกงานด้านโรคพืช ณ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ และในเวลา 17.30 น. นักศึกษาได้เดินทางไป ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและการฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ เพื่อเตรียมฝึกงานภาคสนามต่อไป


ารปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 56081... (กระบวนวิชา 400190)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศน์การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 56081..ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา การเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ตุลาคม 2556 โดยในปีการศึกษานี้ได้รับโอกาศพิเศษจากบริษัทยันมาร์ เอส.พี. จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบเครื่องยนต์ดีเซลยันม่าร์เพื่อการศึกษาให้กับคณะเกษตรศาสตร์ โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาลงฝึกงานทั้งหมด 350 คน


การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อสรุปและวางแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานทุนการศึกษาและงานวินัยนักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 6)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 6) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ร่วมร่างหลักสูตรในดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 27 กันยายน 2556

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km งานบริการการศึกษา ครั้งที่ 11/2556

นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ประธานที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ kM "เรื่องการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 56 ประจำปีการศึกษา 2556 " ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ทั้งนี้ได้มีการระดัมความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค์ ของการฝึกงานที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับใช้ในการฝึกงานที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 18 ตุลาคม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


การนำเสนอผลการฝึกงานแบบครบวงจรกระบวนวิชา 400290 ปีการศึกษา 2556

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดให้นักศึกษา นำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 รหัส 55 จำนวน 350 คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการฝึกงานเข้าร่วมรับฟัง และร่วมประเมินผลการนำเสนอการฝึกงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ , วันที่ 18 กันยายน 2556

การประชุมคณะกรรมการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2556

วันที่ 11 กันยายน 2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2556 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมมนู ศิติสารt=gallery

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานทุนการศึกษา) ร่วมมอบทุนให้แก่นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 85 คน , วันที่ 11 กันยายน 2556

โครงการเกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2556" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่าง 2 คณะ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ 2. กิจกรรมการประกวดดาว-เดือนเกษตรพยาบาล การแสดงดนตรีและงานเลี้ยง ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน , สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์

โครงการนักศึกษาต้นแบบแห่งความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธาราณะรับใช้สังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ " นักศึกษาต้นแบบแห่งความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธาราณะรับใช้สังคม" ด้วยการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการบริโภค พร้อมนำความรู้การเพาะปลูกพืชอาหารให้กับมูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด สถานพักพิงสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ในการนี้ได้มีนักศึกษาต้นแบบที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 50 คน , สถานที่ มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า ม.4 ต.แม่คือ ต.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , วันที่ 7 กันยายน 2556

การประชุมคณะกรรมการการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ สุขุม อัศเวศน์ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการฝึกงานและสรุปผลการเมินการฝึกงานที่ผ่านมา , วันที่ 5 กันยายน 2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกฯ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และบุคลากรงานบริการการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ห้องสมุดคณะเกษตร และร้านจำหน่ายผลิตผล และธุรกิจเกษตร , วันที่ 5 กันยายน 2556

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 2

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องถือศิล 8 ทำวัตรเช้า-เย็น และได้รับบการบรรยายธรรมะที่สอดแทรกกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ในการตอบคำถามธรรมะแก่นักศึกษา , สถานที่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 1

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 1 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องถือศิล 8 ทำวัตรเช้า-เย็น และได้รับบการบรรยายธรรมะที่สอดแทรกกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และยังได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ในการตอบคำถามธรรมะแก่นักศึกษา


อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา

ด้วยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จะได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 100 คน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอน: การสอนแบบไม่บรรยาย และการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา”

ด้วยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จะได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอน: การสอนแบบไม่บรรยาย และการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา” สำหรับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง AB5-456 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร ดังนี้.- 1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 2. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ 3. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 4. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 5. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 6. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร


มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวอรปรียา กันทะกวาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์และนายทศพร มาลาพานิช นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยเก็บกระเป๋าเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ คณะเกษตรศาสตร์ จึงเห็นแล้วว่านักศึกษาทั้ง 2 คน ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

งานเฟรซชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา 2556

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดงานเฟรซชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้แนวคิด"สุภาพบุรุษจุฑาเทพ" โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ การประกวดดาวเดือนคณะเกษตรศาสตร์และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกชั้นปี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km งานบริการการศึกษา ครั้งที่ 10/2556

         นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ประธานที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ kM "งานบริการด้านการศึกษาร่วมกันของหน่วยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา" เพื่อแลกเปลี่ยน เปิดแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556


โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 2556

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำขวัญข้าวตามประเพณีชาวเหนือ และขั้นตอนการปลูกข้าวแบบนาดำ ในการนี้คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเก่า ได้ร่วมดำนาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาศ์ เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางในการลงทะเบียนและกฎระเบียบในการเรียน

การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 5-7

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักนักศึกษา ได้จัดอบรมการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 5-7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นพิธีในการบรรยาย ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ บุคลากรงานบริการการศึกษาจากภาควิชา และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษศาสตร์ (ดาวน์โหลดไฟล์ Powerpoint)


กิจกรรมโรดโชว์แนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมโรดโชว์แนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ โดยในกิจกรรมครั้งนี้บุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ และแนะแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวทางการประกอบวิชาชีพ ฯลฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการศึกษาและบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม สุขุมอัศเวศน์ และในโอกาสนี้ได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพน/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2556

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด "สืบฮีตขึ้นดอย โตยฮอยครูบา มหาวิทยาลัยแห่งล้านนา สู่ 5 ทศวรรษ มช" ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์

โครงการสานสัมพันธ์กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสานสัมพันธ์กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านเรืองฤทธิ์ บัวลอย ท่านสุภชัย เตชะหงษา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สิบตำรวจเอกสุภัทร ดวงศรี นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานทุนการศึกษา) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อไป , วันที่ 22 มิถุนายน 2556

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยเป็นการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์และทีมสันทนาการจากนักศึกษารุ่นพี่ , วันที่ 17 มิถุนายน 2556

สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและนางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาเมื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง AB5401 และ AB5402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตอนเช้านักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร 152 คน และกลุ่มตอนบ่ายโครงอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 100 คน 

งานวันพร ประจำปี 2556

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือนักศึกษาใหม่เนื่องในงานวันพร ประจำปี 2556 ซึ่งมีการประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และการรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก ซึ่งในงานวันพรนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 400 คน , วันที่ 13 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2556 พร้อมด้วยคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ให้เกียรติร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโอกาสนี้ได้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยการมอบเสื้อประจำตำแหน่งให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 , วันที่ 13 มิถุนายน 2556

ปฐมนิเทศฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ประจำปีการศึกษา 2556

อาจาย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 300 คน โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิศิษฐ์ วรอุไร , วันที่ 12 มิถุนายน 2556

การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 5)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 5) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ร่วมร่างหลักสูตรในดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 11 มิถุนายน 2556

พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธี มอบไท-ใส่เข็ม ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้แต่งกายอย่างถูกระเบียบอีกทางหนึ่ง

โครงการรับน้องปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมรับน้องปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาใหม่ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารเรียนและที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยใช้วิธีตามแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิม , วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี) รหัส 56081...

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 56081... ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้คุณสตาร์ จริงเข้าใจ (ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 22) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาคเอเชีย บริษัท Holcim Services (South Asia) Ltd. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ "เรียนเกษตรดีอย่างไร" โดยในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 382 คน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการชี้แจงการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม , วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 56081... ประจำปีการศึกษา 2556" ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแนะนำการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 382 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดจำนวน 27 คน

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เนื่องในการประชุมนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และการบรรยายด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.จิรวะฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ , วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้แนวคิด "รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีกิจกรรมจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ จุดจอดรถตามสถานีสำคัญ เช่น ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลกและลำปาง