วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

                


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : agri_edu_cmu@hotmail.com
webmaster : Jetnawat Footan

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 4)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 4) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ร่วมร่างหลักสูตรในดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 11

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 11 "เกษตรแดนธรรม เกษตรผู้นำสร้างค่าย" ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมนี้ยังได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ของผู้นำนักศึกษาจากภาคี 4 จอบทั้ง 12 สถาบัน , วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ครงการอบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการเปิดงาน และรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายแด่คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

สอบสัมภาษณ์ Admission ประจำปีการศึกษา 2556

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2556 โดยนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา สวัสดิการด้านการศึกษา และทุนการศึกษา , วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
 

การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 3)

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 3) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ร่วมร่างหลักสูตรในดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

การสอบคัดเลือกโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2557

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรและโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยปีนี้แบ่งสนามสอบออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ที่ตึก RB3 (สำนักทะเบียน) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (400100,400101) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนวิชานี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556

การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 2)

การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ 2) โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ร่วมร่างหลักสูตรในดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 21 มีนาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ร่วมร่างหลักสูตรในดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 4 มีนาคม 2556

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2556

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2556 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 304 คน ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร , วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

การนำเสนอผลการฝึกงานแบบครบวงจรกระบวนวิชา 400290 ปีการศึกษา 2555

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดให้มีนักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจรของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 54....) กระบวนวิชา 400290 จำนวน 160 คน มี 13 โครงการ โดยมีคณาจารย์ ผู้ฝึกสอนให้เกียรติในการเข้าร่วมฟังและประเมินผลการฝึกงาน , วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km งานบริการการศึกษา ครั้งที่ 9/2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ kM งานบริการด้านการศึกษาร่วมกันของหน่วยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เปิดแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556


ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งในภาคเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกการทำงานและการศึกษาต่อจากอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ , อาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคุณรติกร ไชยองค์การและคุณสมชาย บริรักษ์เลิศ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานราชการและเอกชน ในภาคบ่ายมีการบรรยายจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์และพิธีอำลาสถาบัน โดยการให้ปัจฉิมโอวาทจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2555
-
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2556

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2556 เพื่อการชี้แจง และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยมี อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ในส่วนของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโคงการ"เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยมีคุณปรียานุช วุฒิ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมบริษัท ไทยพัฒนาขนส่ง จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาในกิจกรรมครั้งนี้จะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าสู่แหล่งงานด้วยการฝึกเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอีกด้วย

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล” ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยมีวิทยากรมาบรรยายและสาธิตด้านการพูดต่อหน้าสาธารณชน การรับประทานอาหารแบบยุโรปและการจัดการภาพลักษณ์ของตนเอง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 , วันที่ 28 มกราคม 2556

พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ของคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 โดยมีคณาจารย์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ปกครอง และบัณฑิตร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 23 - 24 มกราคม 2556

การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ , วันที่ 21 มกราคม 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก" จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และบริเวณภาควิชาต่างๆ ของคณะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ทราบและเข้าใจในหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกก่อนเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 3 ซึ่งสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนนั้น จะมีผลต่อไปในการประกอบอาชีพภายในอนาคตของนักศึกษาเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KM : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน (ครั้งที่ 8)

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัด KM : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษา ป.โท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช รับเกียรติบัตรผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมฯ

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นางสาวจริยา สีดวงแก้ว นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น "ผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี" (โดยเก็บกระเป๋าเงิน มูลค่า 9,000 บาท แล้วส่งคืนเจ้าของ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยมีอาจารย์ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานทุนการศึกษา) พร้อมนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7 ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่รหัสประจำตัวลงท้ายด้วย 092 จำนวน 4 ทุน พร้อมทั้งให้แนวคิดในการเรียนและดำรงชีวิตแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา , วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่งเป็นการฝึกงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2555 โดยมีกิจกรรมการฝึกงานภาคสนาม ดังนี้ การผลิตพืชไร่,แทรคเตอร์ และการดูแลรักษาเบื้องต้น, สัตวศาสตร์,การผลิตและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ,การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพแบบครบวงจร,การปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้น และนอกจากนี้นักศึกษายังได้รับกิจกรรมเสริมความรู้ในภาคกลางคืน ได้แก่ วันที 18 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่องการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมโดย คุณสมโภชน์ อริยจักร์ คุณนเรศ ปินตาเลิศ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์, วันที่ 19 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่องมารยาทพื้นฐานในสังคมโดย อาจารย์นัยนา ครุฑเมือง, วันที่ 20 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่องการพัฒนาวินัยในตนเองและจิตอาสา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล, วันที่ 21 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นโดย คุณปฐม สุริยะกานต์, วันที่ 22 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค คณะมนุษย์ศาสตร์, วันที่ 23 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่อง Let's Speak English โดยอาจารย์พัชรากรานต์ อินทะนาค คณะมนุษย์ศาสตร์, วันที่ 24 ตุลาคม 2555 กิจกรรมหัวข้อเรื่องการสนทนาธรรม ปุจฉา – วิสัจฉนา, โดย พระมหาสง่า ธีรส วโร วัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม), และวันที่ 25 ตุลาคม 2555 กิจกรรมจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การฝึกงาน 1, วันที่ 17 ตุลาคม 2555 (วันที่ 3) 08.30 - 12.00 น. เป็นการฝึกงานด้านกีฏวิทยา และเวลา 13.00 – 17.00 น. เป็นการฝึกงานด้านโรคพืช ณ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การฝึกงาน 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2555 (วันที่ 2) ช่วงเวลา 09.00 น. - 10.30 น. คณะฯ ได้เรียนเชิญ ดร.ณรงค์ ตนานุวัต ประธานกิติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน, เวลา 11.00 - 12.00 น. เป็นการบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด โดย บุคลากรพยาบาลจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), เวลา 13.30 – 14.30 น. เป็นการบรรยาย เรื่อง แนะนำเกี่ยวกับการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร), 15.00 - 16.00 น.เป็นการบรรยาย เรื่อง แนะน าเกี่ยวกับการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของ สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร (โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร) และเวลา 16.30 - 17.30 น. รับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ โดย นางสาวปราณี หะซัน (หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ๋พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศน์การฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยมีกำหนดการฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัด KM : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน และรับฟังนโยบายจากผู้บริหารในวาระดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัด KM : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาระหว่างหน่วยงานและภาควิชา ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ โดยมีบุคลากรด้านการศึกษาของภาควิชาให้ความสนใจผู้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 12 กันยายน 2555 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2555 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดประชุม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2555 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยชมรมอาสาและพัฒนา ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาลุ่มน้ำแม่อาว โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝายในพื้นที่โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคุณนภดล จอมจันทร์ยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ คุณสุพล จันทร์อ้วนและคุณกรรณิการ์ แจ้งสว่าง สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลนครเจดีย์ คุณณรงฤทธิ์ ใจไว เกษตรตำบลนครเจดีย์ ในการประสานงานด้านต่างๆรวมทั้งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประโชติ วรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดม่อนมะหินศิลาราม ที่ได้ให้คติธรรมในการใช้ชีวิตของนักศึกษาและอนุญาตให้นักศึกษาใช้ศาลา 101 ปี เป็นที่พักตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม นอกจากนี้อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้เดินทางมาเยี่ยมค่ายและเป็นประธานในการปิดค่ายในครั้งนี้ด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ ได้ให้ศีล 8 และตอบปัญหาธรรมะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ารับการอบรมและนอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมทั้งการทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ร่วมด้วยบรรยายธรรมะที่สอดแทรกกิจกรรมที่มีความสนุกสนานตลอดโครงการซึ่งได้จัดขึ้นเป็น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคมและ 1-2 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน เรื่อง แนวทางการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ต่อพงษ์ วรรณวาที อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง AB5-456 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพหรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เพื่อชี้แจงกระบวนการฝึกงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 22 งหาคม 2555 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานพร้อมกับเปิดรับสมัครงาน ทั้งนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งานและทดลองทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ประจำปี 2555 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการปลูกข้าวชาวเหนือ ในโครงการนี้ได้จัดพิธีแรกนาขึ้น เพื่อให้เป็นสิริมงคล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าวกล้าในนา ให้ปราศจากสิ่งร้ายใด ๆ มารบกวน พร้อมด้วยการสาธิตการถอนกล้าและการดำนา โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติการทำนาแบบวิธีดั้งเดิมทุกขั้นตอน , วันที่ 18 สิงหาคม 2555
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. คณะทำงานทุนบุตรหลานเกษตรกร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) นำโดยคุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน และคุณอัญชลี อุไรกุล ได้เข้าเยี่ยมและติดตามการศึกษาของนักศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ราย ที่กำลังศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ราย ในการนี้ อาจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุนฯ พร้อมด้วยนางนงเยาว์ แสงคำเฉลียง หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “Agriculture High Society Freshy Party Night 2012” พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงดนตรีและการประกวด ดาวเดือนและดาวเทียม คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยนางนงเยาว์ แสงคำเฉลียง หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คนได้แก่ 1. นางสาวนิลมณี โกวฤทธิ์ 2. นางสาวสุกัญญา ขนุนปั๋น 3. นายธีรพล อุภิริ 4. นางสาวณัฐนิช บุปผศิริ 5. นางสาวอมรรัตน์ ปันทัน 6. นายวัชรพงษ์ ปัญญามี เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากคุณทาดาชิ มาซามุเนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 บริษัทมอนซานโต้ ประเทศไทย จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้จัดกิจกรรม “University Visit” ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาเข้าร่วมงานกับทางบริษัทด้วยในโอกาสนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนาอัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค เป็นวิทยากรในบรรยาย วันที่ 18 กรกฏาคม 2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสโมสรนักศึกษา มช. ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ เนื่องในโอกาส รำลึก 79 ปี พิธีจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ท่ามกลางนักศึกษาใหม่จาก 20 คณะ 1 วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า รวมกว่า 14,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมพรั่ง กิจกรรมดังกล่าว ถือกำเนิดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ถือเป็นประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามที่ได้ถือปฏิบัติืสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งรุ่นพี่-รุ่นน้อง สืบไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 15,000 บาท ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไรโดยได้รับความร่วมมือจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่าน คือคุณสุภชัย เตชะหงษาและคุณอภิชาต ตรีอารยะพงศ์ เป็นผู้บรรยาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 340 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ กิจกรรมภาคบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมสันทนาการ โดยมี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ รวมทั้งคณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ , เจ้าหน้าที่งานแนะแนว , เจ้าหน้าสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ และตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ให้ทราบถึงข้อมูลและปรัชญาการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งการปรับตัว การดำเนินชีวิตด้านการเรียนและการร่วมกิจกรรม ให้ถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และห้องประชุมศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2555
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับ และอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่จะได้รับ เมื่อมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง AB5401 และ AB5402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มโครงอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 108 คน และกลุ่มนักเรียนโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร 115 คน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำพิธีฯ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เป็นประจำทุกปี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูในช่วงช้าแล้ว ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและรับขวัญนักศึกษาใหม่ตามประเพณีล้านนา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 340 คนด้วยกัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พร้อมทั้งการมอบเสื้อประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ จากนั้นจึงทำการมอบไท-ใส่เข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกระบวนวิชา 400290 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร โดยปีการศึกษา 2555 นี้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน 19 โครงการ , วันที่ 13 มิถุนายน 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเกษตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความมีจิตสาธารณะ ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้การบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ , สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 11 มิถุนายน 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบไท-ใส่เข็ม ประจำปี 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง , สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่กว่าสี่ทศวรรษ "รับน้องลอดเกวียน" ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง และอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไป , วันที่ 5 มิถุนายน 2555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 คณะเกษตรศาสตร์ ได้นำนักศึกษาร่วมโครงการรับน้องใหม่ปลอดเหล้า เข้าศาสนสถาน ณ วัดโพธารามมหาวิหาร(วัดเจ็ดยอด) โดยรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นประธานในพิธี กิจกรรมโดยรวมเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด วิหาร ทางเดินภายในวัดเพื่อเป็นการเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าฟังการเทศนาธรรมจากพระครูสมุห์ประเสริฐ ตันติปาโล เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโพธารามมหาวิหาร(วัดเจ็ดยอด) และร่วมเวียนเทียนเป็นการส่งท้ายกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาศ์ เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้บรรยายแนวถึงแนวทางในการลงทะเบียน , สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 55081... ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการชี้แจงการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม , สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร , วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่รหัส 55081... ประจำปีการศึกษา 2555" ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 รหัส 55081... พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบโดยทั่วกัน