วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

                


งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : agri_edu_cmu@hotmail.com
webmaster : Jetnawat Footan

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
รองศาสตราจารยธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเปิดโครงการปลูกป่าผสมผสาน ซึ่งดำเนินงานโดยหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ (ดอยเชียงดาว) ร่วมกับชมรมอาสาและพัฒนา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่และพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับหน่วยวิจัยฯ ใช้ระยะเวลาการทำกิจกรรมตั้งแต่ 26 – 29 มีนาคม 2555
 
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบหัวเข็มขัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน อาจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูรและเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม เป็นประธานในการเปิดการนำเสนอผลการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจรของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 53....) กระบวนวิชา 400290 โดยมีคณาจารย์ ผู้ฝึกสอนให้เกียรติในการเข้าร่วมฟังและประเมินผลการฝึกงาน , สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ , วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
 
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความขัดแย้งในองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ปี 2555 นอกจากนี้ยังมีการประชุมและกำหนดรูปแบบกิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมในสังกัดที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2555 , สถานที่ สถานีวิจัยสาธิตและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ , วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
 
   
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมในพิธี นอกจากนี้มีกิจกรรมการบรรยายจากคุณวิษณุ ศรีโสภา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ในหัวข้อ “จากชีวิตการเรียนสู่การทำงาน” การแนะแนวการศึกษาต่อโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และการแนะนำสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ส่วนในภาคกลางคืนเป็นการจัดงานเลี้ยงและการแสดงดนตรี , สถานที่ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและสอบสัมภาษณ์นักเรียนจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน จำนวน 141 คน ที่มาสอบสัมภาษณ์โควต้าภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว น้องๆ นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรุ่นพี่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในการตอบข้อซักถาม การเตรียมเอกสาร และได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่พี่จัดให้ เพื่อให้น้องๆ รู้สึกอบอุ่นและอยากศึกษาเล่าเรียนในรั้วเกษตรฯ มช. ต่อไปในอนาคต

ชมภาพเพิ่มเติม

 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ยงยุทธ วิริยะพานิชภักดี และคุณสุกิจ ศุภกิจเจริญ เป็นวิทยากร , สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , วันที่ 21 มกราคม 2555
 

 
 
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
 
 
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก" จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และบริเวณภาควิชาต่างๆ ของคณะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ทราบและเข้าใจในหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกก่อนเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 3 ซึ่งสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนนั้น จะมีผลต่อไปในการประกอบอาชีพภายในอนาคตของนักศึกษาเอง
 
 
 
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 4 มกราคม 2555
 
   
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เกษตรแดนคาวบอย” ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , วันที่ 4 ธันวาคม 2554
 
   
คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทำพิธีการทำขวัญข้าวตามแบบจารีตประเพณีท้องถิ่นชาวล้านนา , สถานที่ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ , วันที่ 3 ธันวาคม 2554
 
 
 
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ และกล่าวต้อนรับคุณเดชนะ นะทีวิทยากรจากกลุ่มพืชครบวงจร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และทำการสัมภาษณ์เข้าทำงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันเดียวกัน , วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 
   
รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การอบรมเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ" จัดโดย งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ ชัยกิจมงคล จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว ประมาณ 15 ท่าน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
 
   
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2554 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 , สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
 
   
ปตท. กรีน เอ็นเนอยี่ บริษัทในเครือ ปตท. ผู้ดูแลธุรกิจปาล์มน้ำมัน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพืชพลังงานในอนาคตและทำการคัดเลือกนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในเบื้องต้นเพื่อรับการฝึกและบรรจุเข้าทำงาน โดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับ , สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
 
 
 
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการเป็นผู้นำนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีวิทยากรคือคุณณฐวัตร ล่องทอง , สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุมศึกษา ครั้งที่ 16 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร แก่กลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
 
   
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ๋พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกงานภาคสนาม ของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต จัดโดยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 
   
การการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2554
 
   
การเตรียมความพร้อมก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษา "การจัดตารางสอนผ่านระบบ Internet และการลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษา "การจัดตารางสอนผ่านระบบ Internet และการลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบ Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษา และภาควิชาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการ Double Degree ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Kagawa University
 
 
 
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) : CP โดยคุณไพโรจน์ พรรณพลีวรรณ ได้มาสรรหานักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานในภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์,คณะอุตสาหรรมการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก , สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 27 กรกฏาคม 2554
 
 
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนาครั้งที่ 2/2554 ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร โดยมี อ.สุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย , สถานที่ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 27 กรกฏาคม 2554
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554
ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554 พิจารณาชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ และพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบ TQF , สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 20 กรกฏาคม 2554
 
   
อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ให้การต้อนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมในการเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ และในการนี้ทางโรงเรียนได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ , สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ , วันที่ 13 กรกฏาคม 2554
 
   
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อให้เป็นศิริมงคลกับนักศึกษา และก่อเกิดความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา , วันที่ 9 กรกฏาคม 2554
 
   
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ 50 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีนางสาวดลยา ก๋าคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชไร่ เป็นนักศึกษาผู้ได้รับทุนดังกล่าว , สถานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
   
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง AB5-401,402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
   

วันพุธที่ 22 มิถุนายน  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากท่านเรืองฤทธิ์  บัวลอย ผู้พิภากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้พิภากษาสมทบ โดยมี อ.ดร.จิรวัฒน์  พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยาการ

 
   
 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนาครั้งที่ 1/2554 ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร โดยมีผศ.สุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล อาจารย์จาก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว จำนวน 154 คน
 
   
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานการอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงาน และธุรกิจด้านการเกษตร" ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ดำเนินรายการโดยทีมงานจากบริษัท Monsato Thailand จำกัด โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3,4 เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 120 คน
 
   
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานทุนบุตรหลานเกษตรกร ได้แก่ คุณหญิงประไพศรี  พิทักษ์ไพรวัน ,นางอัญชลี  อุไรกุล ,น.ส.พิสมัย  ขำทิพพาที และ น.ส.กัญญารัตน์  ลิ้มทองกุล ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษาทุนโครงการบุตรหลานเกษตรกรที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน
 
 
   
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณใต้อาคารเรียนเดิม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มอบเสื้อประจำตำแหน่ง และมอบไท-ใส่เข็มให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 
   
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมงานดังกล่าว
 
   
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีอ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย" ซึ่งงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลและปรัชญาการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ และเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตการเรียนและการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
   
 รองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบไท-ใส่เข็ม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 โดยให้เกียรติสวมไทและติดเข็มช้างสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักศึกษา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
   

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พัสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ “รับน้องปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด และในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงรองเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ได้เทศนาให้ข้อคิดในด้านการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 
   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 54 ในพิธีปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เพื่อแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่  พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการชี้แจงการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม

 
   

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเกษตร รหัส 54081... พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

 
   

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเพณีรับน้องรถไฟประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเดินทางมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ และเข้ารับการต้อนรับน้องใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้การต้อนรับ  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

 
   
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ผศ.ดร.ดรุณี  นาพหรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงสร้างใหม่แก่อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2554 นี้

 
   
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีผลต่อสถานการณ์ทางการเกษตรในโลกปัจจุบัน" วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 
   
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 
   
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมคลีนิก มคอ.สัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนวิชา โดยพัฒนาหลักสูตรตามแบบ มคอ.1 - 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

 
   
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา และสวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554