วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

Last update 21/08/2556
 (
sd
ปีการปฏิทิน 2560

KM 2/2560 : การพัฒนาการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานบริการการศึกษา และหน่วยวิทยบริการ เรื่อง การพัฒนาการทำงานให้หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานสามารถที่จะทำงานแทนกันได้ โดยให้การจัดคู่การทำงานร่วมกัน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

ประมวลภาพ
 

KM 1/2560 : การจัดทำพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษาในระบบ mis agri

    
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ให้กลับมาให้การได้และปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถที่จะรองรับข้อมูลงานประกันคุณภาพนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

ประมวลภาพ
 
 
ปีการปฏิทิน 2559
 

  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสุตรพบปะเจ้าหน้าหน้างานงานบริการการศึกษา 2

    
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา และ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

ประมวลภาพ
 
  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสุตรพบปะเจ้าหน้าหน้างานงานบริการการศึกษา 1

    เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้และมอบหมายงานให้กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสุตร ผุ้บริหารชุดใหม่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563 และในการนี้หัวหน้างานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา และหน่วยวิทยบริการ ได้ชี้แจงขอบเขตหน้าที่การทำงานของแต่ละบุคคลให้กับท่านผู้บริหารชุดใหม่ด้วย ณ ห้องงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประมวลภาพ
 

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km งานบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2559

     นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ kM "การวางแผนการทำงานของหน่วยงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค์ของการทำงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนถึงได้มีการวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมรับนโยบายคณะบริหารชุดใหม่ ที่จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ต.ค. 59 นี้ " ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร ในวันที่ 29 กันยายน 2559 นปีการศึกษาถัดไป

ประมวลภาพ
 
ปีการปฏิทิน 2558
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการการศึกษาฯ ครั้งที่ 12 (29 เมษายน 2558)
 
ปีการปฏิทิน 2556
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการการศึกษาฯ ครั้งที่ 11
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการการศึกษาฯ ครั้งที่ 10
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 9
 
ปีการปฏิทิน 2555
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 8
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 7
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 6
 
ปีการปฏิทิน 2554
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 5
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 4
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 3
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM งานบริการด้านการศึกษาฯ ครั้งที่ 2
 
 

** เอกสารรายงานการประชุมกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) **
    - KM (ครั้งที่ 6) วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2555
    - KM (ครั้งที่ 5) วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2554
    - KM (ครั้งที่ 4) วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2554
    -
KM (ครั้งที่ 3) วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554
    - KM (ครั้งที่ 2) วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554
 

 

                            

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642