Last update 18/05/2554
วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
 

 

       การสอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2554 และชี้แจงสวัสดิการด้านการศึกษา ทุนการศึกษา
 
 
       งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล) และได้ชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา และสวัสดิการการศึกษา ทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554
 

การสอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2554 และชี้แจงสวัสดิการด้านการศึกษา ทุนการศึกษา

 
 
         
   
         
         
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

                            

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642