ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มช. ปีการศึกษา 2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
คู่มือการลงทะเบียน
การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2)
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ.2553 (มคอ.2)
รายงานผลการปฎิบัตงาน (EdPEx)
โครงสร้างการบริหารงานงานบริการการศึกษาฯ
โครงสร้างอัตรากำลังคนงานบริการการศึกษาฯ
สรุปผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
กราฟแสดงค่าเฉลี่ยแสดงผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
กำหนดการประชุมกรรมการบัณฑิตและ/ปริญญาตรี 2560
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ประกาศกำหนดการสอบวิชาพื้นฐานปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมงานบริการการศึกษาฯ
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบระดับบัณฑิต/ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาตรี 2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี
คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอ.ที่ปรึกษา ป.ตรี
คำสั่งแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาย้ายสาขาวิชาเอก ป.ตรี
คำสั่งแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ป.ตรี
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับ ป.ตรี
แนะนำรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ป.ตรี
กราฟแสดงการเยี่ยมชมคณะฯ ของนักเรียนมัธยมปลาย 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
มคอ.7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สานสัมพันธ์พัฒนางานหลักสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ประจำปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ประจำปีการศึกษา 2557
การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ปีกาศึกษา 2556 - 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559)
ดาวน์โหลดแบบสอบถามการเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณสมบัติอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
-----------------------------------
- คำจำกัดความเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
- แบบสอบถามสาขาวิชา
- แบบสอบถามคณาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หน้าที่และภาระงานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/รวม พ.ศ. 2560
กำหนดการรับเอกสาร เพื่่อส่งบัณฑิตวิทยาลัย 2560
ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ มช. 2554, 2557,2559
คำศัพท์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์
อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
งานบริการการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ
KM การศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
ร่วมงานมุทิตาจิตคณะเกษตรศาสตร์
 
หน่วยงานอื่นๆ ในมช.
First slide
 
Last update
9-aug-18 10:39
 
   

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

    ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
    ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านใช้โปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560      ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หน้าที่และภาระงานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/รวม พ.ศ. 2560
 
  งานบริการการศึกษาฯ เปิดจองห้องเรียนศตวรรษที่ 21  
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัตการฯ
งานบริการการศึกษาฯ (EdPEx)
 
  กราฟแสดงการเยี่ยมชมคณะฯ ของนักเรียนมัธยมปลาย 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
    สรุปผลการประเมินต่างๆ ที่งานบริการการศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมที่ผ่านมา     กราฟแสดงค่าเฉลี่ยแสดงผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
    ปฏิทินการศึกษา2560 (สำนักทะเบียน)
ปฏิทินการศึกษา2560 (งานบริการการศึกษา)
    สรุปผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
   
       
ปีการศึกษา 2558    
     
   
     

 

ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานประชุม โดยมีวาระการพิจารณามคอ.3 การเรียนการสอน  ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


ประมวลภาพ  

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ นำโดยท่าน ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ ในการนี้ อ.ดร. Hien Van Doan อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ได้นำเสนอผลงานวิชาการให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 30 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม บุญญวาส  ลำเพาพงษ์  


ประมวลภาพ  

 

โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ" ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ" เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการทำพิธีแฮกเกี่ยวข้าว ด้วยเครื่องบูชาแม่โพสพประกอบด้วย กระจก หวี แป้ง น้ำมันทาผม อาหารแห้ง หมาก เมี่ยง บุหรี่ ธูปเทียน ดอกไม้ หลังจากนั้นจึงลงมือเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งการนวดข้าวเป็นลำดับสุดท้าย


ประมวลภาพ  

 

ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ วันที่ 24 พ.ย. 2560


ประมวลภาพ  

 

ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 โดยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ วันที่ 20 พ.ย. 2560


ประมวลภาพ  

 

โครงการนำเสนอผลการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยมีโครงการให้นักศึกเข้ารับการฝึกงานจำนวนทั้งหมด 18 โครงการ และมีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน 150 คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังและประเมินกิจกรรมดังกล่าว 


ประมวลภาพ  

 

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย. 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ด้านการเรียนการสอน งานหลักสูตร แก่กลุ่มนักเรียน ครู/ครูแนะแนว หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและคณะฯ ในภาคเช้าและบ่าย  โดยในปีนี้คณะฯ ได้จัดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2560  มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ประมาณ จำนวน 500 คน 


ประมวลภาพ  

 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงษ์


ประมวลภาพ  
เอกสารประกอบการอบรม

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา” สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการการดังกล่าว จำนวน 154 คน


ประมวลภาพ  

 

ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2560


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานประชุม โดยมีวาระพิจารณาการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


ประมวลภาพ  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 โดยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ประมวลภาพ  

 

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยายานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวาระอื่นๆ

ประมวลภาพ  

 

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย... สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี" รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดพระพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันร่วมกิจกรรมจำนวน 2,300 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ประมวลภาพ  

 

ร่วมงานโครงการพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานโครงการมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และการขอบคุณต่อท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย และมีในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 14 ท่าน ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพ  

 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรเป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่การศึกษาได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมในครั้งนี้ , วันที่ 6 กันยายน 2560

ประมวลภาพ  

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 2)

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 2) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ระหว่างวันที่วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ  

 

เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์ ในโอกาสนี้คณะฯ ได้พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356303 : อาหารและการให้อาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ กระบวนวิชา 360400 : การวินิจฉัยโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ และห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา , วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปาริชาติ โพธิวังตระกูล ผู้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยาการผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ประมวลภาพ  

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคมที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนี้อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ

ประมวลภาพ  

 

งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่และอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา โดยมีอาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในพิธีครั้งนี้นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านและร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพ  

 

พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงาน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560" ภายในพิธีฯ มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ทุนรางวัลเรียนดีเด่น พิธีมอบสูทประจำตำแหน่งแก่คณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 พิธีมอบไท และเข็ม senior แก่ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพ  

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59081..ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานดังกล่าว ในวันที่ 16 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

ประมวลภาพ  

 

"ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการ"ปลูกข้าววันแม่" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนินาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านการเกษตรของไทย รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการทำขวัญข้าว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธาน

ประมวลภาพ  

 

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บรรยายการแนะนำคณะ/สาขาวิชา ช่องการการรับเข้าและแนะนำการเลือกคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ส.ค. 2560

ประมวลภาพ  

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่การศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม

ประมวลภาพ  

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ยิ้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อบังคับในการเรียน ในวันที่ 3 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ประมวลภาพ  

 

สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการ Double Degree Drogram โดยโปรแกรม Skype

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายธีระนัย โพธิ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี เข้ารับการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับคณาจารย์จาก Kagawa University โดยโปรแกรม Skype เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนศึกษาต่อในหลักสูตร Double Degree Program for Masters Degree Kagawa University & Chiang Mai University ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพ  

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้กล่าวรายงาน ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งหมด 366 คน ทั้งนี้ท่านคณบดีได้มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ในวันที่ 1 ส.ค. 2560

ประมวลภาพ  

 

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งตลอดโครงการนักศึกษาใหม่จะได้รับการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มจากวิทยากร อาทิ อาจารย์ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา , คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน , อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ทีมมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ และตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

ประมวลภาพ  

 

โครงการ Pre-college Program: ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในพิธีเปิดโครงการ Pre-college Program: ด้านวิชาการระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร วันที่ 28 ก.ค. 2560

ประมวลภาพ  

 

วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารแก่ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการจัดโครงการ "วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560" และในโอกาสนี้ผู้ปกครองได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาใหม่และในตอนท้ายเป็นการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครองในกรณีต่างๆ , วันที่ 27 กรกฏาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 24 กรกฏาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 , วันที่ 19 กรกฏาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

การประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อกำหนดการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนานักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของภาควิชาให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 33 คน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0-5394-1410-13

ประมวลภาพ  
เอกสารประกอบการอบรม
CHE-QA (powerpiont)
เอกสารประกอบการอบรม
CHE-QA (PDF)

 

การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม , วันที่ 18 กรกฏาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยายานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การขยายเวลาของนักศึกษา และวาระอื่นๆ

ประมวลภาพ  

 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานกล่าวต้อน และแนะนำการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ แนวทางการรับเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ฯลฯ แก่นักเรียน คณะครู และพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2560 และมี น.ส.ปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้ชี้แจงโปรแกรมการเยี่ยมชมคณะ โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรงานบริการการศึกษาฯ เป็นผู้พาเยี่ยมชมตามฐานต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยด้านการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร, การวิเคราะห์น้ำนมของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์(สาขาวิชาพืชไร่), เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทดลองงานวิจัย, ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรคพืช, กระบวนการผลิตกาแฟของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง, ศึกษาดูงานด้านเทคโนโยลีหลังการเก็บเกี่ยวของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีนักเรียนเข้าเยี่ยมชม150 คน , วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

ประมวลภาพ  

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ได้เป็นประธานการการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่การศึกษาของภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 29 มิถุยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

ประมวลภาพ  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่1/2560 

ด้วย ที่ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน (ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 3) โดยในเดือนมิถุนายน 2560 ได้กำหนดให้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ในการนี้ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร)

ประมวลภาพ  

 

การประชุมสรุปผลการดำเนินการฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2559 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการฝึกงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (กระบวนวิชา400190) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษารหัส 59) ในระหว่างวันที่ 17-28 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี .ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ประมวลภาพ  

 

โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รวมถึงการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพ  

 

โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมความในการบริหารงานสโมสรนักศึกษารวมถึงชมรมในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ , คุณสุทธิณี ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงได้รับแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานองค์กรนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

ประมวลภาพ  

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641 - 3 โทรสาร 053 - 944642
e-mail : eduagricmu@gmail.com  // webmaster : Jetnawat Footan