วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Last update ::10/02/2560

 
ปี พ.ศ. 2560
 
 
ปี พ.ศ. 2559
งานบริการการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
คุณนงเยาว์ แสงคำเฉลียง ได้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
(คลิกเพื่อรูปภาพ)

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
(คลิกเพื่อรูปภาพ)

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
(คลิกเพื่อรูปภาพ)

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ได้รับ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559
(คลิกเพื่อรูปภาพ)
ปี พ.ศ. 2558
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกตสุณีย์ แสนคำปิน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 1 รหัส 580810122 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ด้้านพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 "รวมพลังชาติเชื้อเยาวชนไทย ละอ่อนเจียงใหม่ ต้านภัยการค้ามนุษย์" วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม
 

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

         1 .รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นายณัฐชนน สันธทรัพย์ รหัสประจำตัว 570810146
         2. รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่ นางสาวนทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา รหัสประจำตัว 540810183 จากสาขาวิชาพืชไร่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา

 

(คลิกเพื่อรูปภาพ)

   
ปี พ.ศ. 2556
          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายภูวไนย ไชยชุมภู นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642