แนะนำรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา

1 อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)
2
3 อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)
4 อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)
5 รศ.ดร.จิราพร กุลสารินv(สาขาวิชากีฎวิทยา)
6  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมืองv(สาขาวิชากีฎวิทยา)
7 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (สาขาวิชากีฎวิทยา)
8 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (สาขาวิชาโรคพืช)
9 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (สาขาวิชาโรคพืช)
10 ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (สาขาวิชาโรคพืช)
11 ผศ.พรสุข ชัยสุข (สาขาวิชาโรคพืช)
12 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (สาขาวิชาพืชไร่)
13  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (สาขาวิชาพืชไร่)
14  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (สาขาวิชาพืชไร่)
15  อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (สาขาวิชาพืชไร่)
16 อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (สาขาวิชาพืชไร่)
17  อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (สาขาวิชาพืชไร่)
18  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (สาขาวิชาพืชสวน)
19  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (สาขาวิชาพืชสวน)
20  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (สาขาวิชาพืชสวน)
21  ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (สาขาวิชาพืชสวน)
22  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (สาขาวิชาพืชสวน)
23  อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (สาขาวิชาพืชสวน)
24  อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (สาขาวิชาพืชสวน)
25  อ.ดร.สรณะ สมโน (สาขาวิชาพืชสวน)
26  ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (อ.ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
27  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (อ.ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
28  อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (อ.ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
29  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (อ.ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
30  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (อ.ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
31  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
32  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
33  อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
34  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)
35  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)
36  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)
37  อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ)
38  รศ.ดร.สุนทร คำยอง (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
39  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
40  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
41  อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642