แนะนำรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กมล  งามสมสุข  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

590810001 - 590810021
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พรสิริ  สืบพงษ์สังข์  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร) 590810022 - 590810041
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร) 590810042 - 590810061
4
อาจารย์ ดร. จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร) 590810062 - 590810081
5
รองศาสตราจารย์  ดร. ไสว  บูรณพานิชพันธุ์  (สาขาวิชากีฎวิทยา) 590810082 - 590810092
6
อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  จันทร์บาง  (สาขาวิชากีฎวิทยา) 590810093 - 590810103
7
อาจารย์ ดร. นินาท  บัววังโป่ง  (สาขาวิชากีฎวิทยา) 590810104 - 590810114
8
รองศาสตราจารย์  ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต์  (สาขาวิชาโรคพืช) 590810115 - 590810125
9
อาจารย์ ดร. ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล  (สาขาวิชาโรคพืช) 590810126 - 590810136
10
อาจารย์ ดร. สรัญยา  วัลยะเสวี  (สาขาวิชาโรคพืช) 590810137 - 590810147
11
อาจารย์ ดร. อรอุมา  เรืองวงษ์  (สาขาวิชาโรคพืช) 590810148 - 590810158
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ์  (สาขาวิชาพืชไร่) 590810159 - 590810169
13
อาจารย์ ดร. แสงทิวา  สุริยงค์  (สาขาวิชาพืชไร่) 590810170 - 590810180
14
อาจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ  (สาขาวิชาพืชไร่) 590810181 - 590810191
15
ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ  (สาขาวิชาพืชสวน) 590810192 - 590810202
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ฉันทลักษณ์  ติยายน  (สาขาวิชาพืชสวน) 590810203 - 590810212
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วีณัน  บัณฑิตย์  (สาขาวิชาพืชสวน) 590810213 - 590810222
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุรินทร์  นิลสำราญจิต  (สาขาวิชาพืชสวน) 590810223 - 590810232
19
อาจารย์ ดร. ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  (สาขาวิชาพืชสวน) 590810233 - 590810242
20
อาจารย์ ดร. ชูชาติ  สันธทรัพย์  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 590810243 - 590810252
21
อาจารย์ ดร. นิวัติ  อนงค์รักษ์  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 590810253 - 590810262
22
อาจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 590810263 - 590810272
23
รองศาสตราจารย์  ดร. รุจ  ศิริสัญลักษณ์  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 590810273 - 590810282
24
รองศาสตราจารย์  ดร. วรทัศน์  อินทรัคคัมพร  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 590810283 - 590810292
25
รองศาสตราจารย์  ดร. สุรพล  เศรษฐบุตร  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 590810293 - 590810302
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 590810303 - 590810312
27
อาจารย์ ดร. สุกิจ  กันจินะ  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 590810313 - 590810322
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 590810323 - 590810332
29
อาจารย์ ดร. Hien  Van  Doan  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 590810333 - 590810342
30
อาจารย์ ดร. ทฤษฎี  คำหล่อ  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 590810343 - 590810352
31
อาจารย์ ดร. มนตรี  ปัญญาทอง  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 590810353 - 590810362
32
อาจารย์ ดร. มินตรา  ศีลอุดม  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ) 590810363 - 590810372
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ถาวร  อ่อนประไพ  (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 590810373 - 590810382
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธีระพงษ์  เสาวภาคย์  (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 590810383 - 590810392
35
อาจารย์ ดร. ณฐิตากานต์  ปินทุกาศ  (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 590810393 - 590810402
36 อาจารย์ ดร. นริศ  ยิ้มแย้ม  (สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 590810403 - 590810412
 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642