Last update :25/07/2557


 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ลำดับที่

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา

ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

๕๗๐๘๑๐๐๐๑ - ๕๗๐๘๑๐๐๒๓

ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

๕๗๐๘๑๐๐๒๔ - ๕๗๐๘๑๐๐๔๗

อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

๕๗๐๘๑๐๐๔๘ - ๕๗๐๘๑๐๐๗๑

รศ.ดร.จิราพร   กุลสาริน  (สาขาวิชากีฏวิทยา)

๕๗๐๘๑๐๐๗๒ - ๕๗๐๘๑๐๐๘๔

อ.ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์  (สาขาวิชากีฏวิทยา)

๕๗๐๘๑๐๐๘๕ - ๕๗๐๘๑๐๐๙๗

อ.ดร.พัชรินทร์  ครุฑเมือง  (สาขาวิชากีฏวิทยา)

๕๗๐๘๑๐๐๙๘ - ๕๗๐๘๑๐๑๑๐

รศ.ดร.ชัยวัฒน์  โตอนันต์  (สาขาวิชาโรคพืช)

๕๗๐๘๑๐๑๑๑ - ๕๗๐๘๑๐๑๒๓

อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  (สาขาวิชาโรคพืช)

๕๗๐๘๑๐๑๒๔ - ๕๗๐๘๑๐๑๓๖

อ.ดร.สรัญยา  วัลยะเสวี  (สาขาวิชาโรคพืช)  

๕๗๐๘๑๐๑๓๗ - ๕๗๐๘๑๐๑๔๙

๑๐

อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  (สาขาวิชาโรคพืช)

๕๗๐๘๑๐๑๕๐ - ๕๗๐๘๑๐๑๖๒

๑๑

ผศ.ดร.สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ์  (สาขาวิชาพืชไร่)

๕๗๐๘๑๐๑๖๓ - ๕๗๐๘๑๐๑๗๕

๑๒

อ.ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ  (สาขาวิชาพืชไร่)

๕๗๐๘๑๐๑๗๖ - ๕๗๐๘๑๐๑๘๘

๑๓

อ.ดร.ต่อนภา  ผุสดี  (สาขาวิชาพืชไร่)

๕๗๐๘๑๐๑๘๙ - ๕๗๐๘๑๐๒๐๑

๑๔

อ.ดร.ศิวาพร  ธรรมดี (สาขาวิชาพืชสวน)

๕๗๐๘๑๐๒๐๒ - ๕๗๐๘๑๐๒๑๔

๑๕

อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  (สาขาวิชาพืชสวน)

๕๗๐๘๑๐๒๑๕ - ๕๗๐๘๑๐๒๒๗

๑๖

อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์  (สาขาวิชาพืชสวน)

๕๗๐๘๑๐๒๒๘ - ๕๗๐๘๑๐๒๔๐

๑๗

ผศ.ดร.สุรินทร์  นิลสำราญจิต (สาขาวิชาพืชสวน)

๕๗๐๘๑๐๒๔๑ - ๕๗๐๘๑๐๒๕๓

๑๘

อ.ดร.ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  (สาขาวิชาพืชสวน)

๕๗๐๘๑๐๒๕๔ - ๕๗๐๘๑๐๒๖๖

๑๙

ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ)

๕๗๐๘๑๐๒๖๗ - ๕๗๐๘๑๐๒๗๙

๒๐

อ.ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์(สาขาวิชาปฐีศาสตร์ฯ)

๕๗๐๘๑๐๒๘๐ - ๕๗๐๘๑๐๒๙๑

๒๑

รศ.ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ์  (สาขาวิชาส่งเสริมฯ)

๕๗๐๘๑๐๒๙๒ - ๕๗๐๘๑๐๓๐๓

๒๒

รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร (สาขาวิชาส่งเสริมฯ)

๕๗๐๘๑๐๓๐๔ - ๕๗๐๘๑๐๓๑๕

๒๓

รศ.ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร  (สาขาวิชาส่งเสริมฯ)

๕๗๐๘๑๐๓๑๖ - ๕๗๐๘๑๐๓๒๗

๒๔

อ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

๕๗๐๘๑๐๓๒๘ - ๕๗๐๘๑๐๓๓๙

๒๕

อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

๕๗๐๘๑๐๓๔๐ - ๕๗๐๘๑๐๓๕๑

๒๖

อ.ดร.ทศพล  มูลมณี  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

๕๗๐๘๑๐๓๕๒ - ๕๗๐๘๑๐๓๖๓

๒๗

อ.ดร.มินตรา  ศีลอุดม  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

๕๗๐๘๑๐๓๖๔ - ๕๗๐๘๑๐๓๗๕

๒๘

อ.ดร.กรวรรณ  ศรีงาม (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

๕๗๐๘๑๐๓๗๖ - ๕๗๐๘๑๐๓๘๗

  ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส57  
 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642