วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ

 

 

 

 


สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
     
ดาวน์โหลดข้อมูลฐานข้อมูลกระบวนวิชา (สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
     
กระบวนวิชาเปิดใหม่
กระบวนวิชาปรับปรุง
 
-ไม่มี-
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


** พบข้อสงสัย ติดต่อ : คุณทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ หรือ โทรศัพท์ 4641 **

 

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642