หน้าแรก  แนะนำหน่วย  วิสัยทัศน์  บุคลากร  แผนผังห้องเรียน  จองห้องเรียน 
    แนะนำหน่วย
    วิสัยทัศน์
    บุคลากร
    แผนผังห้องเรียน
    จองห้องเรียน
    จองสื่อโสตทัศนฯ
.:: แนะนำหน่วยงาน ::.
           เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการที่ได้มีการเกลี่ยเกลี่ยอัตรากำลังจากภาควิชา / หน่วยงาน มาไว้ในส่วนกลาง เมื่อ เดือนสิงหาคม 2546 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลห้องเรียนและห้องสอบ ให้เหมาะสมกับกระบวนการและสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษา ให้บริการห้อง เรียนสำหรับคณาจารย์ /หน่วยงาน ที่ขอใช้ทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งครอบคลุมดูแลการใช้ห้องเรียน ดำเนินการประเมิน สภาพและประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ โสต ทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย ( LCD) เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ฯลฯ และยังมีหน้าที่ดูแลห้องคอม พิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำคณะเกษตร ฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ ซึ่งมี เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 40 เครื่อง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงานกับห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ในการบริหารงานของ ห้องสมุด
.:: Web link ::.
All rights reserved Contact me : Sompong Ratanapradit Best view with Internet Explorer ( 800x600 disp;font-size midium )