Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"