เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : (Educational Criteria for Performance Excellence)
(ร่าง2) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557
คู่มือQA การประกันคุณภาพการศึกษา (QA: Quality Assurance)
เล่มที่ 1...คู่มือการประกันคุณภาพภายใน: คณะ2550(AG-QA)
เล่มที่ 2...คู่มือการประกันคุณภาพภายใน: มช.2551(CMU-QA)
เล่มที่ 3...คู่มือการประกันคุณภาพภายใน: มช.2552(CMU-QA)
เล่มที่ 4...คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพ: คณะ2553(AG-QA)
เล่มที่ 5...คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา: มช.2553(CMU-QA)
เล่มที่ 6...คู่มือแนวทางฯ การประกันคุณภาพ: ม.อุบลราชธานี (2553)
เล่มที่ 7...คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพ: คณะ2554 (AG-QA)
เล่มที่ 8...คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพ: คณะ2555 (AG-QA)
เล่มที่ 9...คู่มือโปรแกรม eQA-Document v.2 / SAR Online v.2: คณะ2555 (AG-QA)
เล่มที่ 10...คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพ: คณะ2556 (AG-QA)
    เล่มที่ 11...คู่มือQA: QA Guidelines2556-มช.
    เล่มที่ 12...คู่มือQA: การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - มช.
เล่มที่ 13...คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพ: คณะ2557 (AG-QA)
คู่มือPA แผนพัฒนาการศึกษา (Plan) / คำรับรองการปฏิบัติงาน (PA : Performance Assessment)
เล่มที่ 1...คู่มือตัวชี้วัดแผนฯ ระยะที่10: มช.(2550-2554)
เล่มที่ 2...คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน:มช. (ฉบับปรับปรุงใหม่-มีค55)
เล่มที่ 3...คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนฯ 11:มช. (2555-2559)
เล่มที่ 4...แผนพัฒนาฯ มช. ระยะที่11 (2555-2559)   | PDF |
เล่มที่ 5...แผนพัฒนาฯ คณะ ระยะที่ 11 (2555-2559)
เล่มที่ 6...คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน:มช. (2556-2557) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หลังการเจรจา
คู่มือ-สกอ การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เล่มที่ 1...คู่มือการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัย: สกอ.(2550)
เล่มที่ 2...คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): สกอ. 2552-2553
เล่มที่ 3...คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา: สกอ.(2553)
เล่มที่ 4...Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2011–2012
คู่มือ-สมศ การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.-ก.พ.ร.)
เล่มที่ 1...คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก: สมศ.(2549)
เล่มที่ 2...คู่มือการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย: ก.พ.ร.(2551)
เล่มที่ 3...คู่มือรายชื่อวารสารวิชาการของ สมศ.(2553)
เล่มที่ 4...คู่มือการประเมินคุณภาพรอบ3: สมศ.(2554-58)
                       - ปรับเกณฑ์ สิงหาคม 2554
เล่มที่ 5...คู่มือการประเมินคุณภาพรอบ3: สมศ.(2554-58) (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
คู่มือTQA เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA: Thailand Quality Award)
เล่มที่ 1...คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา:TQA2550 (ศ. นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)
เล่มที่ 2...คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ:TQA(2552)
                       - Case Study
เล่มที่ 3...คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ:TQA 2553-2554 (Thai | English)
                       - Case Study
เล่มที่ 4...คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ:TQA 2555-2556 (Thai | English)
คู่มือ การควบคุมภายใน (QC: Quality Control)
เล่มที่ 1...คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (สตง. : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
เล่มที่ 2...คู่มือการบริหารความเสี่ยง (มช.) 2553
เล่มที่ 3...คู่มือการบริหารความเสี่ยง (มช.) 2556