ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามภาระกิจหลัก
2.1 หลักสูตร และกระบวนวิชาที่เปิดสอน

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) (เดิม ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร) ได้มีการดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยมีนักศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียตนาม เมียนมาร์ เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อินโดนีเชีย  จีน  ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และในปี 2551 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นปีแรก โดยทำการสอนเป็นหลักสูตรปกติ ซึ่งมี  2 โครงสร้าง คือ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี และ  5 ปี  จากการที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน สร้างและขยายเครือข่ายวิชาการด้านการเกษตร ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ได้ขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการศึกษาเชิงระบบเกษตร การพัฒนา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เกษตรศาสตร์เชิงระบบและการพัฒนา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  การจัดการการปลูกพืชอย่างเป็นระบบ  การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร  ระบบการตลาดทางด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการระบบวนเกษตร และเกษตรยั่งยืนในแนวคิดเชิงระบบ ผลจากการศึกษานั้น นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทของพื้นที่ที่นักศึกษานั้น ๆ ทำงานได้เป็นอย่างดี ในปี 2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งสองหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการสอนได้ ในปีการศึกษา 2555

          สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท มีดังนี้

1.

ปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยเพิ่มจำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับจาก 9 หน่วยกิต เป็น 11 หน่วยกิต เพื่อให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นของหลักสูตร ทำให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้น จาก 36 เป็น 38 หน่วยกิต

2.

เปิดกระบวนวิชาเลือกใหม่ จำนวน 2 กระบวนวิชา  และปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาบังคับ จำนวน 1 กระบวนวิชา เพื่อให้ทันสมัยและครอบคลุมประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

3.

เพิ่มการสัมมนาทุกภาคการศึกษา

4.

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรที่ทำการสอนในระดับปริญญาเอก และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 ดังนี้

4.1 ชื่อหลักสูตร

     จากเดิม

     ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ

                         (หลักสูตรนานาชาติ)

     ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Agricultural Systems

                         (International Program)

     เปลี่ยนเป็น

     ภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร

                           (หลักสูตรนานาชาติ)

     ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Agricultural Systems  
                        Management  (International Program)
                         

สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก มีดังนี้

1.

เพิ่มจำนวนหน่วยกิตในสาขาวิชาเฉพาะ จากเดิม 12 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น ตามความสนใจและสอดคล้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์

2.

ปรับจำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับเพื่อให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นของหลักสูตร จากเดิม 6 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 9 หน่วยกิต โดยเพิ่มกระบวนวิชาบังคับเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย  ที่เน้นการแก้ปัญหาหรือแก้ไขสถานการณ์เป็นสำคัญ โดยการเปิดกระบวนวิชาเพิ่ม 1 กระบวนวิชาคือ 366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร จำนวน 3 หน่วยกิต

3.

เพิ่มการสัมมนาทุกภาคการศึกษา

4.

เพิ่มกลุ่มกระบวนวิชาเลือกคือกลุ่มวิชาสหสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาที่ทันสมัยและหลากหลายวิชาเพิ่มขึ้น

5.

ปรับการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน และนักศึกษาชาวไทยได้ศึกษาในหลักสูตรที่มีนักศึกษามาจากประเทศต่าง ๆ ทำให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการจัดการระบบเกษตรมากขึ้น

6 .

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 ดังนี้

6.1 ชื่อหลักสูตร

     จากเดิม

     ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ                

     ภาษาอังกฤษ  : Philosophy of Science Program in Agricultural Systems

     เปลี่ยนเป็น

     ภาษาไทย       : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร

                           (หลักสูตรนานาชาติ)

     ภาษาอังกฤษ   :  Philosophy of Science Program in Agricultural Systems

                          Management (International Program)

     
 
กระบวนวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาโท

Required courses (หมวดวิชาบังคับ)

366701          Basics of Agricultural Systems

366702          Analysis of Agricultural Systems

366703          Management of Agricultural Systems for Economic Development      
                    and 
Food  Security Development and Planning

366791          Seminar in Agricultural Systems 1

366792          Seminar in Agricultural Systems 2

Elective courses (หมวดวิชาเลือก)

366722          Spatial Information Systems for Resource Management

366731          Sustainable Agricultural Systems

366741          Natural Resources System Management

366742          Agricultural Resource Management and Planning

351763          Development  Project Planning  and Management

351720          Advance Agricultural Marketing

351764          Economics and Management of Forestry and Agroforestry Systems

353722          Management  of Cropping Systems

361712          Climatic and Edaphic Resources of Agriculture Systems

362751          Decision Support Systems for Agricultural Resource Management

366721          Modeling and Simulation in Agricultural Systems

366769          Selected Topics in Agricultural Systems 1

366779          Selected Topics in Agricultural Systems 2

366789          Selected Topics in Agricultural Systems 3

 

Research : (วิทยานิพนธ์)

    Thesis research (12 credits)

 

 

ระดับปริญญาเอก

Required courses (หมวดวิชาบังคับ)

     366706           Advanced Research Methods in of Agricultural Systems
                    Management

            366707          Analysis of Complex Agricultural Systems

           366893          Seminar in Agricultural Systems 3

           366894          Seminar in Agricultural Systems 4

           366895          Seminar in Agricultural Systems 5

 

Elective courses (หมวดวิชาเลือก)

Agricultural Systems Management Courses (กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ)

     366711         Decision Analysis in Agricultural Systems

     366712         Agricultural Systems and Climate Change

     366721         Modeling and Simulation in Agricultural Systems

     366722         Spatial Information Systems for Resource Management

     366731         Sustainable Agricultural Systems

     366769         Selected Topics in Agricultural Systems 1

     366779         Selected Topics in Agricultural Systems 2

     366789         Selected Topics in Agricultural Systems 3

Agricultural Economics Courses (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

    351721          Agricultural Marketing Management

    351723          Financial Management for Agribusiness

    351740          Econometric Methods and Applications in Agriculture

    351741          Quantitative Methods in Agricultural Systems Management

    351763          Agricultural Development Project Planning and Management

    351764          Economics of Forestry and Agoforestry Management

    351765          Farm Systems Resource Planning and Management

Biophysical Courses (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์เกษตร)

    353722          Management of Cropping Systems

    353723          Ecology of Agronomic Crops

    361712          Climatic and Edaphic Resources of Agriculture Systems

    362751          Decision Support Systems for Agricultural Resource Management

    362752          Advance Remote Sensing for Land Resources Management


Interdisciplinary Courses (กลุ่มวิชาสหสาขาวิช)

    370702          Development  Policies and Economic Strategies

    370705          Ethnic Cultural and Social aspects of Watershed Development

    370708          Integrated Watershed Modeling

    370709          Economics Modeling and Policy Simulation

 

Research : (วิทยานินพธ์)

    Thesis research (36 credits)                    


2.2 นักศึกษา และบัณฑิต

ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 13 คน ตามรายละเอียดดังนี้  

นักศึกษา ปีการศึกษา 2554

 

ประเทศ

ระดับการศึกษา

รวม

หมายเหตุ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ศรีลังกา

1

-

1

นักเรียนทุน TICA

เมียนมาร์

1

-

1

นักเรียนทุน TICA

ลาว

1

-

1

นักเรียนทุน สกว.

ไทย

-

10

10

-

รวม

3

10

13

 

 

ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้น กระทั่งถึงปีการศึกษา 2554 นั้น  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบได้ผลิตมหาบัณฑิตทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวนทั้งสิ้น 217 คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประเทศ

ปีการศึกษา

2527-2554

ปีการศึกษา

2553

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จีน

19

-

เวียดนาม

43

-

ลาว

8

-

กัมพูชา

8

-

เมียนมาร์

13

-

ฟิลิปปินส์

4

-

อินโดนีเซีย

7

-

บังคลาเทศ

5

-

ศรีลังกา

10

-

เนปาล

13

-

ภูฎาน

9

-

ไทย

78

1

รวม

217

1

ปัจจุบัน ศิษย์เก่าของหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบมีความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ ผู้บริหาร และนักวิชาการในศูนย์วิจัย กระทรวง ทบวงกรมของประเทศต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นผู้บริหารและนักวิชาการระดับสูง ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทย และยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดี

2.3 งานวิจัย

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) มีการดำเนินงานแบบสหสาขาวิชาโดยความร่วมมือของบุคลากรของศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ใน คณะเกษตรศาสตร์ และใช้แนวทางเชิงระบบ  ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร พัฒนาองค์ความรู้ และวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยฯ ได้ริเริ่มงานวิจัยด้านเกษตรเกี่ยวกับงานวิจัยระบบการปลูกพืช งานวิจัยระบบฟาร์ม งานวิจัยระบบเกษตร การพัฒนาระบบเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน การพัฒนา งานวิจัยเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แบบจำลองการผลิตพืชและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยฯ แบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็น  2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน และกลุ่มงานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร  ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ละกลุ่มงานต่างมุ่งเน้นภารกิจการดำเนินงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1) เสริมสร้างฐานการวิจัยเชิงระบบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  2) ขยายผลการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบสู่การวางแผนพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร  3) ดำเนินการวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  ในการดำเนินการวิจัยได้มีการวางแผนเขียนโครงการวิจัยเพื่อการทำงานร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชา แหล่งทุนที่ศูนย์วิจัยฯ เขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนมีทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  โครงการหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่วนแหล่งทุนจากต่างประเทศ เช่น  ACIRA, CIRAD, START เป็นต้น  โดยศูนย์วิจัยมีจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการคาบเกี่ยวในระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555 จำนวน 8 โครงการ และมีโครงการวิจัยใหม่ที่เริ่มดำเนินการในช่วงรอบปี 2554/55 จำนวน 5 โครงการ รวมโครงการที่ดำเนินการวิจัยในช่วงที่ประเมินทั้งสิ้น 13 โครงการ งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท ตัวอย่างงานวิจัยที่ดำเนินการ เช่น โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 2 โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชนบทกับทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศน์ต่างๆ  โครงการ Developing Agricultural Policies for Rice-Based Farming Systems in the Mekong Region โครงการการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ รวมถึงโครงการศึกษาการสร้างโอกาสเพื่อการขยายผลระบบเกษตรยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการวิจัยเหล่านี้ลักษณะเป็นการวิจัยเป็นเชิงระบบ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชา มีทีมวิจัยตั้งแต่นักวิจัยระดับอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทำให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้บรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ นำเสนอในการประชุมทางวิชาการและเสนอผลต่อผู้ใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งมีกลุ่มผู้ใช้ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วย

โครงการวิจัย  ที่อยู่ในระยะเวลาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2555

 

ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณทั้งหมด

แหล่งทุน

1

การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ

1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54

นายจตุรงค์ พวงมณี

379,720.00

สสส.

2

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 2

24 พ.ย.53 – 19 ก.ย.54

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์

900,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

3

การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ำบนพื้นที่สูงใน 3 จังหวัด

1 พ.ย. 53 – 27 ส.ค. 54

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์

616,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

4

การพัฒนาระบบการจัดการพืชผักปลอดสารพิษ ต.นาเติงและต.ทุ่งยาว อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

1 ธค.53 – 30 พย. 54

นายจตุรงค์  พวงมณี

532,070.00

สกว.

5

ความเสี่ยงในการเกษตรระบบพันธะสัญญาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน:ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยความเชื่อมโยงต่อนโยบายสาธารณะ

1 ธ.ค. 53 – 30 พ.ย. 54

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์

1,863,533.00

สสส.

6

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชนบทกับทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศน์ต่างๆ

1 ก.พ. 54 – 31 ม.ค 55

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์

2,105,760.00

สกว.

7

การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางเชิงพื้นที่และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย

1 พ.ค.54-31 ก.ค.54

ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

84,700.00

START จุฬาฯ

8

Developing Agricultural Policies for Rice-Based Farming Systems in the Mekong Region

1 ก.ค.54-30 มิ.ย.56

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์

 

1,822,850.00

ACIAR

รวมงบประมาณทั้งหมด

8,304,633.00

 

โครงการวิจัยใหม่  เริ่มดำเนินการระหว่าง มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555

ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณทั้งหมด

แหล่งทุน

1

โครงการแผนงานสร้างเสริมสมรรถนะการทำงานวิจัยด้านเกษตรยั่งยืนสำหรับนักวิชาการเกษตร

1 มิ.ย.54-30 พ.ย.54

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

500,000.00

สสส.

2

การบูรณาการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางเกษตรโดยชุมชน : นัยต่อการนำไปสู่นโยบายสาธารณะ

1 ก.ย.54-28 ก.พ.56

ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ

2,406,668.00

สสส.

3

โครงการศึกษาการสร้างโอกาสเพื่อการขยายผลระบบเกษตรยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ย.54-30 เม.ย.55

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

300,000.00

สสส.

4

โครงการ การขยายผลเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์นาหยอดเพื่อปรับตัวต่อภาวะแล้งในจังหวัดเชียงใหม่

30 ธ.ค.54-30 ธ.ค.55

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

200,000.00

สวทช.

5

Companion modeling at sumb-Basin Sclae

1 ม.ค.55 – 30 เม.ย.55

ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

416,950.00

CIRAD

รวมงบประมาณทั้งหมด

3,823,618.00

 

          นอกจากงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนต่างๆ แล้ว ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของศูนย์วิจัยฯ  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์วิจัยฯ ได้ทำงานวิจัยได้อย่างเต็มความสามารถ

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2554  แหล่งทุน เงินรายได้

 
ที่ โครงการ ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ งบประมาณทั้งหมด แหล่งทุน
1. การศึกษาการผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษ 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 นายจตุรงค์ พวงมณี 50,000.00 เงินรายได้
2. การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตกระเทียมอินทรีย์ 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 นายชินกฤต สุวรรณคีรี 50,000.00 เงินรายได้
3. การศึกษาและสำรวจลักษณะกองมูลไส้เดือนในกอข้าว 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 นายทัพไท หน่อสุวรรณ 50,000.00 เงินรายได้
4. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 นางกุศล ทองงาม 30,000.00 เงินรายได้
รวมงบประมาณทั้งหมด 180,000.00  

2.4 งานบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีการดำเนินงานต่อยอดงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการแก่สังคม และประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยความร่วมมือของบุคลากรของศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆใน คณะเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินงานบริการวิชาการในด้าน ระบบการปลูกพืช ระบบฟาร์ม ระบบเกษตร การพัฒนาระบบเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

จุดเด่นในด้านงานบริการวิชาการของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ในปัจจุบัน แบ่งเป็น งานบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร และระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรนั้น ศูนย์วิจัยฯ นับว่าเป็นผู้นำในด้านงานระบบเกษตรปลอดสารพิษ และงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงงานด้านความยั่งยืนในด้านการเกษตรโดยเน้นพันธุ์พืชพื้นบ้าน โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านเกษตร สาธารณสุข และฝ่ายบริหารในท้องถิ่นและจังหวัด  นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ด้านระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและการนำไปใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สถานีเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มีความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ในด้านเกษตรยั่งยืน ในรูปแบบเกษตรปลอดสารพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งให้กับผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคล และหน่วยงานภายนอก งานวิจัยจากสถานีทดลองฯ ได้ถูกนำไปเผยแพร่และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ในสถานีทดลองฯ เป็นที่ยอมรับและพัฒนาไปสู่การร่วมงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรส่วนท้องถิ่นและเกษตรกร

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554

 

ที่

โครงการ

ระยะเวลา

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณทั้งหมด

แหล่งทุน

1.

การขยายแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบอนุรักษ์ป่าและลดการขยายพื้นที่ป่าโดยผ่าเวทีการเรียนรู้ชุมชน

1 ต.ค.53 -
30 ก.ย.54

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

17,500.00

งบประมาณแผ่นดิน

2.

การขยายแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เขตชานเมือง

1 ต.ค.53 -
ก.ย.54

 
อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

17,500.00

งบประมาณแผ่นดิน

3.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านของพืชป่าที่มีคุณค่าทางอาหารและยา ของชุมชนในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1 ต.ค.53 -
30 ก.ย.54

 
นางกุศล ทองงาม

17,500.00

งบประมาณแผ่นดิน

4.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการธาตุอาหารเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกข้าวโพดในระบบไร่หมุนเวียนบนพื้นที่สูง

1 ต.ค.53 -
30 ก.ย.54

ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว

17,500.00

งบประมาณแผ่นดิน

5.

การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตร

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54

นายจตุรงค์ พวงมณี

52,500.00

เงินรายได้

6.

การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายสำหรับเกษตรกร

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54

นายจตุรงค์ พวงมณี

42,500.00

เงินรายได้

7.

แปลงเรียนรู้การจัดการไม้ผลปลอดภัยจากสารพิษ

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54

นายชินกฤต สุวรรณคีรี

24,656.00

เงินรายได้

รวมงบประมาณทั้งหมด

189,656.00

 

          งานบริการวิชาการที่ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรที่อยู่ในลักษณะของโครงการวิจัยต่างๆ แล้ว ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้บริการความรู้ทางการเกษตรแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ โดยเป็นวิทยากรบรรยาย การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา เป็นต้น

งานบริการวิชาการ (มิ.ย.54 – พ.ค.55)

1.      การศึกษาดูงาน

ที่

เรื่อง

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

ผู้รับบริการ

1

การผลิตผักปลอดสารพิษ

2 มิ.ย. 54

เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผักปลอดสาร

นักวิจัยชุมชนจากโครงการ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่สาบ” อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

2

แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ

19 มิ.ย.54

เพื่อศึกษาวิธีการผลิตพืช ผักปลอดสาร

กลุ่มเกษตรกร จาก หมู่ 2       ต. ห้วยทราย อ. แม่ริม       จ.เชียงใหม่

3

เยี่ยมชมและเก็บตัวอย่างโรคพืช

13, 20 และ 27 ก.ค.54

เพื่อเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสาร และเก็บตัวอย่างโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

เยี่ยมชมและเก็บตัวอย่างโรคพืช

24, 25 28 และ 31 ส.ค.54

เพื่อเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสาร และเก็บตัวอย่างโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

การปลูกผักปลอดสารพิษ

2 ก.ย.54

วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ

คุณบังอร  ชำนาญกิจกุล 237/63 ถ.ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

6

เก็บตัวอย่างโรคพืช

3 และ 10  ก.ย.54

ศึกษาโรคพืช

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

เก็บตัวอย่างโรคพืช

19 และ 21 ต.ค.54

ศึกษาโรคพืช

นายณัฐพงษ์ สุดาจันทร์

8

เก็บตัวอย่างโรคพืช

4, 8, 10และ 30 ต.ค.54

ศึกษาโรคพืช

นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

เก็บตัวอย่างพืชตระกูลบวบ

9 ม.ค.55

เพื่อเก็บตัวอย่างพืชตระกูลบวบ

อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน

10

เก็บตัวอย่างโรคพืช

9 ม.ค.55

ศึกษาโรคพืช

นายวิษณุ  โหมราช

11

เยี่ยมชมแปลงสาธิต และขอความอนุเคราะห์ต้นกล้าผักสวนครัว

10 ม.ค.55

การปลูกผักสวนครัว

นางสาวสุทธินภา  วงศ์ส่วย

12

เยี่ยมชมและเก็บหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก

10 ม.ค.55

เก็บตัวอย่างศัตรูพืช จำพวกหนอน

นางสาวจิราณัฐ   เผ่าต๊ะใจ

2.      วิทยากร (มิ.ย.54 – พ.ค.55)

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ผู้เข้ารับบริการ

จำนวนคน

1

9 มิ.ย.54

การบรรยาย ขบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  10 จังหวัดลำปาง

20

2

11 มิ.ย.54

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักแบบผสมผสานเชิงพาณิชย์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง      อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

100

3

22 มิ.ย54

การพัฒนาการปลูกผักอินทรีย์

โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ

30

4

28 มิ.ย.54

วิทยุรายการเกษตร มช. เรื่อง การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน

หน่วยงานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

5

7 ก.ค.54

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีฯ

นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยปิงตุง ประเทศไต้หวัน

4

6

13 ก.ค.54

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีฯ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรวิทย์

110

7

13 ก.ค.54

การผลิตผักอินทรีย์ การใช้วัสดุจากธรรมชาติ และการใช้มุ้งตาข่ายเพื่อกันแมลงศัตรูพืช

คุณชินวร จาริน บ้านเลขที่ 48 /2 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

1

8

19 ก.ค.54

การปลูกผักสวนครัวหลังบ้านเพื่อบริโภคเองและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณญาดา ช้อยสุนิสชร และเพื่อน ๆ บ้านเลขที่ 145 หมู่ 14 ถ. สุเทพ ซอย 7  ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

4

9

20 ก.ค.54

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีฯ เน้นเรื่องข้าว

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

120

10

30 ก.ค.54

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีฯ เน้นเรื่องแมลง

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

180

11

6 ส.ค.54

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักแบบผสมผสานเชิงพาณิชย์

ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง      อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

12

6 ส.ค.54

การเกษตรเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากิจการ

นายพิพิธทรง พรหมขัติแก้ว 125/56 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

1

13

9 ส.ค.54

การปลูกผักอินทรีย์และข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ด้านการผลิตผักอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

นายอนุวัติ ติยาภรณ์ 59/15-16     ถ.สุขุมวิท 31 แขวงวัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

1

14

10 ส.ค.54

ระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

40

15

27 ส.ค.54

Land pollution

นักเรียนโรงเรียนปริ้นรอยส์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

10

16

3 ก.ย.54

การเกษตรปลอดสาร

เยาวชน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง    จ.เชียงใหม่

20

17

10 ก.ย.54

การปลูกผักปลอดสารพิษและการดูแลรักษา

นายบุญเลิศ  วนภูธาร  79 หมู่ 7   ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่         จ. เชียงใหม่

1

18

20 ก.ย.54

วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว

นายพงค์พล  ทองสถิต  29/31 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

1

19

20 และ 23 ก.ย.54

ลมฟ้าอากาศกับการปลูกพืช

นักศึกษา สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

80

20

7-9 ต.ค.54

การผลิตผักปลอดสารพิษ

สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา ถ.ชลประทานเขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

20

21

10 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

นักเรียนและครูที่เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

50

22

14 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

บริษัท มาโก้ทราเวล จำกัด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

10

23

14 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

สถาบันเพื่อเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

13

24

14 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯและฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวในแปลง

นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสภาพร อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

49

25

20-22ต.ค.54

กรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Simulation and Modelling 20-22 ตุลาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

26

16 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

กองพัฒนานักศึกษา  งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60

27

20 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

บริษัท ซาริก้าทัวร์ จำกัด ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

5

28

25-26 ต.ค.54

การผลิตผักปลอดสารพิษ

เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน

30

29

30 ต.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

นักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ จากประเทศเวียดนาม

18

30

7 ธ.ค.54

เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีฯ

เกษตรกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ จากประเทศกัมพูชา

11

31

7 ธ.ค.54

เคล็ดลับการปลูกผักสวนครัว

นักศึกษาหอพัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 50

32

17 ธ.ค.54

การควบคุมแมลงศัตรูพืชของสถานีฯ

นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

185

33

27 ธ.ค.54

เยี่ยมชมแปลงสาธิตของสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน

นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน แม่ตะมาน  ต. กึ้ดช้าง  อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่

67

34

7 ม.ค.55

การผลิตผักปลอดสารพิษ

โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม           จ.เชียงใหม่

12

 

 3.      การฝึกงานของนักศึกษา (1 มิ.ย.54-31 พ.ค.55)

ที่

วัน เดือน ปี

ผู้เข้ารับบริการ

ที่อยู่

จำนวนคน

1

19 ก.ย. – 11 พ.ย.54

นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ หลักสูตร (ปวส.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ต.บ้านกลาง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

6

2

1 พ.ย.54 – 29 ก.พ.55

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14.      การเผยแพร่ความรู้

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ผู้เข้ารับบริการ

จำนวนคน

1

3 – 7 ส.ค.54

การจัดนิทรรศการทางการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยด้านการเกษตร

ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ (สี่ภาค) ครั้งที่ 2  ในวันที่ 3 -7  สิงหาคม 2554 ณ บริเวณลานจอดรถ หอนิทรรศการศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,500

2

9 -11 ก.ย.54

การจัดนิทรรศการในงาน อบจ.ลำพูน เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ผู้เข้าร่วมงาน อบจ.ลำพูน เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

5,000

3

24 – 25 พ.ย.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ ในงานวันวิชาการครั้งที่ 7  

ผู้เข้าร่วมงานวันวิชาการครั้งที่ 7      วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,000

4

1 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

บ้านร้องขุดหมู่ที่ 10 ต. แม่ก๊า       อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

1,000

5

1 – 11 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ ในงาน     “วันเกษตรแม่โจ้”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย       จ.เชียงใหม่

7,000

6

22 -23 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

1,500

7

30 -31 ธ.ค.54

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

ตลาดกลางสินค้าเกษตรกรรม       อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1,200

8

14 ม.ค.55

นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ

อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

700

 

5.      การฝึกอบรม

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

ผู้เข้ารับบริการ

จำนวนคน

1

15 ก.ย.54


โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

45


2.5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การร่วมพิธีทอดกฐินของมหาวิทยาลัย การร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของคณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เช่น การร่วมงานทำความสะอาดคณะ Big Cleaning Day และศวพก.ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบเกษตรไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่สถานีเกษตรเขตชลประทาน รวมถึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้พัฒนาระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555การดำเนินงาน

วันเดือนปี

ประเภทผู้เข้าร่วม/

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

   ดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการ ด้านการรณรงค์ให้ภาคประชาชนหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่

1.1 ตลาดนัดผักปลอดสารพิษ (Farm Outlet)

1.2 แปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ

1.3 โครงการ 5 ส : ศวพก. สะอาดตา

ทุกวันพุธ และวันเสาร์ของ

สัปดาห์

(เป็นโครงการต่อเนื่อง)

 

 

 

2 ก.ย.54

1. ประชาชนทั่วไป

จำนวน 500,000 คน

2.นักศึกษาและเด็กๆ

ชั้นอนุบาล

จำนวน 3,000 คน

3. กลุ่มเกษตรกรและ

ผู้นำชุมชนท้องถิ่น

 

2. ด้านการทำนุบำรุงด้านศาสนา มีกิจกรรมที่ ศวพก.สนับสนุนงานของคณะ และมหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

     2.1 งานถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

     2.2 ร่วมทำบุญตักบาตรกับมหาวิทยาลัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     2.3 งานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

     2.4 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กับคณะเกษตรศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดโพธารามมหาวิหาร   (วัดเจ็ดยอด)

     2.5 งานทำบุญวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี

 

 

 

 

 

13 กรกฎาคม 2554

 

15 กรกฎาคม 2554

 

12 ตุลาคม 2554

 

18 พฤศจิกายน 2554

 

         24 กุมภาพันธ์ 2555

1.บุคลากร ศวทก.

 

3. ด้านการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น ศวพก. ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรม

ในด้านดังกล่าว โดยตระหนักให้บุคลากร

มีความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงานขององค์กรและท้องถิ่น ได้แก่

3.1 งานสานสัมพันธ์บุคลากรประจำปี

3.2 โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือตอนบน

3.3 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

3.4 เข้าร่วมบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และรดน้ำดำหัว เนื่องในแบบวิถีของชาวล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่

3.5 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ของคณะ

 

 

29 ธันวาคม 2554

 

24 สิงหาคม 2554

         30 ธันวาคม 2554

 

13 เมษายน 2555 

27 เมษายน 2555

1.บุคลากร ศวทก.

จำนวน 45 คน


 

 

 

 

2.6 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ศวทก. มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านโครงการวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม การบริการวิชาการ โดยมีหน่วยงานในประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรมหาชน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง  มูลนิธิโครงการหลวง สสส. สวทช. และองค์กรเอกชน เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ หน่วยงานในต่างประเทศ เช่น สถาบันการศึกษา คือ Kyoto University, Japan, Center for International Forestry Research(CIFOR), School of Agricultural and Food Science, The University of Queensland สถาบันวิจัย เช่น Centre de Coopération Internationale en Recherche agronomique pour le Développement (CIRAD), Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)