องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

 

 

ตัวบ่งชี้

หลักฐานอ้างอิงที่ได้ดำเนินงาน

7.1 มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันองค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากล

08-7.1.1-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

08-7.1.1-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

08-7.1.1-3

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการ คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0718/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552

08-7.1.1-4

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน

 

 

08-7.1.3-1

สถิติการจัดประชุมกรรมการประจำคณะ และจำนวนผู้เข้าประชุมในแต่ละครั้ง

 

 

08-7.1.5-1

นโยบายการบริหารคณะและแผนยุทธศาสตร์คณะ(http://www.agri.cmu.ac.th/main/vision.asp)

08-7.1.5-2

การตรวจสอบสถาบันโดยผ่านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (http://www.agri.cmu.ac.th/qa)

08-7.1.5-3

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในตามเกณฑ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(http://www.agri.cmu.ac.th/qa)

08-7.1.5-4

การเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน (http://www.agri.cmu.ac.th)

08-7.1.5-5

เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคณะกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการคณะ มีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานขององค์กรและผู้บริหารองค์กร (ดูเอกสาร 08-7.1.1-1 และ 08-7.1.1-2)

08-7.1.5-6

การติดตามประเมินแผนดำเนินงานคณะแต่ละยุทธศาสตร์

08-7.1.5-7

ความสำเร็จของการถ่ายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการอำนวยการคณะ ไปสู่องค์กร (ดูเอกสารข้อ 08-7.1.5-2)

7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับขององค์กร

08-7.2.1-1

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี

08-7.2.1-2

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

08-7.2.1-3

หนังสือเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

 

 

08-7.2.2-1

แผนพัฒนาบุคลากร

08-7.2.2-2

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การกำหนดข้อตกลงร่วมกันก่อนปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับปรับปรุง 2549)

08-7.2.2-3

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

08-7.2.2-4

โครงการจักรยานลดโลกร้อน

08-7.2.2-5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

08-7.2.2-6

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร

08-7.2.2-7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ

08-7.2.2-8

แนวปฏิบัติมอบหมาย TOR และการประเมิน JA

08-7.2.2-9

ผลการประเมินผู้บริหาร

 

 

08-7.2.4-1

รายละเอียดผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำในประเทศและต่างประเทศ

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก

08-7.3.1-1

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการองค์ความรู้คณะเกษตรศาสตร์

08-7.3.1-2

การประเมินแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

08-7.3.1-3

คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้คณะเกษตรศาสตร์

 

08-7.3.2-1

ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนจัดการองค์ความรู้

08-7.3.2-2

โครงการพัฒนาบุคลากร ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงการทำงาน

08-7.3.2-3

ข้อมูลบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศ - ต่างประเทศ

 

08-7.3.3-1

การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของคณะ (http://www.agri.cmu.ac.th)

 

08-7.3.4-1

การนำความรู้ด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของคณะ

08-7.3.4-2

ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ

 

08-7.3.5-1

รายงานการประชุมกรรมการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 5.1 เรื่อง ประเมินผลและติดตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ปี 2552

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

08-7.4.1-1

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดูเอกสาร 08-7.2.2-2)

08-7.4.1-2

การประเมินติดตามแผนแต่ละยุทธศาสตร์ (ดูเอกสาร 08-7.1.5-6)

 

08-7.4.2-1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

08-7.4.2-2

หลักเกณฑ์การกำหนด TOR และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ดูเอกสาร 08-7.2.2-8)

08-7.4.2-3

กระบวนการประเมินผ่านระบบ CMU - MIS

08-7.4.2-4

โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร

08-7.4.2-5

โครงการเกษตรรักษ์สุขภาพและลดภาวะโลกร้อน(ชมรมจักรยานเกษตร) (ดูเอกสาร 08-7.2.2-4)

08-7.4.2-6

โครงการแอโรบิคเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (ดูเอกสาร 08-7.2.2-3)

08-7.4.2-7

หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ

08-7.4.2-8

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

08-7.4.2-9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ (ดูเอกสาร 08-7.2.2-5)

 

08-7.4.3-1

การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร

 

08-7.4.4-1

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

08-7.4.5-1

สถิติการเข้าออกของบุคลากรทุกประเภท

08-7.4.5-2

สถิติการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร

08-7.4.5-3

การประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อสายงานต่างๆ ในสำนักงานคณะ

08-7.4.5-4

ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ (ดูเอกสารข้อ 08-7.3.4-2)

 

08-7.4.6-1

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2553 หน้า 11 ข้อ 1.22

7.4(1) ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 สมศ.)

08-7.4(1)-1

รายละเอียดอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด (แยกตามรายชื่อแต่ละคน)

08-7.4(1)-2

รายชื่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง

7.4(2) งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 สมศ.)

08-7.4(2)-1

รายละเอียดการจัดสรรเงินสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ

08-7.4(2)-2

อาจารย์ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ)

7.4(3) ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 สมศ.)

08-7.4(3)-1

รายละเอียดบุคลากรสายสนับสนุน (ยกเว้นข้าราชการอาจารย์ และพนักงานอาจารย์) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด (แยกตามรายชื่อแต่ละคน)

08-7.4(3)-2

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (ยกเว้นสาย ก และพนักงานอาจารย์) (รวมที่ลาศึกษาต่อ)

7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

08-7.5.1-1

นโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 

08-7.5.2-1

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์

08-7.5.2-2

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับคณะ

 

08-7.5.3-1

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

 

08-7.5.4-1

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

 

08-7.5.5

การนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปใช้ปรับปรุงระบบระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

08-7.5.6-1

ระบบคลังข้อมูล คณะเกษตรศาสตร์

7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

08-7.6.1-1

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านเว็บไซต์ (http://www.agri.cmu.ac.th)

08-7.6.1-2

จดหมายข่าวคณะเกษตรศาสตร์

08-7.6.1-3

วารสารประชาสัมพันธ์คณะ

08-7.6.1-4

วารสารวิชาการเกษตร

08-7.6.1-5

การจัดนิทรรศการวิชาการ

 

08-7.6.2-1

มีตู้รับฟังความคิดเห็นติดตั้งที่บริเวณโรงอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

08-7.6.2-2

การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ http://www.agri.cmu.ac.th (ดูเอกสาร 08-7.6.1-1)

 

08-7.6.3-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 (ดูเอกสารข้อ 08-7.1.1-1)

08-7.6.3-2

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร

08-7.6.3-3

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนผ่านโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5)

08-7.6.3-4

มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบดูแลเว็บบอร์ด การรวบรวมคำถามจากภายนอกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (http://web.agri.cmu.ac.th/it/home/index.asp)

 

08-7.6.4-1

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการคณะ (ดูเอกสาร 08-7.1.1-3)

08-7.6.4-2

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (ดูเอกสารข้อ 08-7.6.3-2)

08-7.6.4-3

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนผ่านโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ (ดูเอกสารข้อ 08-7.6.3-3)

08-7.6.4-4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 (ดูเอกสาร 08-7.2.2-7)

 

08-7.6.5-1

หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน (ดูเอกสารข้อ 08-7.6.4-1 , 08-7.6.4-2 และ 08-7.6.4-3)

7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

08-7.7-1

รายละเอียดการรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (แยกประเภทรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และด้านวิจัย)

7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

08-7.8-1.1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์

08-7.8-1.2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในระดับคณะ

 

 

08-7.8-2.1

สรุปการประชุมด้านบริหารความเสี่ยงในองค์กรระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างาน

08-7.8-2.2

วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

08-7.8-3.1

ปฏิทินการควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์

08-7.8-3.2

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

08-7.8-3.3

สรุปแผนการบริหารความเสี่ยงทุกงานในสำนักงานคณะ

 

 

08-7.8.4.1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2552

08-7.8.4-2

การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

08-7.8.4-3

คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ที่ 463/2552  เรื่อง การอยู่เวรประจำตึกอาคารเรียน คณะเกษตรศาสตร์

 

 

08-7.8.5-1

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

08-7.8.5.2

การรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

7.9 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล

08-7.9.1.1

รายงานผลการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการประเมินจากภายในคณะฯ

08-7.9.1.2

รายงานการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัย

08-7.9.1.3

แผนปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2552

08-7.9.1.4

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

08-7.9.1.5   

ปฏิทินการติดตามประเมินผล

 

 

08-7.9.2.1

ปฏิทินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

08-7.9.2.2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายในคณะ

08-7.9.2.3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

08-7.9.3.1

วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

08-7.9.3.2

วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

08-7.9.3.3

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

08-7.9.3.4

คลินิกตัวบ่งชี้ CMU QA ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

08-7.9.4.1

ความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย Strategy  Map

08-7.9.4.2

การจัดอบรมโครงการ การแปลงยุทธศาสตร์กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการและหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ

08-7.9.4.3

การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการ ประจำปี 2552

 

 

08-7.9.5.1

การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานภายใต้โครงสร้างใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์”

08-7.9.5.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 / 2552

 

 

08-7.9.6.1

สรุปผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบที่ 1 (9 เดือน )

08-7.9.6.2

สรุปผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบที่ 2 (12 เดือน)

08-7.9.6.3

การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

08-7.9.6.4

การติดตามการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา

08-7.9-6.5 

สรุปและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะฯ

 

 

08-7.9.7.1

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายในคณะ

08-7.9.7.2

รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ

08-7.9.7.3

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

08-7.9.7.4

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

08-7.9-8.1

การเผยแพร่ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

08-7.9.8.2

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ

08-7.9.8.3

สรุปและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ