ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

คณะมีระบบและกลไกลในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

1. สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ

2. สาขาวิชาพิจารณาจัดทำหลักสูตรโดยคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

3. สาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรให้งานบริการการศึกษาเพื่อดำเนินการต่อตามขั้นตอนดังนี้

 ระดับปริญญาตรี

 -เสนอกรรมการวิชาการ

ระดับปริญญาตรีพิจารณาในรายละเอียด

-เสนอกรรมการบริหาร

ประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ดำเนินการต่อไป

ระดับบัณฑิตศึกษา

-เสนอกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำคณะพิจารณารายละเอียดและให้ความเห็นชอบ

-เสนอบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-บัณฑิตวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

(2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5 , 2.1.1.6, 2.1.1.7)

2.1.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์

2.1.1.2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2.1.1.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

2.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

2.1.1.5 รายงานการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

2.1.1.6 จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ

2.1.1.7 จดหมายตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

คณะเกษตรศาสตร์ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรโดยยึดตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งในเบื้องต้นสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรจะเป็นผู้เสนอขอปิดหลักสูตรผ่านงานบริการการศึกษาฯ และเสนอกรรมการบริหารประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ในปีการศึกษา 2553 ภาคการศึกษาที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ได้ดำเนินการเสนอปิดหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ แผน    แบบ ก 2 ภาคปกติ เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนน้อย โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (2.1.2.1 และ 2.1.2.2)

2.1.2.1 บันทึกเสนอปิดหลักสูตร

2.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ

คณะเกษตรศาสตร์

3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก)  สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย

- มีการดำเนินการปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และหลักสูตร 7 สาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ซึ่งขณะนี้ ได้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 แล้ว (2.1.3.1 และ 2.1.3.2)

- มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จำนวน 18 หลักสูตร และ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)

จำนวน  4  หลักสูตร  ได้แก่หลักสูตรวท.ด.สาขาวิชาพืชไร่ วท.ม.สาขาวิชา

พืชไร่ วท.ม.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และวท.ม.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (2.1.3.3)

2.1.3.1 เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาตรี

2.1.3.2 เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เกษตร

2.1.3.3 เอกสารปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบ TQF

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษาฯ)

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร

คณะเกษตรศาสตร์ โดยระดับปริญญาตรีมีคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1.4.1 , 2.1.4.2 , 2.1.4.3, 2.1.4.4)

และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้แต่ละสาขาวิชาเร่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกหลักสูตรปรับปรุงให้ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1.4.5)  และขณะนี้มีสาขาวิชาอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแล้ว จำนวน  3  สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาพืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาที่ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชสวน และสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

2.1.4.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

2.1.4.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจำคณะ

2.1.4.3 คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

2.1.4.4  คณะกรรมการอำนวยการ

2.1.4.5 บันทึกแจ้งสาขาวิชา

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีมีคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี (2.1.4.1) และระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (2.1.4.2)  คณะกรรมการบริหารประจำคณะ (2.1.4.3) และคณะกรรมการอำนวยการ (2.1.4.4) เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการ ดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา

 

2.1.4.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

2.1.4.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจำคณะ

2.1.4.3 คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

2.1.4.4  คณะกรรมการอำนวยการ

 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

คณะเกษตรศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยปริญญาโท แผน (ก) และปริญญาเอกที่เปิดสอน จำนวน มากกว่าร้อยละ 50 (2.1.6.1)

2.1.6.1(http://www.agri.cmu.ac.th/education/curriculum.asp)

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

คณะเกษตรศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (2.1.7.1)

2.1.7.1 http://e-service.agri.cmu.ac.th/education/Data_Student.asp

 

 

เกณฑ์การประเมินเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง   :        

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

2 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ  3 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/ แพรวพรรณ  วิวันชัย

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ปัจจัยนำเข้า 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน

 

สูตรการคำนวณ           :  

 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =

จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมิน         : 

 

คะแนนที่ได้  =

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

X 5

60

กรณีร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ≥ 60 คะแนนที่ได้  = 5

 

     หรือ

คะแนนที่ได้  =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

X 5

12

กรณีค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา≥ 12 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน       :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ใช้กับตัวบ่งชี้ 2.2 ตัวบ่งชี้ 2.3 ตัวบ่งชี้ 2.13(สมศ14) และตัวบ่งชี้ 4.3)

          2.2.1    รายละเอียดจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

 

การนับจำนวนอาจารย์สำหรับปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย 2553 - 31 พ.ค 2554)

 

หมายเหตุ :

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
เลขานุการคณะ

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

สุดใจ  สันธทรัพย์/ธีระพงศ์  ปัญญาตุ้ย/อัญชลี  นากา

โทรศัพท์  053-94-4012 ต่อ 108

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ปัจจัยนำเข้า 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน

 

สูตรการคำนวณ           :  

 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  =

จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ (รศ.+ศ.)

X 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

 

เกณฑ์การประเมิน         : 

 

คะแนนที่ได้  =

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

X 5

30

กรณีร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ≥ 30 คะแนนที่ได้  = 5

 

    หรือ                     

 

คะแนนที่ได้  =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

X 5

6

กรณีค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ≥ 6 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน       :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          2.2.1    รายละเอียดจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.2)

 

หมายเหตุ : การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ

เลขานุการคณะ

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

สุดใจ  สันธทรัพย์/ธีระพงศ์  ปัญญาตุ้ย/อัญชลี  นากา

โทรศัพท์  053-94-4012 ต่อ 108

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

- มีการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (2.4.1-1)

- มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากร  ของกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.4.1-2)

- มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ของบุคลากรผ่านแบบประเมินโครงการ (2.4.1-3)

- มีการกำหนดแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากร ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ (2.4.1-4)

1. ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ เลขานุการคณะ และหัวหน้างาน)

2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน (คณาจารย์และนักวิชาการ)

3. ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา)

4. ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการ)

5. ด้านการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (บุคลากรทุกกลุ่ม)

6. ด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร(บุคลากรทุกกลุ่ม)

คณะฯ ภาควิชา / หน่วยงาน โครงการได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งครอบคลุมแนวทางการพัฒนาบุคลากรทั้ง 6 ด้าน (2.4.1-5)

- มีการยกย่องชมเชยบุคลากรทุกสายงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมและได้รับรางวัลหรือมีตำแหน่งสูงขึ้น (2.4.1-6)

2.4.1-1 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.4.1-2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากร

2.4.1-3 แบบประเมินโครงการที่มีการสอบถาม Training Needs

2.4.1-4 แผนการพัฒนาบุคลากร 6 ด้าน

2.4.1-5 โครงการพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ภาควิชา หน่วยงานดำเนินการ

2.4.1-6 การยกย่องชมเชยบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- มีกระบวนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (2.4.2-1)

- มีการวิเคราะห์งาน และกำหนดข้อตกลงร่วมกันก่อนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านระบบ CMU-MIS  (คณะฯ มีประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด TOR และการประเมิน JA) โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นเป็นผู้พิจารณาวางกรอบภาระงานของบุคลากรในสายการบังคับบัญชา เมื่อจัดทำ TOR เสร็จแล้ว ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับสูงพิจารณาต่อไป (2.4.2-2 (ข้าราชการ , พนักงานมหาวิทยาลัย , ลูกจ้างประจำ)  , 2.4.2-3 , 2.4.2-4)

- มีการประเมิน JA ของบุคลากร กรณีที่บุคลากรบางรายมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะฯ จะมีหนังสือแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (2.4.2-5)

- มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเสนอขอตำแหน่งวิชาการ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ รวมทั้งการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและปรับระดับลูกจ้างประจำ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานของบุคลากร (2.4.2-6 , 2.4.2-7)

มีการส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีโอกาสการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลาศึกษาต่อ การลาเพิ่มพูนความรู้วิชาการ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ ในปีการศึกษา คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับการพัฒนา จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 84.29 (2.4.2-8 , 2.4.2-9 , 2.4.2 – 10 , 2.4.2-11 และ 2.4.2-12)

2.4.2-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

2.4.2-2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

          (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ)

          (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย)

          (หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ)

2.4.2-3 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด TOR และการประเมิน JA

2.4.2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน TOR และ JA ที่มีผู้แทนกรรมการบริหารประจำคณะร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

2.4.2-5 หนังสือแจ้งให้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

2.4.2-6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงสร้างตำแหน่งใหม่ของลูกจ้างประจำและโอกาสความก้าวหน้า

2.4.2-7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการขอตำแหน่งวิชาการ ชำนาญการและเชี่ยวชาญ

2.4.2-8 รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

2.4.2-9 รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรที่ไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม    ต่างประเทศ

2.4.2-10 คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

2.4.2-11 คำสั่งปรับระดับลูกจ้างประจำ

2.4.2-12 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อ

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีระบบสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรครอบคลุมทุกสายงาน อาทิ โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร  การจัดสรรบ้านพักในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นของคณะฯ รวมทั้งมีการแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลบนเว็บไซด์คณะฯ และแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุม ก.บ.ม. รับทราบทุกครั้ง (2.4.3-1, 2.4.3-2 , 2.4.3-3 , 2.4.3-4 , 2.4.3 -5)

- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บริเวณคณะฯ ให้ดูสวยงาม สะอาดและร่มรื่น ในปีงบประมาณ 2553 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่โดยรอบบริเวณเพื่อลดทอนแสงแดดที่สาดส่องเข้ามายังตัวอาคาร ซึ่งจะช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารได้เป็นอย่างดี (2.4.3-6)

- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ภายใต้โครงการปลูกป่าปล่อยปลาถวายองค์ราชันย์และราชินี (2.4.3-7)

- มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง คณะฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ โครงการแอโรบิค ชมรมเปตอง และมีการจัดบรรยายพิเศษในด้านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี (2.4.3-8 , 2.4.3-9 , 2.4.3-10)

- มีกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรหลายช่องทาง อาทิ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ และหัวหน้างาน การจัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรเป็นประจำทุกปี (2.4.3-11 และ 2.4.3-12)

- มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณปโภคและสวัสดิการต่างๆ (2.4.3-13)

- มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน อาทิ งานเกษตรสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าปล่อยปลา ถวายความดีแด่องค์ราชันย์ – ราชินี ซึ่งทำให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างความสมัครสมานสามัคคี (2.4.3-14 (ภาพบรรยากาศ) และ 2.4.3-15 (ภาพบรรยากาศ) )

2.4.3-1 โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร)

2.4.3-2 หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

2.4.3-3 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553

2.4.3-4 การประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ผ่านเวปไซต์ของคณะ)

2.4.3-5 บันทึกแจ้งการได้รับรางวัลของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ให้กับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุม ก.บ.ม. รับทราบ

2.4.3-6 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณคณะเกษตรศาสตร์

2.4.3-7 โครงการปลูกป่าปล่อยปลา ถวายแด่องค์ราชันย์ – ราชินี (ภาพบรรยากาศภายในงาน)

2.4.3-8 โครงการแอโรบิค (ภาพบรรยากาศ)

2.4.3-9 ชมรมเปตอง

2.4.3-10 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังลมปราณเพื่อสุขภาพ

2.4.3-11 บันทึกการประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน

2.4.3-12 โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร (งานเกษตรสัมพันธ์)

2.4.3-13 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิการต่างๆ

2.4.3-14 โครงการงานเกษตรสัมพันธ์ (ภาพบรรยากาศ)

2.4.3-15 โครงการปลูกป่าปล่อยปลาถวายความดีแด่องค์ราชันย์ – ราชินี (ภาพบรรยากาศ)

 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- มีการประเมินผลการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทุกโครงการ และก่อนสิ้นปีงบประมาณ คณะฯ มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการติดตามข้อมูลจากผู้ดำเนินการ (2.4.4-1 , 2.4.4-2 และ 2.4.4-3)

- คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ (2.4.4-4)

- มีการใช้เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นกลางเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่า มีการพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัยย่อยอีก 4 โครงการ (2.4.4-5)

2.4.4-1 แบบประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร

2.4.4-2 การประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาบุคลากร

2.4.4-3 การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาบุคลากร

2.4.4-4 ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัล

2.4.4-5 โจทย์วิจัยและโครงการวิจัย

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

- คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร (2.4.5-1)

- มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณบนเว็บไซด์ของคณะฯ  (2.4.5-2)

 

2.4.5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร

2.4.5-2 การเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณบนเวปไซต์ของคณะฯ)

 

6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

- มีการประเมินประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร (2.4.6-1 และ 2.4.6-2)

- มีการติดตามตัวชี้วัดจำนวนคณาจารย์และบุคลากรสายช่วยวิชาการ และสายปฏิบัติการ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ (2.4.6-3)

2.4.6-1 การประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาบุคลากร

2.4.6-2 การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาบุคลากร

2.4.6-3 จำนวนคณาจารย์และบุคลากรสายช่วยวิชาการ สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

- ในปี 2553 มีการประเมินพบว่าบุคลากรสายลูกจ้างประจำบางส่วนไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากปัญหาด้านสถานที่ที่อยู่ห่างไกล(สถานีวิจัยฯ ช่างเคื่ยน สถานีวิจัยฯ ป่าเกี๊ยะ และสถานีวิจัยฯ หนองหอย) ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ จึงจัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำให้ตรงกับวันที่ลูกจ้างประจำเดินทางจากสถานีวิจัยฯ ดังกล่าวเพื่อมารับเงินเดือน ซึ่งพบว่าลูกจ้างประจำให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น (2.4.7-1)

- มีการสำรวจความต้องการของบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จากแบบฟอร์มประเมิน และจากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ (2.4.7-2)

2.4.7-1 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำตามโครงสร้างใหม่

2.4.7-2 แบบฟอร์มการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1  ข้อ

มีการดำเนินการ

2  ข้อ

มีการดำเนินการ  3 หรือ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5  หรือ 6 ข้อ

มีการดำเนินการ  7  ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

สุดใจ  สันธทรัพย์/จงจิตต์  รุ่งเรืองศรี/ธีระพงศ์  ปัญญาตุ้ย

โทรศัพท์  053-94-4012 ต่อ 108

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ปัจจัยนำเข้า

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกำลังกาย บริการอนามัย การจัดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

ในปี 2553 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นอีก 4 ชุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สืบค้นข้อมูลสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Baseline switch จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้จัดซื้อปลั๊กไฟสำหรับต่อพ่วงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 20 อัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผ่านระบบ Wi-Fi Jumbo Net ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของห้องสมุด

ในปัจจุบันห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูล จำนวน 28 เครื่อง

- FTES ทั้งหมด = 1260.08

- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา=221

  จำนวนนักศึกษาต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

= 1260.08/221 = 5.7 FTES/เครื่อง

2.5.1.1 รายละเอียด FTES (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553)

2.5.1.2 รายละเอียดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์มีห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าและบริการนักศึกษา มีจำนวนที่นั่งเพื่อรองรับนักศึกษาประมาณ 300 ที่ มีการให้บริการทางด้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย (2.5.2.1)

นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมการรู้สารนิเทศสัญจร (Road Show) และการฝึกอบรมการเรียนรู้สารนิเทศ (Information Literacy) ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลอื่นๆ จำนวน 2 ครั้ง รวม 66 คน (2.5.2.2.1 , 2.5.2.2.2 และ 2.5.2.3)

ในปี 2553 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจำนวน 360 คน ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา (2.5.2.4)

นอกจากนี้ในระดับภาควิชายังมีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา (2.5.2.5 , 2.5.2.6)

2.5.2.1 รายละเอียดข้อมูลการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.5.2.2.1 รายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (โครงการ 1)

2.5.2.2.2 รายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (โครงการ 2)

2.5.2.3 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม

 


2.5.2.4 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

 

2.5.2.5 ห้องสมุดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

2.5.2.6 ห้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

มีการให้บริการทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์โสตศึกษา อินเตอร์เน็ต อย่างครบครันและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ (2.5.3.1 , 2.5.3.2 , 2.5.3.3)

 

2.5.3.1 รายละเอียดข้อมูลการให้บริการด้านกายภาพฯ  (มีเอกสาร/รูปภาพประกอบ)

2.5.3.2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านกายภาพฯ

2.5.3.3 ห้องปฏิบัติการในแต่ละภาควิชา

4. มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา

- คณะได้จัดห้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษา ในการค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น. ทุกวันทำการ (2.5.4.1)

- การจัดบริการด้านอาหาร มีห้องอาหารบริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาอยู่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และมีการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร เพื่อบริการดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี (2.5.4.2 และ 2.5.4.3)

- ด้านสนามกีฬา คณะได้จัดพื้นที่บริเวณด้านใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นลานกีฬาสำหรับนักศึกษา และได้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเล่นกีฬาช่วงเวลากลางคืนได้ (2.5.4.4 และ 2.5.4.5)

2.5.4.1 ห้องคอมพิวเตอร์

2.5.4.2 ห้องอาหารสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

2.5.4.3 ประกาศการคัดเลือกร้านอาหาร

2.5.4.4 ลานกีฬาสำหรับนักศึกษา

2.5.4.5 มีการติดระบบแสงสว่างบริเวณลานกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- คณะฯได้มีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น(ไฟฟ้า ประปา) ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทุกๆอาคาร และบริเวณรอบอาคารและมีการตรวจซ่อมบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ (2.5.5.1)

- ด้านการจัดการขยะ มีการนำขยะและของเสียของแต่ละอาคาร ไปรวมยังจุดพักขยะที่คณะกำหนด ทุกๆวัน (2.5.5.2)

- คณะฯ มีอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เป็นชนิดผงเคมีแห้ง และสายฉีดน้ำดับเพลิงติดตั้งในบริเวณต่างๆของอาคาร (2.5.5.3)

- คณะได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางและภาควิชา อยู่เวรช่วงหลังเวลาราชการและวันหยุด เพื่อเป็นการป้องกันรักษาทรัพย์สิน มิให้เกิดการเสียหายจากการโจรกรรมหรืออัคคีภัย (2.5.5.4)

- คณะได้มีการติดตั้งกล้องระบบวงจรปิด(CCTV) ในจุดที่เป็นสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 32 จุด เป็นการช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยของคณะฯ อีกระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยได้ผ่านทางเวปไซต์ (2.5.5.5 และ 2.5.5.6)

2.5.5.1 ระบบแจ้งซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ออนไลน์

2.5.5.2 จุดพักขยะของคณะฯ

2.5.5.3 ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง

2.5.5.4 คำสั่งอยู่เวรกลางคืน และช่วงวันหยุดราชการ

2.5.5.5 กล้องวงจรปิด (CCTV)

2.5.5.6 เวปไซต์สำหรับตรวจสอบความเรียบร้อยผ่านกล้องวงจรปิดของคณะฯ

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการต่างๆ อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพของโครงการฝึกอบรมการรู้สารนิเทศสัญจร (Road Show) และการฝึกอบรมการเรียนรู้สารนิเทศ (Information Literacy) ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลอื่นๆ (2.5.2.3)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของในการใช้บริการด้านกายภาพฯ (2.5.3.2)

 3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิการต่างๆ (2.5.6.1)

2.5.2.3 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม

2.5.3.2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านกายภาพฯ

2.5.6.1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิการต่างๆ

 

7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

มีการนำผลการประเมินคุณภาพใน 6 ข้อมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะทางด้านต่างๆดังนี้

- ด้านกายภาพฯ (2.5.7.1)

- ด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิการต่างๆ (2.5.7.2)

 

    2.5.7.1 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการทางด้านกายภาพฯ

   2.5.7.2 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของบุคลากรในการประเมินด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิการต่างๆ

 

 สูตรการคำนวณเกณฑ์มาตรฐานข้อ1  =

FTES ทั้งหมด

จำนวนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

 

FTES ทั้งหมด  =

(FTES ป.ตรี) + (2 x FTES บัณฑิตศึกษา)

    (ที่มา: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2552 ตัวบ่งชี้ 2.4)

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1  ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6  ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/ แพรวพรรณ  วิวันชัย

โทรศัพท์  053-94-4642

ประภาพันธ์  พลายจันทร์/ชโรชีนีย์  ชัยมินทร์

โทรศัพท์  053-94-4075

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร

-  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับคณาจารย์ของคณะ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์ที่ได้ดำเนินการแล้ว (2.6.1.1, 2.6.1.2 และ 2.6.1.3)

-  มีกระบวนวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน รวมทั้งแหล่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ทุกสาขาวิชามีกระบวนวิชาสัมมนา และกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ (2.6.1.4, 2.6.1.5 และ 2.6.1.6) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน โดยมีอาจารย์ควบคุมอย่างใกล้ชิด

สาขาวิชาพืชไร่และสาขาวิชาพืชสวนได้จัดทำระบบ E-learning เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน (2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.1.9, 2.6.1.10 และ 2.6.1.11)

2.6.1.1  โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.6.1.2  ผลการประเมินโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.6.1.3  หนังสือเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.6.1.4 คำอธิบายกระบวนวิชาสัมมนาในระปริญญาตรี

2.6.1.5 คำอธิบายกระบวนวิชาสัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษา

2.6.1.6 คำอธิบายกระบวนวิชาปัญหาพิเศษในระดับ 

ปริญญาตรี

2.6.1.7 http://agronomy.agri.cmu.ac.th/elearning/

2.6.1.8 http://web.agri.cmu.ac.th/hort/course/359301/index.html

2.6.1.9 http://web.agri.cmu.ac.th/hort/course/359311/index.htm

2.6.1.10 http://web.agri.cmu.ac.th/hort/course/359405/index.html

2.6.1.11 http://www.agri.cmu.ac.th/course/359211/

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาได้จัดทำคำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus) โดยแสดงคำอธิบายรายวิชา ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา อีกทั้งทุกภาควิชายังได้จัดทำแผนการสอน(Teaching Plan) พร้อมทั้งได้ชี้แจง ให้นักศึกษาทราบ ในวันแรกของการเรียนการสอน (2.6.2.1)

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ คณาจารย์ก็ได้มีการจัดทำ มคอ3 ด้วยเช่นกัน (2.6.2.2)

2.6.2.1 http://e-service.agri.cmu.ac.th/course/view_course.asp

2.6.2.2 มคอ3

 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย

ทุกหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการฝึกปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ มีการส่งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้ารับการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ (2.6.3.1, 2.6.3.2 และ 2.6.3.3)

นอกจากนี้ยังมีกระบวนวิชา400190 และ 400290 ที่ดำเนินการโดยคณะ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 2 ทุกคนจะต้องทำการฝึกงาน โดยกระบวนวิชา 400190 นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนจะต้องทำการฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนตุลาคม) และกระบวนวิชา 400290 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนจะต้องทำการฝึกงานในทุกวันพุธตลอดทั้ง 2 ภาคการศึกษา และปิดภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนตุลาคม) (2.6.3.4, 2.6.3.5, 2.6.3.6, 2.6.3.7, 2.6.3.8, 2.6.3.9,  2.6.3.10, 2.6.3.11 และ 2.6.3.12)

2.6.3.1 เอกสารส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน

2.6.3.2 แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาโดยนายจ้าง

2.6.3.3 โครงการส่งนักศึกษาดูงานต่างประเทศ

2.6.3.4 http://e-service.agri.cmu.ac.th/course/course_TQF/courseTQF_3-1.asp?CourseNo=400190

2.6.3.5 http://e-service.agri.cmu.ac.th/course/course_detail.asp?CourseNo=400290

2.6.3.6  โครงการฝึกงาน 400190 และโครงการฝึกงาน 400290

2.6.3.7  รายชื่อโครงการฝึกงาน 400290

2.6.3.8  รายชื่อนักศึกษาฝึกงานโครงการ 400290

2.6.3.9 แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษากระบวนวิชา 400190

2.6.3.10 สรุปผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา กระบวนวิชา 400190

2.6.3.11 แบบประเมินผลเชิงพฤติกรรม, แบบประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย,แบบประเมินการฝึกงานของนักศึกษากระบวนวิชา 400290

2.6.3.12 สรุปผลการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา กระบวนวิชา 400290

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

บางสาขาวิชามีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนและหรือเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (2.6.4.1 , 2.6.4.2 , 2.6.4.3) และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (2.6.4.4)

2.6.4.1 บันทึกเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและแบบตอบรับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

2.6.4.2 บันทึกเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพืชสาวน

2.6.4.3 บันทึกเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชากีฏวิทยา

2.6.4.4 การประชาสัมพันธ์เชิญฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมรูปภาพประกอบ (สาขาสัตวศาสตร์)

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คณาจารย์ได้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน และได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน (2.6.5.1 , 2.6.5.2 และ 2.6.5.3)

 

2.6.5.1  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (สาขากีฏวิทยา)

2.6.5.2  สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมฯ)

2.6.5.3  สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน (สาขากีฏวิทยา)

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

มีการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละกระบวนวิชาโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น (2.6.6.1 , 2.6.6.2 , 2.6.6.3)

ทุกสาขาวิชามีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน  คอมพิวเตอร์  (2.5.3.2)

2.6.6.1 การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาประเมินการสอน

2.6.6.2 ผลการประเมินการเรียนการสอน

2.6.6.3 บันทึกส่งสรุปผลการประเมินออนไลน์

2.5.3.2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านกายภาพฯ

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

หลังจากที่ได้ผลสรุปการประเมินของแต่ละรายวิชาแล้ว ได้จัดส่งผลสรุปนั้นไปยังภาควิชาเพื่อให้อาจาย์ผู้สอนได้พิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองต่อไป ซึ่งคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงแต่ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร (2.6.7.1)

2.6.7.1 มคอ5 (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1  ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ  4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6  ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/ แพรวพรรณ  วิวันชัย

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         กระบวนการ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  และการนำเสนอผลงาน

 

ผลการดำเนินงาน         :

               

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร

คณะได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และจัดส่งผลสำรวจให้สาขาวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป (2.7.1.1 , 2.7.1.2)

ในบางสาขาวิชาก็ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้วยเช่นกัน (2.7.1.3)

2.7.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับคณะ)

2.7.1.2 สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ระดับคณะ)

2.7.1.3 รายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง การติดตามคุณภาพการทำงานของบัณฑิตและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลังจากที่ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแล้ว มีการนำข้อมูลมาแปรเป็นผลสรุป และดำเนินการแจ้งให้แต่ละสาขาวิชาทราบเพื่อเป็นข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่าบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ควรจะมีการพัฒนาในเรื่องภาษาต่างประเทศ คณะจึงได้จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา (2.7.2.1 , 2.7.2.2)

2.7.2.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมนา

2.7.2.2 สรุปผลการประเมินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมนา

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

ในระดับคณะฯ มีงานบริการการศึกษา และหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่คอยดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา (2.7.3.1)

มีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสำหรับบริการแก่นักศึกษา (2.5.4.1 และ 2.7.3.2)

มีการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ของคณะฯ และทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นต้น (2.7.3.3, 2.7.3.4, 2.7.3.5 2.7.3.6 และ 2.7.3.7)

2.5.4.1 ห้องคอมพิวเตอร์

2.7.3.1http://web.agri.cmu.ac.th/eduserv/webSitePui/index.html

2.7.3.2 http://library.cmu.ac.th/faculty/agric

2.7.3.3 ประกาศทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ

2.7.3.4 ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (วิจัยมุ่งเป้า) ของคณะฯ

2.7.3.5 ประกาศทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

2.7.3.6 ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี ของภาควิชา

2.7.3.7  โครงการศึกษาดูงานระยะสั้นของนักศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นคู่มิตร ณ ประเทศญี่ปุ่น

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

-  คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาโดยได้กำหนดโครงการและงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2553 ได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเกษตร(2.7.4.1) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดสัมมนาวิชาการดังแนบ (2.7.4.2 , 2.7.4.3 , 2.7.4.4)

- นอกจากนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550 กำหนดไว้ว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่รหัส 50 เป็นต้นไปจะต้องนำเสนอผลงานวิชาการ และต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง (2.7.4.5)

2.7.4.1 โครงการสัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์

2.7.4.2 ขั้นตอนการจัดสัมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา

2.7.4.3 http://web.agri.cmu.ac.th/seminar8/index.asp

2.7.4.4 http://web.agri.cmu.ac.th/seminar8/registration_form.asp

2.7.4.5  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2550

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยส่วนงาน

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นประจำทุกปีทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา (2.7.5.1, 2.7.5.2 , 2.7.5.3 , 2.7.5.4 , 2.7.5.5)

2.7.5.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

2.7.5.2  รายงานการประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

2.7.5.3  ภาพกิจกรรม

2.7.5.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)

2.7.5.5 โครงการสัมมนานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

6. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุ่ม ง)

- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าให้อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ไปตีพิมพ์ในวารสาร (2.7.6.1)

- นอกจากนี้คณะฯได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยซึ่งมีการให้เงินสนับสนุนในการดำเนินงานดังกล่าว (2.7.6.2)

- บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถในการหาข้อมูลและนำเสนอด้วยวิธีเทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ(2.7.6.3) โดยงานบริการการศึกษาฯ ได้มีการแจ้งเวียนไปยังภาควิชา และประกาศทางเว็บไซต์ของคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดอบรมดังกล่าว และสมัครเข้าร่วมการอบรมที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง

-  งานวิจัยฯ และห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม EndNote Web แก่คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วยให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยได้รับความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมถึง 2 ครั้ง (2.5.2.2.1 และ 2.5.2.2.2)

2.7.6.1 ประกาศโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า

2.7.6.2 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ

2.7.6.3 โครงการอบรมระยะสั้น

2.5.2.2.1 รายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (โครงการ 1)

2.5.2.2.2 รายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (โครงการ 2)

 

เกณฑ์การประเมินเฉพาะกลุ่ม ง   :        

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

2 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ  3 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/แพรวพรรณ  วิวันชัย

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8   ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลผลิต

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :         

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา

 

ผลการดำเนินงาน         :        

 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

หลักฐาน (electronic)

1. มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

คณะเกษตรศาสตร์ได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์โดยในปีการศึกษา 2553-2554 เป็นปีที่รณรงค์ในเรื่องของวินัยนักศึกษา ซึ่งการกำหนดดังกล่าวได้กำหนดจากมติที่ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ (2.8.1.1) อีกทั้ง

ยังได้รณรงค์เรื่องการส่งเสริมระเบียบวินัยในปีการศึกษาดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของคณะ (2.8.1.2)  และประชาสัมพันธ์ไปยังระดับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อทราบโดยทั่วกัน (2.8.1.3, 2.8.1.4)

นอกจากนี้ทางคณะได้จัดกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ในที่นี้จะยกตัวอย่าง 2 โครงการคือ โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน(2.8.1.5 , 2.7.5.1)

2.8.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์

2.8.1.2 เว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์

2.8.1.3 บันทึกข้อความแจ้งขอความร่วมมือเผยแพร่การรณรงค์เรื่องวินัยนักศึกษา

2.8.1.4 แผ่นปลิวรณรงค์เรื่องวินัยนักศึกษา2.8.1.5 โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

2.7.5.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งส่วนงาน

 

 

 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน

รายละเอียดโครงการ จำนวนสองโครงการที่จัดพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (2.7.5.1, 2.7.5.2, 2.8.1.3 และ 2.8.3.3)

2.7.5.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรม

2.7.5.2  รายงานการประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

2.8.1.3 โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

2.8.3.3 รายงานการประเมินผลโครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้

เมื่อจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้วทางหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ก็ได้สรุปผลการจัดทั้งสองโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีต่อๆไป (2.7.5.2 และ 2.8.3.3)

2.7.5.2  รายงานการประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

2.8.3.3 รายงานการประเมินผลโครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ *

 

 

 

 *หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาชน หรือ องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

 

เกณฑ์การประเมิน         :        

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1  ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ  3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 

ผลการประเมินตนเอง     :        

 

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน

โทรศัพท์  053-94-4642

นงเยาว์  แสงคําเฉลียง/สมโภชน์  อริยจักร

โทรศัพท์  053-94-4644

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9(CMU1) :  ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ค่าเฉลี่ยของ Grade Point Average ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งบ่งชี้คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

 

สูตรการคำนวณ :

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

2 - 2.24

2.25 - 2.49

2.5 - 2.74

2.75 - 2.99

³ 3.0

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

2.9 เอกสารค่า Grade Point Average ของนักศึกษาแต่ละคน

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/เจตณวัฒน์  ฟูตั๋น

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10(CMU2) :  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่น ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน  และในขณะเดียวกันอาจบ่งชี้ประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษาอีกด้วย (ไม่นับรวมนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน)

 

สูตรการคำนวณ :

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ร้อยละ 50-64.99

ร้อยละ 65-74.99

ร้อยละ 75-84.99

ร้อยละ 85-94.99

³ ร้อยละ 95

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 

2.10 รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และรายชื่อนักศึกษารหัส 500810...

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/เจตณวัฒน์  ฟูตั๋น

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11(สมศ1)  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทำ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น

การนับการมีงานทำ สามารถนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจำนวนผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

 

สูตรการคำนวณ           :

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำฯ  =

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

X 100

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

 

 

หมายเหตุ:  ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) ทั้งนี้ จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้สำเร็จการศึกษา

 

เกณฑ์การประเมิน         : 

 

คะแนนที่ได้  =

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำฯ

X 5

100

กรณีร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำฯ =100 คะแนนที่ได้  = 5

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

สากันย์  สุวรรณการ

โทรศัพท์  053-94-4009 ต่อ 111

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12(สมศ2)  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้          :        

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน ต้องทำการประเมินครบทุกด้าน

 

สูตรการคำนวณ           :

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

(คะแนนเต็ม 5)

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานในอดีตและปัจจุบัน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/แพรวพรรณ  วิวันชัย

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13(สมศ3)  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :       

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง

ผลงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ หรือศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ โดยผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25

มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.50

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา

0.75

มีการตีพิมพ์ในในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus

 

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนิเซีย

การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น

การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ)

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)


 

สูตรการคำนวณ :

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฎิทิน)

X 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษา)

 

เกณฑ์การประเมิน :

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          1. รายละเอียดผลงานระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2553

          2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/เจตณวัฒน์  ฟูตั๋น

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14(สมศ4)  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :       

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้

 

สูตรการคำนวณ :

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฎิทิน)

X 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษา)

 

เกณฑ์การประเมิน :

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน

 

ผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน :

 

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          1. รายละเอียดผลงานระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2553

          2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

ปราณี  หะซัน /สุทธิณี  อินถา/แพรวพรรณ  วิวันชัย

โทรศัพท์  053-94-4642

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.15(สมศ14)  การพัฒนาคณาจารย์ (ปีการศึกษา)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้           :         ผลลัพธ์ 

 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสำเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

 

เกณฑ์การประเมิน :

ค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อาจารย์

0

2

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

3

6

รองศาสตราจารย์

3

5

8

ศาสตราจารย์

6

8

10

 

สูตรการคำนวณ :

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ

 

อาจารย์ประจำทั้งหมด

 

 

เกณฑ์การประเมิน :

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน

 

หมายเหตุ : นับข้อมูล ณ วันสิ้นสุดภาคการศึกษา

 

ผลการประเมินตนเอง :

หมายเหตุ: คณะเกษตรศาสตร์ไม่มีอาจารย์วุฒิปริญญาตรี

 

ผลการประเมินตนเอง :

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

          1. รายละเอียดจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ปีการศึกษา 2553

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
เลขานุการคณะ

ผู้ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล

สุดใจ  สันธทรัพย์/ธีระพงศ์  ปัญญาตุ้ย/อัญชลี  นากา

โทรศัพท์  053-94-4012 ต่อ 108