ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
1. ยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 30 เมษายน 2556 ปิยวุฒิ ชมภูชิต 654
ผลการติดตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 1 29 กรกฎาคม 2556 จิราพร บุญมา 777
7.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของคณะเกษตรศาสตร์ ในระบบ e-budgeting (วันที่ 26 ตุลาคม 2554) 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 946
6. เอกสารการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 Action Plan2555 และการนำเข้าข้อมูลระบบ e-Budgeting V.3 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 990
5. คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 968
4. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 1962
3. กรอบแนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฎิบัติการ 2555 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 794
2. ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 747
1. ข้อมูลเพื่อประกอบการ ขอรับจัดสรร อัตรากำลังสายปฏิบัติการ 08 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 765
5. การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / คำรับรองการปฏิบัติงานส่วนงาน / ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 - 2554 09 สิงหาคม 2555 ลลิตา อินทะนา 661